Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att främja mediefostran och mediekompetens

Understödet är avsett för att främja dels mediefostran och mediekompetens, dels en trygg mediemiljö i enlighet med riktlinjerna Mediekompetens i Finland. Länk till riktlinjerna:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161951

Understöden är riktade till nationella projekt som stärker mediefostran och kritisk mediekompetens hos medborgare i alla åldrar och specialgrupper (t.ex. invandrare, personer som behöver särskilt stöd eller löper risk för utslagning). Understöd kan beviljas bl.a. för att utveckla och förankra regionala eller branschspecifika planer för mediefostran, för att utveckla förfarandena för utvärdering av mediefostran, för att utveckla regionalt nätverksarbete, för att ta fram och sprida god praxis som främjar mediefostran och mediekompetens samt för informationsspridning i anknytning till temat.

Ansökningstiden börjar 6.2.2020 och slutar 12.3.2020 kl.16.15.

För understöden kan användas sammanlagt ca 250 000 miljoner euro. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Nationella audiovisuella institutets enhet för mediefostran- och bildprogram avger utlåtanden om projektansökningarna till stöd för undervisnings- och kulturministeriets beslut.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte skolor, läroanstalter eller högskolor och inte heller privatpersoner eller arbetsgrupper.

 

Syftet med understödet är att främja medborgarnas förmåga att fungera aktivt och att tryggt och fullt ut utnyttja det digitala samhällets möjligheter och däigenom stärka öppenheten, samhörigheten och förtroendet i samhället.     

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

När understöd beviljas beaktas följande kriterier:

Vad gäller projektets innehåll:

 • projektet förverkligar undervisnings- och kulturministeriets nationella riktlinjer för mediefostran Mediekompetens i Finland och det finns en tydlig beskrivning av verksamhetens koppling till målen för riktlinjerna
 • projektets kvalitet och genomslag (forskningsbasering, nåendet av målgruppen)
 • projektets mål är tydliga och genomförandet har en anknytning till målen
 • det finns en beskrivning av hur projektets funktioner fortsätter efter projektet
 • det finns en beskrivning av hur digitala möjligheter används för att främja en täckande mediefostran
 • projektet beaktar existerande strukturer och aktörer samt innehåll som tagits fram i tidigare projekt och förfaranden som har visat sig fungera (t.ex. verksamhetsmodeller och samarbetsnätverk)       
 • projektet stöder samarbetsorienteringen hos aktörer på området
 • projektet främjar specialgruppers likvärdighet och beaktar mångfalden inom målgruppen
 • i vilken mån andra användargrupper kan dra nytta av projektet
 • publikationerna som tas fram i projektet är fritt tillgängliga (T.ex. CC BY 4.0)

Vad gäller sökanden:

 • sökandens yrkeskunskap i förhållande till projektets innehåll, kunnande och tidigare erfarenhet av projektverksamhet
 • sökandens ekonomiska och övriga förutsättningar att verkställa projektet. Övrig finansiering räknas till fördel.

Understödet får inte fördelas vidare till andra aktörer.

Det understöd som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat kan i regel täcka högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna för det projekt som finansieras.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbplatsen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet mellan könen, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den ansökande parten har erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet beviljas endast av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt har försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

 20202019 | 2018 | 20172016 | 2015

Ytterligare information

Kulturråd Laura Mäkelä, tel. 0295 330 222, [email protected]

Tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan riktas till: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod