Hoppa till innehåll

Studier i rörelse fortsatt understöd till anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning för läsåret 2021-2022

Syftet med utvecklingsunderstödet är att stöda skapandet av en motionsinriktad verksamhetskultur i gymnasie- och yrkesutbildningen. Målet är att varje studerande ska röra på sig minst en timme per dag. Med understödet stöds verkställandet av programmet Studier i rörelse.

Understöd kan sökas av anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning. Understöd kan sökas för fortsatta projekt som fått understöd för Studier i rörelse i högst två år. Nya projekt understöds inte.

Understöden söks från regionförvaltningsverket.

Understöd kan beviljas till kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som riktar sig till gymnasier och yrkesutbildning på andra stadiet. Utvecklingsunderstöd kan sökas för hela utbildningsanordnaren eller för någon av anordnarens läroanstalter, verksamhetsställen eller enheter.

Ansökningstiden börjar den 1 februari 2021.
Ansökningstiden går ut den 5 mars 2021 kl. 16.15.

Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta understödsbesluten senast 31.5.2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Med understöden för Studier i rörelse stöds verkställandet av riktlinjerna för en motions- och idrottsinriktad livsstil i i statsrådets idrottspolitiska redogörelse (2018) och regeringsprogrammet (2019) samt i synnerhet programmet Studier i rörelse.

Målet med understödet är att öka studerandenas fysiska aktivitet och studieförmåga genom att ta fram en fysiskt aktiv verksamhetskultur i läroanstalter på andra stadiet. Ett särskilt mål är att öka aktiviteten bland studerande som rör på sig för lite.

Genomförandet av målen ska ske med utgångspunkt i jämställdhet mellan könen och likabehandling i enlighet med idrottslagen. I projekten ska man fästa särskild uppmärksamhet vid att verksamheten är tillgänglig och tänka på möjligheter till anpassad motion. I ansökan ska den sökande beskriva hur projektets verksamhet och förväntade resultat främjar jämlikheten mellan och likabehandlingen av de studerande.

Med att främja studieförmågan avses i programmet Studier i rörelse att förbättra lärandet, studiernas framskridande och välbefinnandet med fysiska, funktionella och motionsbaserade metoder. Studieförmågan är den studerandes arbetsförmåga. Med Studier i rörelse-verksamhet kan man stöda till exempel den studerandes förankring i studiegemenskapen, grupptillhörighet, gemenskapskänsla, sociala färdigheter, ork och välbefinnande samt erbjuda upplevelser av glädje, delaktighet, lärande och kunnande.

Med en motionsinriktad verksamhetskultur vid läroanstalten avses personalens och studerandenas attityder, verksamhet och kompetens samt läroanstaltens omständigheter, strukturer, verksamhetssätt och ledning. En aktiv verksamhetskultur ska utvecklas i samarbete med de studerande och personalen. Utvecklingsarbetet ska vara systematiskt och organiserat. Resultaten av utvecklingsarbetet ska följas upp och utvärderas. Det centrala i utvecklingsarbetet är att integrera verksamheten i läroanstaltens och de studerandes vardag, att göra utvecklingen på ett brett plan och arbeta tillsammans. Ledningen ska vara engagerad i genomförandet av projektet (se Ledningens kontrollista.)

Utbildningsanordnaren samordnar projektet genom att utveckla strukturer, verksamhetssätt och sektorsövergripande samarbete som stöder verksamheten över läroanstalts- och sektorsgränserna. Varje projekt kan utveckla en aktiv verksamhetskultur på sitt eget sätt enligt organisationens behov och önskemål. För att identifiera utvecklingsobjekt kan man utnyttja verktyget för bedömning av nuläget. Åtgärderna kan rikta sig exempelvis till att utveckla kompetensen hos personalen och de studerande och att förändra deras inställning, att öka den fysiska aktiviteten under lektionerna och under skoldagen samt till att förändra läroanstaltens yttre och inre miljö så att den sporrar till fysisk aktivitet. Det viktiga i genomförandet av verksamheten är att främja studerandenas delaktighet, lärande och studier.

För att uppnå genomslag i verksamheten bör man genomföra flera åtgärder och integrera verksamheten till en del av läroanstaltens och studerandenas vardag. I projektet kan man skapa utnyttja tidigare god praxis samt utveckla nya verksamhetsmodeller.

Enligt ledningsgruppen för Studier i rörelse är viktiga framgångsfaktorer följande:

1. Åtgärder som gäller organiseringen av Studier i rörelse-verksamheten

 • Utveckling av en aktiv verksamhetskultur genom att påverka personalens och de studerandes attityder, verksamhet och kompetens samt läroanstaltens miljö (utomhus och inomhus), strukturer, verksamhetssätt och ledning
 • De studerande och personalen görs delaktiga i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten.
 • I Studier i rörelse-verksamheten främjas likabehandling, jämställdhet och tillgänglighet.

