Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för främjande av barnkultur

Understöd till barnkulturcentrum och nationellt viktiga konst- och kulturevenemang för barn

Ansökningstiden börjar 15.10.2019 och går ut 29.11.2019 kl. 16.15.

För understöden kan användas sammanlagt ca 2 miljoner euro ifall riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Avsikten är att understödsbesluten fattas i februari 2020. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett för barnkulturcentrum i Finland där yrkespersoner inom konst och kultur producerar konst- och kulturtjänster för barn, för samordning av barnkulturcentrumens nätverk och för anordnare av konst- och kulturevenemang för barn.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

 

Understödets syfte är att i enlighet främja lika möjligheter för barn och unga i hela landet att ta del av konst och kultur. Med understödet stöds barnkulturcentrumens verksamhet och samarbete samt anordnandet av nationellt viktiga konst- och kulturevenemang för barn i Finland.

Målet är att

 • att öka den jämlika tillgången till konst och kultur för barn
 • stärka samarbetet mellan aktörer inom konst- och kultursektorn på området
 • främja barnkulturcentrumens samarbete med skolor, daghem och lekparker och att främja beredningen och genomförandet av kulturfostringsplaner i kommunerna
 • stöda samarbetsnätverket för barnkulturcentrum, som är öppet för alla barnkulturcentrum i Finland
 • främja samarbetet och nätverkandet hos barnkulturcentrumen
 • stöda datainsamlingen om de kvantitativa och kvalitativa verkningarna av barnkulturcentrumens verksamhet
 • stöda ordnandet i hela landet av konst- och kulturpolitiskt viktiga konst- och kulturevenemang för barn som till innehållet eller målgruppen är riksomfattande
 • främja ordnandet av sådana konst- och kulturevenemang för barn där den främsta målgruppen är barn under 18 år och där deras intressen och önskemål beaktats i evenemangets innehåll

 

 

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Verksamhetens kulturpolitiska betydelse

I bedömningen av ansökningarna beaktas hur och på vilka sätt den sökandes verksamhet främjar genomslagsmålen i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi eller på vilket annat sätt den sökandes verksamhet är av kulturpolitisk betydelse.

Verksamhetens regionala/nationella betydelse

Barnkulturcentrumets verksamhet ska vara regionalt betydelsefullt. Barnkulturcentrumet ska samarbeta med regionala aktörer inom konst och kultur för att främja barns och ungas deltagande i konst och kultur och barnkulturens utbud och tjänster.

Konst- och kulturevenemangen ska vara nationellt viktiga. Vid bedömning av ansökningarna beaktas riksomfattande mål som gäller konst och kultur, hur välkänt evenemanget är, på ett hur stort område barnpubliken nås samt motiveringen till att evenemang ordnas.

Verksamhetens innehåll

Vid bedömningen av barnkulturcentrum och barnkulturcentrumens nätverk beaktas verksamhetens målinriktning, kvalitet och genomslag. Verksamheten ska främja och stärka samarbetet mellan aktörerna på området. I verksamheten ska olika befolkningsgrupper och den kulturella mångfalden beaktas. God praxis som skapats i projektet ska kunna utnyttjas av andra aktörer på området.

Barnkulturcentren ska fylla i den bifogade blanketten 1.

I fråga om konst- och kulturevenemang bedöms om verksamheten är professionell, målinriktad och hurudana mål som finns för evenemanget (bl.a. vision, strategi, utvecklingsplan samt yrkeskunskapen hos personalen, ledarna och de som uppträder).

I ansökningarna beaktas det planerade programmets och den eventuella kringverksamhetens innehåll, barninriktning, konst- och kulturrelaterade mål, konstnärliga kvalitet och genomförande (bl.a. riksomfattande betydelse, inverkan på utvecklingen av konstområdet/områdena, nya innehåll och verksamhetsmodeller samt kulturpolitiskt genomslag).  

Sökanden

I bedömningen beaktas sökandens yrkeskunskap, kompetens och erfarenhet. För att understöd ska kunna beviljas måste sökandens ekonomi vara balanserad. Den sökande är inte försatt i konkurs och har inte väsentligt försummat sin skyldighet att betala skatt, socialförsäkringsavgifter eller andra lagstadgade skyldigheter, tillstånds- och anmälningsförfaranden. Verksamhetens nyckelperson är inte sedan förr skyldig till brott i samband med tidigare ansökningar, och har inte meddelats näringsförbud.

Ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar

Vid bedömning av ansökningarna beaktas hur realistiska planerna är i förhållande till evenemangets budget.

Understödet till barnkulturcentrum kan i regel täcka högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna och understödet till konst- och kulturevenemang högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna.

Verksamhetsutveckling

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas hur och på vilka sätt sökanden följer med verksamhetsmiljön och aktivt identifierar utvecklingsbehov och -möjligheter inom sektorn samt strävar efter att svara på dessa med sin verksamhet: förnyande av innehållen, ökat utbud för specifika åldersgrupper (t.ex. unga i åldern 13-17 år), strukturell utveckling av sektorn, främjande av tillgängligheten och hanteringen av miljöfrågor samt åtgärder som stärker finansieringsgrunden. (t.ex. sammanslagning av olika aktörer eller utnyttjande av nya finansieringsformer).

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Att beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.).

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Ansökan om statsunderstöd för barnkulturcentrum för 2020 (docx). Ska fyllas i och bifogas den elektroniska ansökan. 

 

Barnkulturcentrum och nationellt viktiga konst- och kulturevenemang för barn

20202019 l  2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012

Konst- och kulturevenemang för barn

2016

Kultur

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Iina Berden, tfn 0295 33 0069, [email protected]

Om du har frågor angående ärendehanteringssystemet, vänd dig till: [email protected].

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod