Hoppa till innehåll

Ministeriet återkräver en del av statsunderstödet som beviljats Suomen Perusta

Undervisnings- och kulturministeriet
8.9.2020 16.51
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslut om partiellt återkrav av statsunderstöd från stiftelsen Suomen Perusta. Återkravet gäller det av Suomen Perusta publicerade verket Totuus kiihottaa. Enligt ministeriets utredning har villkoren för statsunderstödet inte iakttagits när understödet har använts för att publicera verket.

Ministeriet återkräver 10 183,29 euro av Suomen Perusta. Återkravets storlek baserar sig på Suomen Perustas redovisning och på det belopp på 10 000 euro som stiftelsen uppgett och som har betalats till upphovsmannen till verket Totuus kiihottaa. Till beloppet har fogats ränta.

Ministeriet beslutade om återkrav efter att ha bedömt huruvida understödet har använts i enlighet med villkoren för det. Mottagaren av allmänt understöd ska enligt villkoren bl.a. främja jämställdhet och likabehandling i sin verksamhet.

Ministeriet anser att det allmänna understöd som beviljats för verksamheten vid stiftelsen Suomen Perusta, till den del det har betalats till upphovsmannen till verket Totuus kiihottaa, inte har använts för sådana ändamål som anges i statsunderstödsbeslutet. Verket kränker både likabehandling och jämställdhet till många delar genom att göra sig skyldigt till trakasserier som förbjuds i både diskriminerings- och i jämställdhetslagen.

Skyldigheten att respektera människors likabehandling och jämställdhet på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet gäller i första hand understödstagaren. Enligt ministeriet har stiftelsen inte strävat efter att trygga människors likställdhet och jämlikhet när den publicerat en bok som kränker likställdhet och jämställdhet.

Enligt statsunderstödslagen är ministeriet skyldigt att följa upp användningen av understöden och iakttagandet av understödsvillkoren. Ministeriet kan begära tilläggsutredningar av understödstagaren och besluta om återkrav. Statsunderstödstagaren ska vid användningen av statsunderstödet inom det projekt eller den verksamhet som understöds iaktta de villkor och begränsningar som uppställts i statsunderstödsbeslutet.

Beslut om partiellt återkrav av statsunderstöd (på finska)

Mer information

Direktör Erja Heikkinen, tfn 0295 330 101
Överinspektör Sami Niinimäki, tfn 0295 330 303

Högskoleutbildning och forskning