Hoppa till innehåll

Forsknings- och utvecklingsarbete som stöder anläggning, underhåll eller användning av idrottsanläggningar

Mottagaren beviljas understödet som behovsprövat specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 25.11.2020
Ansökningstiden går ut 31.12.2020 kl. 16.15.

Den 16 december 2019 görs en ändring i e-tjänsten Suomi.fi (Katso-koderna ersätts av Suomi.fi-autentisering och för en del organisationer ändras Katso-fullmakterna till Suomi.fi-fullmakter).

Information om ändringen läggs ut på ministeriets webbsida för understöd före utgången av november.

Ansökan om anslag inleds under antagandet att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2021. Understödets andel av totalkostnaderna för projektet är beroende av prövning.  

Ansökningarna behandlas i två omgångar så att beslut som gäller projekt som fortsätter fattas så tidigt som möjligt i början av året för att säkerställa att projekten kan fortsätta utan avbrott. I fråga om övriga projekt fattas besluten i regel före slutet av maj.

De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Statsunderstödslagen (688/2001).

 

Med forsknings- och utvecklingsprojekten strävar man efter att främja kvaliteten på byggandet av idrottsanläggningar med tanke på funktionen, hälsan, säkerheten, tillgängligheten och den hållbara utvecklingen.

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom byggande av idrottsanläggningar som får understöd av undervisnings- och kulturministeriet producerar årligen bl.a. guider och anvisningar för planeringen och byggandet av idrottsanläggningar samt RT-kort för idrottsanläggningar.

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på kriterierna i statens idrottsråds handling Liikuntapaikkarakentamisen suunta:

 • resultatet är en byggnadsguide, renoveringsguide eller underhållsguide för en idrottsanläggning
 • resultatet är ett RT-kort för en idrottsanläggning eller en guide med allmänna anvisningar för byggandet,
 • projektet främjar den teknisk-ekonomiska, funktionella eller ekologiska kvaliteten i fråga om byggande eller användning av idrottsanläggningar
 • resultatet är en lösning på ett aktuellt problem som gäller byggande eller användning av en idrottsanläggning,
 • resultatet är en anvisning från ministeriet som gäller byggande av idrottsanläggningar,
 • resultatet är en genomförandemodell som gäller byggande eller underhåll av idrottsanläggningar,
 • resultatet är en undersökning som på riksnivå kartlägger användningen av en viss sorts idrottsanläggningar,
 • resultatet är en undersökning som på riksnivå kartlägger användningen av en idrottsanläggning med tanke på jämställdheten och i synnerhet jämställdheten mellan könen eller
 • resultatet är en undersökning av idrottsanläggningens inverkan på befolkningens idrotts- och motionsutövning.

Forsknings- eller utvecklingsprojekten kan behandla t.ex. följande frågor kring byggande, underhåll och användning av idrottsanläggningar:

 • beaktandet av idrottsförhållandena i samhällsplaneringen
 • planering av näridrottsplatser samt gårdsområden och parker med tanke på motion och idrott och så att de lämpar sig för alla åldrar
 • utveckling av idrottsanläggningar som stödjer hälsomotionen
 • byggnadsteknik, kostnader, entreprenad- och finansieringsmodeller samt underhåll och livscykelekonomi i fråga om idrottsanläggningar
 • funktionell utveckling av idrottsanläggningar med tanke på kvalitet, trivsel, driftsekonomi, dimensionering och mångsidig användning
 • användning, efterfrågan och utbud av idrottsanläggningar
 • idrotts- och motionsformernas förändring och inverkan på behovet av anläggningar
 • säkerhets- och miljöfrågor som gäller idrottsanläggningar
 • utveckling av idrottsanläggningar för specialgrupper och äldre
 • jämställdhetsfrågor som gäller idrottsanläggningar

Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden har erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

 

På understödet tillämpas villkoren och begränsningarna som gäller specialunderstöd.

Till de godtagbara utgifterna räknas högst 80 000 euro per år och person av löner, arvoden och bikostnader till dessa.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för.
Understödet får inte fördelas vidare.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt.

En redovisning av användningen av understödet lämnas in senast det datum som nämns i beslutet.
Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska redogöra för sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta den i sin verksamhet Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i den här upphandlingen. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att en understödstagare ska begära anbud av flera än en leverantör i varu- och tjänsteupphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

 

 

Om ansökan om understöd har gjorts på papper ska redovisningen till undervisnings- och kulturministeriet göras på en separat blankett.

Redovisningarna sänds till undervisnings- och kulturministeriet under adressen:
Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 STATSRÅDET

 

Ytterligare information

byggnadsrådet Erja Metsäranta,
[email protected]
tfn 0295 330037

överinspektör Jarkko Rantamäki
[email protected]
tfn 0295 018832

administrativ assistent Päivi Wathen
[email protected]
tfn 0295 330341

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.