Hoppa till innehåll

Kommunenkäten: i hela landet deltog 88 procent av eleverna i undervisningen efter det skolorna öppnats, skillnader mellan landskapen

Undervisnings- och kulturministeriet 20.5.2020 9.47 | Publicerad på svenska 20.5.2020 kl. 16.14
Pressmeddelande

Av kommunenkäten framgår att största delen av eleverna deltog i skolarbetet 14.5. I och med att skolorna öppnades steg också antalet deltagare i småbarnspedagogiken klart.

I den enkät som regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet gjorde i kommunerna vecka 20, kartlades antalet deltagare i och småbarnspedagogiken och i närundervisning inom den grundläggande utbildningen torsdagen  den 14 maj 2020. Enligt enkäten deltog i genomsnitt 88 procent av eleverna i samtliga årskurser (1–9) inom den grundläggande utbildningen i undervisningen.

− Återgången till närundervisning verkar ha gått rätt bra. I det rådande exceptionella läget hade kommunerna och skolorna i god tid utarbetat planer för de praktiska åtgärderna med betoning på lärande, skolsamfundets välfärd och hälsa. De har skickligt anpassat de riksomfattande anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet till de lokala förhållandena. Härifrån går det fint att fortsätta till läsårets slut och inpå början av nästa läsår, konstaterar direktör Esko Lukkarinen från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Enligt enkäten varierade deltagandet i den grundläggande utbildningen på landskapsnivå. Högst var deltagandet i den grundläggande utbildningen i Södra och Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland, Satakunta och Nyland (över 90 procent av eleverna). 

På riksnivå deltog i genomsnitt 88 procent av eleverna i den förberedande undervisningen den 14 maj.  Det förekom mycket stora variationer mellan landskapen ifråga om andelen elever som deltog i den förberedande undervisningen. Lägst var deltagandet i den förberedande undervisningen i Lappland (43 procent) och Södra Karelen (61 procent).

I och med att närundervisningen har inletts ska varje elev delta i förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen, om eleven inte tillfälligt beviljats befrielse från den av särskilda skäl. Man måste alltid söka om tillstånd för frånvaro, och därefter är det skolan som överväger om det finns grunder för att bevilja befrielse. 

Mer än hälften av barnen deltar i småbarnspedagogiken jämfört med normalt

Enligt enkäten deltog 56 procent av barnen i hela Finland den 14 maj i den kommunala  småbarnspedagogiken jämfört med normalläget. Siffran är 24 procentenheter högre än vecka 19. Antalet barn som deltar i småbarnspedagogik väntas öka ytterligare, eftersom en del familjer väntar över helgen med att föra barnen tillbaka till dagis.

I den privata småbarnspedagogiken deltog 62 procent av barnen jämfört med normalt, vilket är 26 procentenheter mer än föregående vecka. Antalet barn som var närvarande varierade landskapsvis både inom både den kommunala och den privata småbarnspedagogiken. Högst var deltagandet i kommunal småbarnspedagogik i Nyland (62 procent) och i privat i Satakunta (77 procent).

I kommunal förskoleundervisning deltog 70 procent av barnen i hela landet jämfört med normalt. I privat  förskoleundervisning deltog 74 procent av barnen.

Lägesbilden har samlats in från kommunerna via enkäter varje vecka

Enkäten till  kommunerna om deltagandet i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken har gjorts över webben varje vecka. Enkäten har kartlagt situationen gällande undervisningen och småbarnspedagogiken under rådande undantagsförhållanden. Bland annat har man frågat om antalet barn som deltar i småbarnspedagogik samt i när- och distansundervisning inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen, antalet anställda inom undervisningen och småbarnspedagogiken som var på jobb samt en bedömning av hur servicen och funktionsförmågan avviker från normalläget.

Svaren på den senaste enkäten inlämnades vecka 20. För den grundläggande utbildningens del besvarades enkäten av 220 kommuner, dvs. 74,8 procent av alla kommuner. 257 kommuner svarade på frågorna om småbarnspedagogik, dvs. 87,4 procent av alla kommuner. Resultaten av enkäten kan anses vara representativa. De kommuner som besvarat enkäten presenteras landskapsvis i bilagan.

Mer information:

Regionförvaltningsverket:

Överinspektören för undervisningsväsendet Mari Kyllönen, tfn 0295 018 664

Överinspektör Anu Liljeström,  tfn 0295 016 224

Jurist Thomas Sundell, tfn 0295 018 620

[email protected]

Undervisnings - och kulturministeriet:

Undervisningsrådet Heli Nederström, [email protected], tfn 0295 330 122

undervisingsrådet Mika Puukko, [email protected], tfn 0295 330 032

Svarsprocenten i enkäten samt deltagandet i småbarnspedagogik och grundläggande utbildning vecka 20 (pdf)