Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för kompetensutveckling och fortbildning för lärare som undervisar personer med invandrarbakgrund

Syftet med projektfinansieringen är att stöda utvecklandet av handledande och förberedande utbildning för invandrare, och i synnerhet utvecklandet av undervisningen och handledningen för invandrare som anlänt nyligen.

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser projektfinansiering för att stöda utvecklandet av handledande och förberedande utbildning för invandrare, och i synnerhet utvecklandet av undervisningen och handledningen för invandrare som anlänt nyligen. Inom projekten utvecklas undervisningsväsendets personals kompetens bl.a. genom att ordna fortbildning.

Understöd kan sökas av organisationer med förutsättningar för att genomföra lärarutbildning som baserar sig på forskning, erfarenhet av att utveckla lärares professionella kompetens samt förutsättningar för att producera ett permanent utbildningsutbud.

Utbildningen och de övriga åtgärderna genomförs med inriktning på arbetslivet. Sökandena ombes planera åtgärderna så att det vore möjligt att även ta del av utbildningen utanför högskoleorterna. Utbildningen ger ingen separat behörighet.

Inom projekten utökas lärarnas kompetens inom

 

 • specialpedagogik
 • genomförande av förberedande undervisning
 • genomförande av utbildning som förbereder för yrkesutbildning samt examina eller delar av dessa
 • undervisning och inlärning av finska eller svenska som andraspråk
 • ordnande av grundläggande utbildning för vuxna
 • att undervisa och möta elever och studerande med invandrarbakgrund
 • samarbete med familjer
 • samarbete med arbetslivet, samt
 • eventuella övriga områden som motiveras separat i ansökan.

Målgruppen för utbildningen som genomförs inom projekten är lärare som undervisar invandrare inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, den grundläggande utbildningen för vuxna och det fria bildningsarbetet. I projektets genomförande bör man även beakta utvecklingen av kompetensen inom samfundet som erbjuder undervisning och utbildning i sin helhet.

Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om finansieringen innan slutet av 2016.

Understödet betalas ut enligt budgeten för år 2015, moment Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (29.30.20). Beloppet som kan ansökas är totalt ca 1,4 miljoner euro.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001) 

 

 

 

Projekten som beviljas understöd genomför undervisnings- och kulturministeriets handlingsprogram Betydelsefull i Finland. I enlighet med handlingsprogrammet integrerar undervisnings- och kulturministeriet främjandet av kulturell mångfald, gemenskap och delaktighet i de statsunderstödsprojekt som är beroende av prövning och i ESF-åtgärdshelheternas urvalskriterier.

Genom projekten som beviljas understöd stöds genomförandet av handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland, i synnerhet handlingsprogrammets åtgärd 4. ABC för fullvuxna. Vi utvecklar utbildningen för undervisningspersonal och andra yrkeskategorier som jobbar med barn och ungdomar.

Handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland

Under en kort tid har det kommit ett stort antal invandrare till Finland. Behovet på förberedande utbildning för invandrare och på kompetent undervisningspersonal har ökat. På lång sikt stöder understödet skapandet av permanenta samhällsstrukturer för att utveckla kompetens.

Inom projekten bör man även beakta regeringens jämställdhetsprograms mål till exempel genom att inkludera genus- och jämställdhetsmedvetna undervisningsinnehåll och metoder.

Regeringens jämställdhetsprogram

Projektfinansieringen stöder för sin del det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Projekten ska i synnerhet stöda mål 1, 2 och 3.

En målbild för Finland 2050 – Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

 

 

Understöden är beroende av prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Av alla projekt som finansieras förutsätts följande

 • Projektet har en klar och kostnadseffektiv projektplan
 • Genomförandet av utbildningen baserar sig på forskning
 • Utbildarna har erfarenhet av att arbeta inom utbildningen för invandrare samt lärarutbildningen och inom utvecklingen av lärares professionella kompetens
 • Det finns ett regionalt behov för projektet och för utbildningen
 • Undervisnings- och utbildningsanordnarna har förbundit sig till projektet

Som fördel beaktas även om:

 • projektet genomförs som samarbete mellan utbildningsanordnare
 • det inom projektet beskrivs och skapas permanenta metoder för att utveckla lärarnas kompetens
 • projektets resultat kan utnyttjas fritt (t.ex. inlärningsmiljöer, material, modeller, god praxis).

2. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd är (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

3. Hinder för beviljande av understöd

En sökande som tidigare fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt åsidosatt sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den kommer in efter utsatt tid.

Ytterligare information

Överinspektör Sanna Hirsivaara
tfn. 0295 3 30111
[email protected]