Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till högskolorna för att utveckla högskoleutbildningen 2018-2020

Kompetens och utbildning är ett av de strategiska områdena i regeringsprogrammet. Regeringen anser det viktigt att lärandemiljöerna moderniseras samt att digitaliseringens och den nya pedagogikens möjligheter utnyttjas i lärandet. Regeringen vill minska antalet unga som hamnar utanför utbildningen och arbetslivet och minska avbrytandet av utbildning. Målet är att öka samverkan mellan utbildningen och arbetslivet samt utbildningens och forskningens internationalisering.

I planen för de offentliga finanserna för 2017-2020 fattade regeringen beslut om att rikta totalt 105 miljoner till utvecklingen av högskoleundervisningen bl.a. genom att stärka förutsättningarna för digitala inlärningsmiljöer och studier året om (75M€) och unga forskares forskningsarbete (30M€).  Riksdagen beviljade totalt 25M€ för att användas åren 2017-2019 för att utveckla högskoleutbildningen.  Finansieringsbesluten fattades i januari 2017.

I denna ansökningsomgång kan maximalt 40 miljoner euro sökas för utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen. Specialunderstöd kan inom undervisnings- och kulturministeriets sektor beviljas sådana universitets- och yrkeshögskolerelaterade projekt som omfattar 2-3 år och som inleds år 2018 och som slutar senast år 2020. Finansiering beviljas under förutsättning att riksdagen beviljar ett anslag för ändamålet.

Syftet med specialunderstödet är att främja förbättrandet av högskoleutbildningens kvalitet och öppna verksamhetskultur, samt stöda implementeringen av utbildnings- och kulturministeriets  Riktlinjerna för att främja internationaliseringen av finländsk högskoleutbildning och forskning 2017-2025 och Högskoleutbildningen och forskningen 2030 -visionsarbete.

Finansieringen riktas in på samarbetsprojekt som omfattar studier året om, digitala inlärningsmiljöer, handledning, inlärning och kompetens. Projekten ska gynna antingen högskoleväsendet, yrkeshögskolorna och universiteten eller så ska de vara sektorbundna och gynna studerandena.

En högskola som koordinerar helheten beviljas finansiering. I beslutet antecknas vid behov tillstånd att fördela finansieringen till andra parter i projektet.

Ansökningstid:
Ansökningstiden börjar 17.5.2017.
Ansökningstiden går ut 31.10.2017  kl. 16.15.

Målet med regeringens spetsprojekt 3 Kompetens och utbildning med underrubriken En snabbare övergång till arbetslivet är att ungdomarna snabbare än tidigare övergår från studier på andra stadiet till högskolestudier och från studierna till arbetslivet.  Avläggandet av studierna främjas med flexibla studievägar samt genom att underlätta sammanjämkandet av arbete och studier. Vidare ska samarbetet mellan högskolorna öka.

Syftet med specialunderstödet är att förbättra kvaliteten på utbildningen, handledningen, inlärningen och kompetensen, öka det kontinuerliga samarbetet högskolorna emellan liksom en öppen verksamhetskultur, främja samverkan mellan utbildning och det omgivande samhället, utveckla kunnandet hos personalen i högskolorna, utveckla inlärningsmiljöerna, öka studieutbudet och stödja livslång inlärning.

Specialunderstöd kan t.ex. betalas ut för åtgärder som syftar till att

 • utveckla utbildningsområden, bidrar till produktionen av högskolornas gemensamma utbildningsutbud, utnyttjar digitaliseringen, förbättrar kompatibiliteten mellan och den gemensamma användningen av informationssystem, som stöder undervisningen samt klarlägger högskoleutbildningens arbetsfördelning. Satsningarna på ökat samarbete ska resultera i flexibla studievägar och studier året om.
 • Man utvecklar inlärningsanalytiken och utvärderingen av uppnådd kompetens bl.a. I syfte att kunna identifiera och erkänna sådan kompetens som personer i olika invandrargrupper har från förut.
 • Man främjar studiernas tillgänglighet, deltagande i dem och aktörskap. Vidare tar man fram permanenta verksamhetsmodeller för det stöd och den handledning som omfattar studerandena, man avvecklar olika sektorers könsbetingade segregation, främjar underrepresenterade gruppers möjligheter att inleda studier och att klara av dem
 • Främjar utbildningens internationalisering och ett förhållningssätt som bygger på öppenhet, stärker högskolestuderandenas arbetslivs- och entreprenörsfärdigheter samt kontakterna mellan utbildningen, forskningen samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten.

