Hoppa till innehåll

Riksomfattande utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser riksomfattande eller nationellt betydelsefull utvecklingsstöd för en motions- och idrottsinriktad livsstil för år 2021. Understöden är avsedda för motions- och idrottsprojekt som främjar en rörlig livsstil. Understödets huvudsakliga mål är att öka utövandet av motion och idrott och den fysisk aktiviteten hos den finländska befolkningen under hela livscykeln, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite. Med hjälp av understöd för en motionsinriktad livsstil genomförs motionsfrämjande programmet Liikkuvat på riksnivå. En central princip för understödet är tvärsektoriellt, -administrativt och -professionellt samarbete, principen om idrottens integrering i det finländska samhället samt genomförande av likvärdigheten och jämställdheten mellan könen. I ansökan betonas omfattande samprojekt för flera aktörer. Understöden för 2021 fokuserar på stöd- och samordningsprojekt samt fortsatta projekt som stöder uppnåendet av målen för denna utlysning av understöd. Om situationen gällande de anslag som står till förfogande tillåter, kan projekt som är särskilt förtjänstfulla, betydelsefulla, omfattande och/eller innovativa med tanke på målen för ansökan finansieras.


Understöd kan beviljas 

 • registrerade sammanslutningar och stiftelser för allmännyttig riksomfattande eller nationellt betydelsefull verksamhet.

Understöd kan dock inte beviljas  

 • kommuner, om projektets huvudsakliga syfte är en enskild kommuns/enskilda kommuners lokala verksamhet,
 • kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som ordnas i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Uppfjölningsprojekt som ingår i Studier i rörelse som riktar sig till gymnasier och yrkesläroanstalter kan ansöka om fortsättningsunderstöd inom ramen för en separat ansökningsomgång i början av 2021, förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2021.
 • enskilda arbetsgemenskaper, 
 • idrottsföreningar, 
 • privatpersoner och
 • juridiska personer som fungerar i bolagsform (begränsningen gäller inte högskolor).

Centrala stödformer för idrott och motion som främjar hälsa och välbefinnande inom idrottsväsendets förvaltningsområde vid undervisnings- och kulturministeriet.

Ansökningstiden inleds 26.10.2020.
Ansökningstiden går ut 30.11.2020  kl. 16.15.

Understödsperioden för det första året av nya projekt är huvudsakligen 1.6.2021-31.5.2022.
Understödsperioden för fortsatta projekt börjar när användningstiden för det föregående året har gått ut.

Stöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2021. Avsikten är att understödsbesluten fattas före början av april 2 021. De sökande underrättas skriftligen om beslutet. 

 • Idrottslagen (390/2015)
 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
 • Diskrimineringslagen (1325/2014)
Allmänbildande utbildning Idrott Småbarnspedagogik Utbildning

Ytterligare information

Administrativ assistent Helena Silvennoinen
tfn 0295 3 30290
[email protected]

Kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen
tfn 0295 3 30054.
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd