Hoppa till innehåll

Lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser lokala utvecklingsstöd för en motions- och idrottsinriktad livsstil för år 2020. Understöden är avsedda för motions- och idrottsprojekt som främjar hälsa och välbefinnande. Understöd söks från regionförvaltningsverket. Understödets huvudsakliga mål är att öka utövandet av motion och idrott och den fysisk aktiviteten hos den finländska befolkningen under hela livscykeln, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite. Med hjälp av lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil genomförs programmet Finland i rörelse på lokal nivå. En central princip för understödet är tvärsektoriellt, -administrativt och -professionellt samarbete, principen om idrottens integrering i det finländska samhället samt genomförandet av jämställdhet mellan könen och likvärdighet.

Obs.! Denna ansökan gäller inte ökad motion under skol- eller studiedagen I början av 2020 ordnas en egen ansökningsomgång för Studier i rörelse-projekt under läsåret 2020-2021.

Understöd kan beviljas

 • kommuner samt registrerade samfund och stiftelser som ordnar småbarnspedagogik

Understöd kan dock inte beviljas exempelvis

 • direkt till kommunernas enheter för småbarnspedagogik (sökanden ska vara en kommun),
 • direkt till kommunernas serviceenheter för äldre (sökanden ska vara en kommun),
 • direkt till idrottsföreningar och andra lokala föreningar; de kan delta i projekt som genomförs av aktörer som är berättigade till understöd
 • direkt till att enskilda arbetsplatser (sökanden måste vara en kommun)
 • regionala organisationer och sjukvårdsdistrikt,
 • oregistrerade sammanslutningar,
 • privatpersoner,
 • för kommersiell verksamhet

Centrala stödformer för idrott och skaffa som främjar en rörlig livsstil på undervisnings- och kulturministeriets idrottsväsendes förvaltningsområde.

Ansökningstiden börjar 25.10.2019-
Ansökningstiden går ut 29.11 2019.

För att stöd ska kunna beviljas måste riksdagen anvisa nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2020. Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta understödsbesluten före början av mars 2020. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

 • Idrottslagen (390/2015) 9 §
 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
 • Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
 • Diskrimineringslagen (1325/2014)
 • Lagen om främjande av integration (1386/2010)

Utvecklingsunderstöden för en motionsinriktad livsstil ska stödja lokala utvecklingsprojekt som främjar en rörlig livsstil hos olika ålders- och befolkningsgrupper så att de rör på sig i enlighet med rekommendationerna på området. Projektet kan inriktas på enskilda målgrupper, såsom småbarnspedagogik och förskoleundervisning, äldre och specialgrupper eller alternativt kan olika ålders- och målgrupper kombineras tematiskt, såsom friluftsmotion eller familjemotion. Projektet kan också ha som huvudsakligt syfte att förbättra jämställdheten mellan könen eller likabehandling inom ramen för främjandet av en motionsinriktad livsstil.

De projekt som stöds med anslaget ska verkställa förslagen i statsrådets idrottspolitiska redogörelse (2018) om en motionsinriktad livsstil,  de riksomfattande riktlinjerna för motion som främjar hälsa och välbefinnande 2020 (Förändring i rörelse! 2013) samt riktlinjerna för en motionsinriktad livsstil i idrottslagen (390/2015) och i regeringsprogrammet (2019).

Idrottslagen betonar den roll idrott och motion som främjar hälsa och välbefinnande har inom ramen för den helhet som  idrottsväsendet och olika samhällssektorer bildar. Lagens centrala mål är att främja olika befolkningsgruppers möjlighet att röra på sig och utöva motion och idrott, befolkningens välbefinnande och hälsa samt fysiska funktionsförmåga, barns och ungas uppväxt och utveckling, medborgar- och föreningsverksamhet inom idrotten samt minskande av ojämlikhet inom motion och idrott.

Målet för regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinne (2019) är att öka den totala idrottsaktiviteten inom alla grupper. Målet genomförs med hjälp av programmet Skolan i rörelse som breddas till att omfatta olika livsskeden. Inom programmet  Finland i rörelse stärks jämställdheten mellan könen och jämlikheten inom motion och idrott. Genomförandet av det program för äldre som samordnas av social - och hälsovårdsministeriet och som ingår i regeringsprogrammet främjas i fråga om motion och idrott med hjälp av helheten Ikiliikkuja/motion för äldre.

Huvudsakligt mål

 • Att öka befolkningens rörlighet under hela livscykeln, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite.

