Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom kulturturism

Statsunderstödet är avsett för konst- och kultursektorernas utvecklingsprojekt inom kulturturism.


Ansökningstiden börjar 12.11.2019 och slutar 12.12.2019 kl. 16.15.


Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Bidrag beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.


Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst 1,3 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet till det beloppet.


Avsikten är att besluten ska fattas i februari-mars 2020. Sökandena delges beslutet via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.


Understöden beviljas som specialunderstöd för projekt som kan pågå i 1–2 år. En del av anslaget kan användas för att betala avlöningskostnader och andra kostnader för forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet samt för statliga myndigheters försöks- och forskningsprojekt som gäller kulturturism.

Understöden beviljas som specialunderstöd och på dem tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett för utvecklingsprojekt inom kulturturism i fråga om Finlands världsarvsobjekt, museer och andra viktiga kulturobjekt, konst- och kulturfestivaler samt övrig konstnärlig och kulturell verksamhet. Projekten kan anknyta exempelvis till utveckling, förnyande och marknadsföring av tjänster, besökarhantering och annan verksamhet som stöder hållbar turism.

Med understödet stöds dessutom byggandet av tematiska (bl.a. historia, traditioner, nutida kultur, arkitektur, formgivning) kulturvägar, i synnerhet samarbete med Europarådets kulturvägsverksamhet i anslutning till detta.

 

 

Med understödet främjas målet i statsminister Antti Rinnes regeringsprogram ”Ett inkluderande och kunnigt Finland” som handlar om att öka arbetsplatserna inom kreativa branscher genom att stärka kulturturismen. Med understödet främjas dessutom målet i Undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 och i budgetpropositionen för 2020 som handlar om att förbättra förutsättningarna för kreativt arbete.

Understödet stöder målet i Agenda 2030 för hållbar utveckling att främja turism som utnyttjar lokal kultur och lokala produkter och som skapar arbetsplatser. 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:


1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande


Projektets betydelse bedöms med tanke på de mål och det genomslag som presenterats i ansökan samt med tanke på hur nödvändigt och aktuellt projektet är.

  • I bedömningen av ansökningarna beaktas hur målen för projektet motsvarar de mål som angetts för understödet och hur nödvändiga åtgärderna är med tanke på verkställandet av syftet med understödet.
  • Vid bedömningen av genomslaget beaktas hur resultaten kan delas/spridas och utnyttjas i större utsträckning i arbetet för att främja kulturturismen på regional och nationell nivå.
  • Med nödvändighet och aktualitet avses på vilket sätt projektet anknyter till aktuella teman inom kulturturismen, stärker utbudet av kulturella innehåll inom turismen och turismens året runt-karaktär samt vilka målgruppers behov projektet svarar på.

I bedömningen av ansökningarna fästs uppmärksamhet vid hur projektet främjar principerna för hållbar turism, den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten.  Mer information på Visit Finlands webbplats.
I ansökan ska presenteras på vilket sätt man i planeringen av projektet beaktat eventuellt arbete som gjorts tidigare, såsom utredningar, undersökningar och kartläggningar.  Därtill ska man visa att projektet har fungerande och täckande samarbetsparter och -nätverk.


Den sökande sammanslutningens verksamhet ska vara etablerad och ekonomin ska vara balanserad.


Den sökande sammanslutningen ska ha sakkunskap som anknyter till kultur, kulturarv eller kulturmiljöer, fungerande verktyg för uppföljning och utvärdering samt förmåga, vilja och förutsättningar att utveckla den projektrelaterade verksamheten även i framtiden.

I samarbetet med Europarådets kulturvägsverksamhet ska man beakta utgångspunkterna och målen för verksamheten https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/certification.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

 

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

 

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart,
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
  • Beviljandet av statsunderstöd orsakar inte mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Anne Mattero, tfn 0295 3 30206, e-post: [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.