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beviljningsgrunder beaktas:

Alla projekt ska fylla de uppräknade beviljningsgrunderna:

 • Projektet gynnar antingen
  • hela högskoleväsendet
  • alla universitet
  • alla yrkeshögskolor, eller
  • en sektor inom endera eller båda högskolesektorerna då alla yrkeshögskolor och/eller universitet som erbjuder undervisning inom sektorn deltar i projektet. Alternativt gynnar projektets resultat på ett tydligt sätt hela den högskolerelaterade sektorn.
 • Projektet inleds 2018
 • Projektet genomförs i samarbete mellan högskolorna.
 • Den projektanknutna, självfinansierade delen är minst 30 % av de godtagbara kostnaderna.

Kriterier för bedömningen av projekten:

 • Att främja syftena i spetsprogram 3 i regeringsprogrammet och ovan beskrivna syften med understödet, projektets genomslag och hur man tar i bruk den förändring som projektet avser införa antingen inom hela högskoleväsendet eller alternativt inom en viss sektor på endera eller båda högskolesektorerna.
 • Projektplanens tydlighet: en kostnadseffektiv och realistisk plan för hur projektet leds, koordineras, vilken arbetsfördelningen är inom projektet, samarbetet, kommunikationen och utvärderingen. Vidare anges delansvaret i projektet för varje deltagande högskolas del och tillämpningen av resultaten.
 • De studerandenas delaktighet i projektet.
 • I projekt som relaterar sig till samarbete inom undervisningen anges hur man utnyttjar existerande, öppna material och hur man avser säkerställa utnyttjandet av det material som projektet genererar t.ex. med öppna licenser.

Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. De godtagbara kostnaderna samt avvikelserna från och begränsningarna gällande användningen av specialunderstödet, t.ex. lönegränser, investeringar, allmänna kostnader och gränser för när ett projekt konkurrensutsätts definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.  I projektets budget använder man en modell för totalkostnaderna i vilken en enhetlig koefficient på 30 % för de allmänna kostnaderna gäller för alla högskolor.

Som koefficient för personalbikostnaderna används antigen den ansökande högskolans koefficient eller en utbildningsanordnarspecifik koefficient.

Det går att avvika från undervisnings- och kulturministeriets villkor och begränsningar för specialunderstöd (UKM/4/091/2017) vad gäller årslönsgränsen på 80 000 euro i det fall att en person som redan är i anställningsförhållande i en högskola arbetar i ett projekt där lönen överskrider 80 000 euro. Villkoret för  konkurrensutsättning för projektets anskaffningar omfattar  ett anskaffningsvärde på 30 000 €, vilket avviker från det som är kutym i sammanhanget (7 000 €).

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera om utgifterna enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Understödsmottagaren rapporterar via den elektroniska kontakten projektets resultat och hur understödet har använts. Det sker dels när projektet har kommit halvvägs, dels när det har genomförts och redovisning behöver göras. De datum som anges i besluten gäller.

Om ansökan om understöd har gjorts på papper ska redovisningen lämnas på en separat blankett.

Budgetblankett (xlsx)

Sökning på pappersblankett:

Blankett för specialunderstöd (doc)

Utredningsblankett (doc)

Högskoleutbildning och forskning Spetsprojekt Utbildning

Ytterligare information

överinspektör Ilmari Hyvönen
tfn 0295 3 30117
[email protected]

överinspektör Päivi Bosquet
tfn 0295 3 30375
[email protected]

Svar på vanliga frågor (10.10.2017)