HUVUDSAKLIGA PRIORITERINGAR

Småbarnspedagogik i rörelse

Syftet med understödet är att stödja skapandet av en motionsinriktad verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken. Målet är att småbarnspedagogiken ska göra det möjligt för barnen att röra på sig minst två timmar per dag, vilket motsvarar ca 2/3 av den rekommenderade fysiska aktiviteten.

Närmare information se bilaga 1. Småbarnspedagogik i rörelse

Vuxna i rörelse

Syftet med understödet är att stödja skapandet av en motionsinriktad verksamhetskultur i arbetslivet (Arbetslivet i rörelse), utveckla servicekedjan för motionsrådgivning samt öka andelen motion och fysisk aktivitet bland personer som står utanför arbetslivet eller övergår till beväringstjänst.  

Närmare information se bilaga 2. Vuxna i rörelse

Motion för äldre 

Syftet med understödet är att stödja motion och fysisk aktivitet för äldre personer som inte regelbundet får service och bor hemma samt löper risk för att förlora sin funktionsförmåga. Strävan är att bevara och förbättra de äldres funktionsförmåga och rörlighet.  

Närmare information se bilaga 3. Motion för äldre

ÖVRIGA FOKUSOMRÅDEN

 • Övrig målgrupp som gäller barn och unga Hobbyidrott med låg tröskel, motion på eget initiativ och vardagsmotion.
 • Tillämpad motion: Särskild målgrupp barn och unga.
 • Integrationsfrämjande motion: Särskilt inkluderande motion för kvinnor och flickor. Den integrationsfrämjande motionen kan vid behov utgöra en egen projekthelhet, men i första hand bör den integrationsfrämjande motionen integreras i andra projekthelheter.
 • Livsskeden  Flera åldersgrupper inom samma projekt, såsom familjemotion eller friluftsmotion.
 • Något annat: Till exempel ett projekt som i första hand ska främja likabehandling och jämställdhet mellan könen inom ramen för en motionsinriktad livsstil.

Genomförandet av målen ska ske med utgångspunkt i jämställdhet mellan könen och likabehandling i enlighet med idrottslagen (390/2015). Projekt som riktar sig till barn och unga ska fokusera speciellt på att öka motionen bland flickor, eftersom forskningen visar att den fysiska aktiviteten i alla åldersgrupper är lägre bland flickor än bland pojkar.

För att göra upp en ansökan ska man använda sig av regionalförvaltningsverkets elektroniska ansökningsförfarande. Om du har problem med ansökan, kontakta den tjänsteman som ger mer information om understödet.

Ansökningarna ska vara framme/ha lämnats in via e-tjänsten senast 29.11.2019 kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till regionförvaltningsverket efter utsatt tid. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

Ansökningar om statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverken görs i regionalförvaltningsverkens e-tjänst

För tjänsten behövs en Suomi.fi-identifikation, som fungerar med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort. Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan via tjänsten. Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. När projekten har slutförts lämnas också redovisningarna in via e-tjänsten. Regionförvaltningsverken skickar beslutet till sökanden via tjänsten.

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen beaktas projektets ändamålsenlighet i relation till de syften och prioritetsområden som anges i utlysningen av ansökan samt bifogade anvisningar (Småbarnspedagogik i rörelse, Vuxna i rörelse och Motion för äldre), verksamhets- och ekonomiplanens genomförbarhet samt projektets kvalitet, omfattning och genomslag.   Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Projektunderstöd söks för kalenderåret 2020. Projekten kan vara ett- eller fleråriga, men den ansökande parten ska ansöka om finansiering för ett år i sänder. Projekten ska vara klart och tydligt angivna försöks - eller utvecklingsprojekt där man utvecklar verksamhetssätten, --metoderna och -strukturerna  eller tillämpar tidigare bästa praxis och verksamhetsmodeller i nya omgivningar. 

Vid beviljandet betonas kommunsamordningen, projekt som är gemensamma för flera aktörer, tvärsektoriellt, tväradministrativt och tvärprofessionellt samarbete samt principen om integrering av motion.  I samarbetet mellan förvaltningsområden betonas betydelsen av samarbete mellan idrotts-, undervisnings- och social- och hälsovårdsväsendet och gemensamma åtgärder som bidrar till ökad fysisk aktivitet och motion.

I projekten betonas samarbetet med lokala aktörer, såsom idrottsföreningar, folkhälsoorganisationer, församlingar och andra lokala aktörer. Det är önskvärt att kommunerna inkluderar sådana aktörers åtgärder och service i sina projekt. 