2.  Åtgärder som gäller undervisningen     

 • Sittandet och orörligheten samt statiska arbetsställningar minskas
 • I undervisningen införs fler rörliga pauser
 • Verksamhetsmetoder som ökar rörligheten ökas
 • Tekniken utnyttjas för att öka rörligheten.

3. Åtgärder som gäller läroanstalten och studerandena

 • Miljön vid läroanstalten utvecklas så att den sporrar till fysisk aktivitet och varierande ställningar, och ökar möjligheterna till rörelse under studiedagen
 • Utnyttjandet av idrottslokalerna utanför undervisningstiderna ökas
 • Identifierandet av studerande som rör på sig lite utvecklas och likaså stödet som erbjuds dem
 • Studerandenas motion med jämlikar utvecklas (t.ex. motionstutorer, -agenter eller -aktivatorer)
 • Möjligheter att röra på sig och motionera i samband med studiedagen utvecklas
 • Studerandena sporras till att färdas mellan läroanstalten och skolan på ett fysiskt aktivt sätt
 • Evenemang och jippon används för att öka rörligheten och studieförmågan
 • Studieförmågan främjas genom att utnyttja motion för att stöda förankringen i studiegemenskapen, gemenskapskänslan, orken och återhämtningen samt studiemotivationen.

4. Åtgärder som gäller samarbetet

 • Mångprofessionellt samarbete för att främja rörligheten och studieförmågan
 • Studier i rörelse-verksamheten utvecklas i samarbete med studerandehälsovården och som en del av den gemensamma elevhälsan.
 • Utbildningsanordnaren utvecklar det interna samarbetet i projektet och främjar att aktörerna förbinder sig vis projektet.
 • Utbildningsanordnaren har omfattande samarbete med olika intressegrupper, såsom andra läroanstalter, organisationer och idrottsföreningar samt med olika kommunala sektorer (t.ex. ungdoms-, idrotts- och tekniska väsendet)

Ansökan om understöd görs i regionalförvaltningsverkets e-tjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta den person som ger mer information om understödet.

Ansökningarna ska vara framme/ha lämnats in via e-tjänsten senast 5.3.2020 kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till regionförvaltningsverket efter utsatt tid. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten:

Ansökningar om statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverken görs i regionalförvaltningsverkens e-tjänst. För tjänsten behövs Suomi.fi-identifikation, som fungerar med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort. Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan via tjänsten. Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. När projekten har slutförts lämnas också redovisningarna in via e-tjänsten. Regionförvaltningsverken skickar beslutet till sökanden via tjänsten.

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen beaktas projektets ändamålsenlighet i relation till syftet med understödet och framgångsfaktorerna för Studier i rörelse-programmet, verksamhets- och ekonomiplanens genomförbarhet samt projektets kvalitet, omfattning och genomslag. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Understödet söks för läsåret 2021–2022. Understöd kan sökas för att fortsätta projekt som redan har pågått högst två år (fortsatta projektet blir det andra respektive tredje projektåret). Projekten är ettåriga. Nya projekt understöds inte.

Projekten ska innefatta flera olika åtgärder för att göra läroanstaltens verksamhetskultur mer motionsinriktad. Vid beviljandet av understöd betonas etableringen av verksamheten, dvs. genomförandet av sådana verksamhetsmodeller som kan etableras som en del av det normala servicesystemet eller verksamheten även utan externt ekonomiskt stöd. Med tanke på etableringen av projektet är det viktigt att projektaktörerna på lång sikt förbinder sig till de planerade åtgärderna och finansieringen av dem. I ansökan ska sökanden ange en plan för hur funktionerna etableras och förankras.

Om understöd söks för ett projekt som är gemensamt för flera sammanslutningar, bör en av dem utses till administratör för ansökan. Den administrerande sammanslutningen ansöker om understöd och svarar för dess användning, eventuell återbetalning och redovisning för understödet till regionförvaltningsverket. Till ansökan ska fogas ett avtal gällande principerna för de deltagande sammanslutningarnas arbets- och ansvarsfördelning samt över användningen av understödet och ansvaren i anknytning till det. Understödet får överföras som understöd för en projektpartners användning endast om tillstånd att vidarefördela understödet har begärts av regionförvaltningsverket och ett sådant tillstånd har beviljats och antecknats i understödsbeslutet.

