Hoppa till innehåll

Anläggningsprojekt för idrottsutbildningscenter

Statsunderstödet är avsett för projekt för anläggning av idrottsutbildningscenter som börjar byggas 2021.

Understöd beviljas till idrottsutbildningscenter.

Ansökningstiden börjar 25.12.2020 och går ut 31.12.2020.

Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid.

Beslut om statsunderstöd eftersträvas bli klara inom mars 2021, och finansieringsplanen presenteras inom november 2021.

Statsbidrag beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2021. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Med anläggningsprojekt avses anläggande, förvärv eller grundlig reparation av lokaler eller motsvarande åtgärder som omfattar en funktionell helhet. Vidare kan det handla om anskaffande av lös egendom i samband med åtgärderna ovan om de kalkylerade totalkostnaderna för åtgärden uppgår till minst det belopp som statsrådet har fastställt genom förordning.

Förvärv av markområden betraktas inte som anläggningsprojekt.

Som anläggningsprojekt för ett idrottsutbildningscenter anses en sådan åtgärd som avses i 36 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) vars uppskattade totala kostnader är minst 32 000 euro.

Idrottsutbildningscentren är internat på riksnivå eller regionala läroanstalter som anordnar undervisning på heltid. Deras uppgift är att ordna sådan undervisning för hela befolkningen som främjar idrott, motion, välmående, välfärd och hälsa. De ska också ordna undervisning och träningsverksamhet som tjänar idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet.

Med understödet strävar man efter att stöda idrottsutbildningscentren i skötseln av de lagstadgade uppgifterna.

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på planeringsdokumentens kvalitet och på de kriterier som anges i statens idrottsråds handbok Liikuntapaikkarakentamisen suunta:

  • Byggnadsprojektet stöder de uppgifter som idrottsutbildningscentren har enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998).
  • Byggnadsprojektet stöder verksamheten som träningscentrum som idrottsutbildningscentret fått som uppgift.
  • Byggnadsprojektet förbättrar tillgängligheten vid idrottsutbildningscentren.

På understöden tillämpas tilläggsvillkoren för statsunderstöd för anläggningsprojekt.

Ansökningar om statsunderstöd ska tillställas undervisnings- och kulturministeriet senast 29.12.2017.

Statsunderstödsblanketten och anvisningar för understödet finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

 Ansökningsblankett för statsunderstöd (doc)

Ohjeet

Esitykset rahoitussuunnitelmaan

Hakemukset liikunnan koulutuskeskusten rahoitussuunnitelmaan ilmoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.12.2019 mennessä. Suunnitelma on ohjeellinen. Suunnitelmaan ilmoitetaan hankkeet joiden rakentaminen alkaa vuosina 2020-2023.

Rahoitussuunnitelmalomake ja voimassaoleva rahoitussuunnitelma löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilta.

Rahoitussuunnitelmalomake (doc)

Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2020 - 2023

Ansökningar om statsunderstöd och ansökningar till finansieringsplanen sänds till undervisnings- och kulturministeriet på adressen:

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 STATSRÅDET

Utbetalning av understödet

Understödet betalas på basis av en begäran om utbetalning till understödstagarens bankkonto. Understödet kan betalas i en, två eller tre rater. Den första raten (30 % av understödet) kan betalas när projektet har börjat byggas (statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1766/2009, 27 §). Den andra raten (50 % av understödet) kan betalas när projektets byggskede är minst 50 %. Den tredje raten betalas när projektet är färdigt och statsbidragsmyndigheten godkänt sökandens projektredovisning med bilagor. Till begäran om utbetalning och projektredovisningen ska fogas kommunens byggnadstillsynsmyndighets intyg över hur långt projektet framskridit. Understödstagaren kan också begära att understödet betalas i en rat när projektet färdigställts.

 

 

Om ansökan om understöd har gjorts på papper ska redovisningen till undervisnings- och kulturministeriet göras på en separat blankett.

Redovisningarna sänds till undervisnings- och kulturministeriet under adressen:

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 STATSRÅDET

Ytterligare information

Erja Metsäranta, byggnadsrådet
[email protected]
tfn 0295 330037

Päivi Wathen, administrativ assistent
[email protected]
tfn 0295 330072