Om understöd söks för ett projekt som är gemensamt för flera kommuner, utses en av dessa  till administratör för ansökan. Den administrerande sammanslutningen ansöker om understöd och svarar för dess användning samt eventuell återbetalning och för redovisning för understödet till regionalförvaltningsverket. Till ansökan ska fogas ett avtal gällande principerna för de deltagande sammanslutningarnas arbets- och ansvarsfördelning samt över användningen av understödet och ansvaren i anknytning till det. Understödet får överföras som understöd för en projektpartners användning endast om tillstånd att vidarefördela understödet har begärts av regionförvaltningsverket och ett sådant tillstånd har beviljats och antecknats i understödsbeslutet.

Projektets självfinansieringsandel ska vara minst hälften av projektets godtagbara totala kostnader. Självfinansieringen kan inte vara kalkylerad, exempelvis kalkylerade hyror för kommunens egna lokaler, överföringsposter eller talkoarbete, eftersom detta inte inbegriper intäkter eller utgifter som antecknas i bokföringen. Självfinansieringen ska kunna påvisas i bokföringen i samband med redovisningen. Regionförvaltningsverkets understöd kan täcka högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för verksamheten eller projektet.

Speciell uppmärksamhet fästs vid understödsverksamhetens genomslag. Understödsverksamheten syftar till att stödja sådana verksamhetsmodeller som man kan göra permanenta så att de blir en del av det normala servicesystemet också utan ekonomiskt stöd utifrån. Med tanke på att göra projektet permanent är det viktigt att sökandena på lång sikt förbinder sig till de planerade åtgärderna och deras finansiering. Sökanden förutsätts komma med en skriftlig plan för hur funktionerna kommer att etableras och förankras.

Det har genomförts mycket utvecklingsarbete och många enskilda projekt som främjar en motionsinriktad livsstil. När understöd beviljas beaktar regionförvaltningsverket hur väl man i planeringen av projektet har beaktat den befintliga forskningen samt goda tillvägagångssätt, handlingsmodeller och rekommendationer från tidigare motsvarande projekt, se Bakgrundsinformation för utvecklingsverksamheten och planeringen av den.

Understöd kan inte beviljas för kommersiell verksamhet, byggande, tävlingsidrott eller träningsverksamhet. eller för sådan grundläggande verksamhet som är lagstadgad eller som kan anses ingå i organisationens ordinarie verksamhet. Projekt vars huvudsakliga syfte är forskning, anordnande av ett enskilt evenemang eller anskaffning av redskap understöds inte. Understöd ges inte heller till projekt som enbart handlar om att minska stillasittande och övrig orörlighet. Däremot är det önskvärt att även detta element ingår i de projekt som understöds.

En central princip för statsunderstöd är att samma verksamhet inte beviljas stöd via flera olika understödssystem. Till exempel kan detta understöd inte beviljas och/eller användas för motionsinriktad fritidsverksamhet som stöds av regionförvaltningsverkens ungdomsväsenden. I ansökan är sökanden skyldig att meddela eventuella andra understöd som sökts eller beviljats och som gäller verksamhet enligt denna ansökan.

I projektplanen ska man tydligt specificera de årliga kostnaderna och finansieringen av dem. Hur den sökande partens högsta ledning förbinder sig till projektet ska framgå i ansökan.

2.Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. Se UKM:s strategi.  

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet mellan könen, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Regionförvaltningsverket kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Regionförvaltningsverket beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

En sökande som tidigare fått understöd av regionförvaltningsverket ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Regionförvaltningsverket avslår ansökan om sökanden väsentligt åsidosatt sin skyldighet att ge regionförvaltningsverket uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för.

Regionförvaltningsverkets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Godtagbara kostnader är direkta kostnader för projektverksamheten såsom ledararvoden, utbildningskostnader, marknadsföringskostnader, skäliga kostnader för anskaffning av motionsredskap (högst 25-30% av de totala kostnaderna), kostnader för motionsevenemang (som en del av övrig verksamhet), ledarnas resekostnader, transportkostnader samt hyreskostnader för andra än kommunens eller verksamhetsanordnarens egna lokaler. Till ansökan ska bifogas en preliminär förteckning över redskap som den ansökande parten avser skaffa.