Projektets självfinansieringsandel ska vara minst hälften av projektets godtagbara totala kostnader. Självfinansieringen kan inte vara kalkylerad, exempelvis kalkylerade hyror för kommunens egna lokaler, överföringsposter eller talkoarbete, eftersom detta inte inbegriper intäkter eller utgifter som antecknas i bokföringen. I sökandens budget ska det finnas en anslagsreservering för de kostnader som verksamheten medför. Självfinansieringen ska kunna påvisas i bokföringen i samband med redovisningen. Regionförvaltningsverkets understöd kan täcka högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för verksamheten eller projektet.

När understöd beviljas beaktar regionförvaltningsverket hur väl man i planeringen av projektet har beaktat den befintliga forskningen samt verksamhetsmodeller som visat sig vara bra i tidigare projekt som anknyter till att göra studiedagen mer motionsinriktad.

Projekt vars huvudsakliga syfte är forskning, anordnande av ett enskilt evenemang eller anskaffning av redskap understöds inte. Understöd ges inte heller till projekt som enbart handlar om att minska stillasittande och övrig orörlighet. Däremot är det önskvärt att även detta element ingår i de projekt som understöds. När studiegemenskapen utvecklas är det viktigt att även beakta främjandet av personalens arbetshälsa som en del av projekthelheten. Godtagbara kostnader är dock inte köpta tjänster som anknyter till främjandet av personalens arbetshälsa.

En central princip för statsunderstöd är att samma verksamhet inte beviljas stöd via flera understödssystem. I ansökan är sökanden skyldig att meddela eventuella andra understöd som sökts eller beviljats och som gäller verksamhet enligt denna ansökan.

I projektplanen ska man tydligt specificera kostnaderna och finansieringen av dem. Hur den sökande partens högsta ledning förbinder sig till projektet ska framgå av ansökan.

Projektet ska ha en samordnings- och ledningsstruktur som stöder verksamheten, och denna struktur ska beskrivas i projektansökan (inklusive uppgifter och arbetsfördelning):

 • Styrgrupp och ansvarsperson/-er
 • I projekt som omfattar flera organisationsenheter även ansvarsteamet och -personen för varje läroanstalt och/eller enhet.
 • Samarbetsstrukturen med studerandehälsovården (kan genomföras exempelvis genom regelbundna möten eller genom att utnämna en representant för hälsovården till projektets styrgrupp).
   

2.Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på websidan.

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

 

3.    Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Regionförvaltningsverket kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Regionförvaltningsverket beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

 

4.    Hinder för beviljande av understöd

Sökanden som tidigare har beviljats understöd av regionförvaltningsverket ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Regionförvaltningsverket avslår ansökan om sökanden väsentligt åsidosatt sin skyldighet att ge regionförvaltningsverket uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

En förutsättning för beviljande av statsunderstöd är att projektet deltar i uppföljningen och utvärderingen av verksamheten på det sätt som statsbidragsmyndigheten anger. LIKES-forskningscentralen tar i praktiken hand om samlande av uppföljnings- och utvärderingsinformation beträffande projekt som anknyter till Studier i rörelse-understöd på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Studier i rörelse-projekten får tillgång till sammandragsrapporter som utarbetas utgående från denna information.

Grunderna för behandlingen av personuppgifter i anslutning till uppföljningen och utvärderingen av projekten och den registrerades rättigheter beskrivs i dataskyddsanmälningarna, (se UKM och RVF.) Denna uppföljningsinformation ersätter dock inte projektredovisningen som ska lämnas in till regionförvaltningsverket senast det datum som anges i beslutet om statsunderstöd. 

Alla läroanstalter i projekt som stöds med anslaget ska registrera sig i programmet Studier i rörelse och göra en bedömning av nuläget.

Programmet Studier i rörelse erbjuder projekten olika stödåtgärder, till exempel nätverksträffar, utbildning, material och hjälp med kommunikationen. Mer information om dessa möjligheter fås på Studier i rörelse websidan eller genom att kontakta programmets anställda.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Regionförvaltningsverkets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överstiga beloppet av de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Godtagbara kostnader är direkta kostnader för projektverksamheten såsom ledararvoden, utbildningskostnader, marknadsföringskostnader, skäliga kostnader för anskaffning av motionsredskap, -utrustning och -anordningar, kostnader för motionsevenemang (som en del av övrig verksamhet), ledarnas resekostnader, transportkostnader samt hyreskostnader för andra än utbildningsanordnarens egna lokaler. Alla kostnader ska bokföras på projektets kostnadsställe (även lönekostnaderna).

