Hoppa till innehåll

Lärarregister utreds

Undervisnings- och kulturministeriet
3.3.2021 9.00
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat låta göra en utredning om ett register över lärare och insamling av data om lärare. Ministeriet har tillsatt utredare JM Henriikka Hannula, ED Hannu Karhunen och professor FD Jouni Pursiainen. De ska lämna in en rapport om utredningen till undervisnings- och kulturministeriet senast den 30 november 2021.

– På grund av de stora förändringarna i samhället blir det allt viktigare att få information. Som grund för prognostiseringsarbetet och beslutsfattandet inom undervisningssektorn behöver vi en bättre kunskapsbas om lärarna än i har idag, och också mer fungerande sätt för att samla in data. Kunskapsbasen bidrar till att säkerställa att antalet lärarutbildningar räcker till för att trygga tillgången på behöriga lärare för olika undervisningsuppgifter, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Uppgifter om lärare har samlats in bl.a. med hjälp av Statistikcentralens riksomfattande datainsamling om lärare som skett med cirka tre års mellanrum. Senast insamlades data 2019. Dessutom har man samlat in data om lärarbehörigheter i studietjänsten VIRTA från 2015.

Insamlingen av data om lärare har dock varit förenad med utmaningar. Den procentuella andelen inlämnade svar har minskat klart under de senaste åren. Den nedgående trenden påverkar de insamlade uppgifternas tillförlitlighet. Dessutom har det varit svårt att få tillgång till bl.a. uppgifter om ämneslärare, och det har dessutom upptäckts brister i statistikföringen. Behovet av aktuell information om lärare har dock inte minskat, utan tvärtom klart ökat. Ett register över lärare har föreslagits som en lösning på de många utmaningarna när det gäller att få information om lärare.

Utredarna har bland annat till uppgift att utreda för vilka ändamål registret eventuellt behövs, vilken målgrupp registret det skulle gälla och vilka lagstiftningsbehov och dataskyddsfrågor som hänför sig till inrättandet av ett sådant register. Syftet med utredningen är också att finna lösningar på olika frågor angående upprätthållandet av ett lärarregister och utreda olika alternativ för genomförandet av ett register och kostnaderna för dessa.

Syftet med utredningen är dessutom att utreda hur man kan tillgodose behovet av information om lärare genom att utveckla befintliga metoder för datainsamling samt befintliga datalager och informationsresurser. Utredarna bereder ett åtgärdsförslag för undervisnings- och kulturministeriet angående ett lärarregister och insamling av data om lärare. Resultaten av utredningsarbetet utnyttjas för att hitta lösningar på utmaningarna i fråga om tillgången till data om lärare.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en styrgrupp till stöd för utredarnas arbete. Utredarna ska dessutom höra aktörer som är centrala med tanke på ett register över lärare samt centrala intressentgrupper med tanke på samhället, undervisning, utbildning och forskning och därtill utnyttja information om motsvarande register annanstans i världen.

Mer information

  • Direktör Birgitta Vuorinen, tfn 0295 330335
  • Undervisningsrådet Marjo Vesalainen, tfn 0295 330352
  • Specialmedarbetare Markus Ylimaa, tfn 0295 530277
Annika Saarikko Högskoleutbildning och forskning Utbildning