Godtagbara lönekostnader för projektet är de lönekostnader som projektet föranleder. Godtagbara lönekostnader är t.ex. lönekostnader för personer som anställts för projektet, extra ersättningar för  extra arbete för ordinarie anställda och vikariehjälp för projektet. Lönekostnaderna för en samordnare som utsetts för projektet, t.ex. samordnaren för småbarnspedagogik i rörelse (som baserar sig på en arbetstidsplan eller ett arbetstidsförordnande), är dessutom godtagbara kostnader oberoende av om samordnaren är fast anställd eller inte. Till övriga delar är lönekostnaderna för fast anställd personal inte godtagbara kostnader för projektet. Alla godtagbara lönekostnader för projektet ska allokeras till projektets kostnadsställe.

Understödet kan inte användas för sådana kostnader som inte direkt främjar den dagliga motionen, såsom kostnader för enskilda evenemang, bygg- och inredningskostnader, kontors- och möteskostnader, och inte heller för kostnader som föranleds av organisationens lagstadgade verksamhet eller basverksamhet.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt. En styrgrupp ska tillsättas för projektet.

En redovisning av hur understödet använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet.

Understödets mottagare förutsätts rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe. Alla kostnader ska bokföras på projektets kostnadsställe (även lönekostnaderna).

Regionförvaltningsverket har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (16 § i statsunderstödslagen).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att en understödstagare ska begära anbud av flera än en leverantör i varu- och tjänsteupphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I statsunderstödsbeslutet finns närmare information om tidsschemat för utbetalning av understödet, under vilken tid understödet ska användas och när redovisningen av användningen senast lämnas in till statsbidragsmyndigheten. Om det vid projektets start har uppkommit väsentliga förändringar jämfört med ansökan som gått igenom beslutsförfarandet, måste sökanden omgående anmäla dessa ändringar till statsbidragsmyndigheten innan understödet betalas ut.

Regionförvaltningsverkens handbok om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd fördjupar ansökningsanvisningarna, om ansökningsanvisningarna och handledningen är motstridiga, är en handling som alltid definierar ansökningsanvisningen.

En förutsättning för beviljande av statsunderstöd är att projektet deltar i uppföljningen och utvärderingen av verksamheten på det sätt som statsbidragsmyndigheten anger. LIKES-forskningscentralen och I form för livet-programmet handhar i praktiken samlandet av uppföljningsinformation i fråga om lokala utvecklingsunderstöd på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. I fråga om projekt som gäller motionsfrämjande för äldre genomförs uppföljningen i samarbete med Äldreinstitutet. Projekten får även tillgång till sammandragsrapporterna som utarbetas utgående från uppföljningsinformationen. Denna uppföljningsinformation ersätter dock inte projektredovisningen som ska lämnas in till regionförvaltningsverket senast det datum som anges i beslutet om statsunderstöd. 

Småbarnspedagogiska enheter (daghem, familjedagvård, öppen småbarnspedagogik) med projekt som finansieras med detta anslag ska registrera Småbarnspedagogik i rörelse som Glädje i rörelse-enheter på programmets webbplats och göra en bedömning av nuläget.

De riksomfattande programmen för motionsfrämjande (Glädje i rörelse/LIKES/UBS, Vuxna i rörelse/I form för livet/LIKES samt Motion för äldre/Äldreinstitutets program) erbjuder olika stödåtgärder för projekt som gäller deras målgrupper såsom nätverksmöten, mentorverksamhet, utbildning, material och kommunikationsstöd. Mer information finns på programmens webbplatser eller fås från programbyråerna.

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Stödtagaren förväntas rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe.

Sökanden ska bifoga åtminstone följande handlingar till ansökan:

 • Ett utdrag ur kommunens budget, av vilket framgår projektets självfinansieringsandel.
 • Samfinansierade projekt: Avtal om principerna för arbets- och ansvarfördelningen samt om användningen av understödet och ansvar i anknytning därtill.
 • Projekt i vilka kommunen inte deltar: Den sökande organisationens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse från föregående räkenskapsperiod samt utdrag ur föreningsregistret
 • Redovisning över eventuella andra understöd som man har ansökt om och som man har fått för samma ändamål.
 • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa.

Till stöd för planeringen kan sökandena få råd som gäller innehållet i ansökan av de regionala organisationernas samordnare för motion för barn och unga samt hälsomotion för vuxna (http://www.sport.fi/etusivu/aluejarjestot) och av de riksomfattande programmen för motionsfrämjande (Glädje i rörelse/UBS, I form för livet/LIKES samt Äldreinstitutets program).