I de godtagbara lönekostnaderna för projektet kan ingå tilläggsersättningar för extra arbete som utförts av en ordinarie anställd person. Övrig arbetstid för ordinarie personal (t.ex. en Studier i rörelse-samordnare eller ordinarie anställd med årsarbetstid) kan utgöra högst 25 procent av projektets godtagbara totala kostnader. Stödtagaren ska påvisa tillförlitligt med exempelvis arbetstidsredovisning att arbetsinsatsen riktas direkt till projektet. Även en arbetstidsplan eller -bestämmelse anses vara tillräcklig dokumentation. Lönekostnaderna ska bokföras på kostnadsplatsen, vilket kan göras med ett anteckningsverifikat och en arbetstidsbestämmelse som fogas till anteckningsverifikatet som grund för allokeringen. I de godtagbara kostnaderna för projektet kan inte ingå personalutgifter som föranleds av organisationens lednings deltagande.

Som en del av ett aktivitetsbaserat projekt kan man skaffa utrustning till läroanstaltens lärande- och motionsmiljöer. I utvecklingen av lärandemiljöerna stöds åtgärder av försökskaraktär, såsom anskaffning av redskap och utrustning som främjar periodisering av sittandet. Med utveckling av motionsmiljöerna avses utveckling av miljön som aktiverar till motion, såsom anskaffning av flyttbara bordtennisbord och frisbeegolf- och korgbollskorgar. Utvecklingen av lärande- och motionsmiljöerna ska ha en klar koppling till ett aktivitetsbaserat projekt. Om det i en ansökan ingår kostnader för utvecklingen av omständigheterna vid flera läroanstalter eller verksamhetsenheter ska de anges separat för varje läroanstalt och verksamhetsenhet i ansökan. Understödet är inte avsett för anläggning av idrottsplatser.

En preliminär plan över den motionsutrustning som ska skaffas anges i kostnadskalkylen på ansökningsblanketten. Med motionsutrustning avses exempelvis bollar, racketar, kettlebells eller motsvarande motionsredskap.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

De godtagbara kostnaderna kan inte omfatta kostnader som inte direkt främjar den dagliga motionen, byggkostnader, kostnader för enskilda evenemang, kontors- och möteskostnader, och inte heller för kostnader som föranleds av organisationens lagstadgade verksamhet eller basverksamhet. Med anslaget stöds inte tävlingsidrotts- eller träningsverksamhet som siktar på serieverksamhet.

Den som tar emot understöd ordnar sin ekonomi och förvaltning på ändamålsenligt sätt. En styrgrupp ska tillsättas för projektet.

En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Understödets mottagare förutsätts rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe.

Regionförvaltningsverket har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (16 § i statsunderstödslagen).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om stödtagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om stödtagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att en understödstagare ska begära anbud av flera än en leverantör i varu- och tjänsteupphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I statsunderstödsbeslutet finns närmare information om tidsschemat för utbetalning av understödet, under vilken tid understödet ska användas och när redovisningen av användningen senast lämnas in till statsbidragsmyndigheten. Om det vid projektets start har uppkommit väsentliga förändringar jämfört med ansökan som gått igenom beslutsförfarandet, måste sökanden omgående anmäla dessa ändringar till statsbidragsmyndigheten innan understödet betalas ut.

Regionförvaltningsverkens handbok om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd kompletterar ansökningsanvisningarna. Ifall handboken och de ansökningsspecifika anvisningarna är motstridiga, gäller anvisningarna i utlysningen av ansökan.

Understödet ska användas under perioden 1.8.2021-30.6.2022. Om projektet tidigare har fått förlängd tid, börjar den nya användningstiden när den gamla tar slut. En redovisning för hur understöden använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Stödtagaren förväntas rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe.

Understöd som ansökts i den elektroniska ärendehanteringstjänsten och som har beviljats kan redovisas i regionförvaltningsverkets ärendehanteringstjänst.

Sökanden ska foga åtminstone följande handlingar till ansökan:

 • Ett utdrag ur sökandens budget, av vilket framgår projektets självfinansieringsandel.
 • Andra än kommuners och utbildningssamkommuners projekt: Sammanslutningens resultaträkning, balansräkning och revisionsutlåtande från föregående räkenskapsperiod samt utdrag ur föreningsregistret
 • Samfinansierade projekt: Avtal om principerna för arbets- och ansvarsfördelningen samt om användningen av understödet och ansvar i anknytning därtill.
 • Redovisning över eventuella andra understöd som ansökts och mottagits för samma ändamål.

Sökandena kan få innehållsmässig rådgivning till stöd för projektplaneringen av samordnare för idrott och motion för barn och unga vid de regionala idrottsorganisationerna samt av programmet Studier i rörelse.

Ytterligare information

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverken Guide för ansökan om, användning av och tillsyn av användningen av statsunderstöd