Hoppa till innehåll

Allmänt statsunderstöd som riktar sig till museer, orkestrar och teatrar som får statsandel och som delas ut på grund av behovet av tilläggsfinansiering som coronapandemin föranleder

Ansökningsfristen har förlängts till tisdag 19.5 kl. 16.15. Även telefonrådgivningen fortsätter fram till 19.5.

Totalt finns det ca 18,1 miljoner euro som kan delas ut.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det riktade statsunderstödet är avsett för museer, orkestrar och teatrar som får statsandel. Understödet beviljas för att stödja deras verksamhet med anledning av de begränsningar i verksamheten som coronapandemin föranleder. Avsikten är dessutom att främja at verksamheten fortsätter så smidigt som möjligt efter det begränsningarna lyfts.

Syftet är att stödja teatrarnas och orkestrarnas förutsättningar att fortsätta sitt konstnärliga och sin övriga skapande verksamhet samt museernas förutsättningar att ombesörja värnandet om kulturbeståndet samt tillgången till kulturarv och konst samt uppgifter i anknytning till experttjänster.

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten  
Mer information på UKM:s webbplats  
Suomi.fi-anvisningar och stöd
 

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understödet beviljas i form av tilläggsfinansiering för verksamheten. Ministeriet bedömer behovet av understöd  med beaktande av de konsekvenser som de begränsningar som gäller 13.3.-31.5.2020 föranleder med tanke på den sökandes verksamhet och ekonomi.

Av ansökan ska framgå följande (i bilaga)

1. Hur undantagstillståndet påverkar den sökandes verksamhet och ekonomi

2. Den verksamhet som genomförs och en uppskattning av förlusterna och inkomsterna under tiden 13.3 – 31.5.2020.

a. en beskrivning av verksamheten och en kostnadsbedömning

3. Uppskattade nettoförluster för verksamheten

a. förluster som föranleds av att verksamheten inskränks: konstaterade och uppskattade förluster (biljettintäkter, försäljnings- och biinkomster, hyra för lokaler, evenemang, guidningar m.m.)

b. inbesparingar på grund av att verksamheten inskränks (personal- och verksamhetsutgifter, anskaffningsutgifter, köptjänster m.m.)

c. redan beslutade permitteringar för tiden 13.3.-31.5.2020

4. En uppskattning av personal-, lokal- och verksamhetsutgifter som inte kan täckas med statsandelen, kommunal finansiering eller annan finansiering

5. Centrala åtgärder för tryggandet av verksamheten

a. tryggandet av nödvändiga eller kritiska funktioner

b. hur tillgång till verksamheten och tjänsterna kan ordnas på annat sätt

c. hur permitteringar och minskningar av personalen kan undvikas

d. annat syfte, vilket?

6. Beloppet på den tilläggsfinansiering som behövs

Understödet får inte användas för att täcka kostnader för lokaler eller administrativa kostnader som uppbärs av stat, kommun eller kommunalt ägda bolag och inte heller för att täcka hyror till privata hyresvärdar som omfattas av hyreslättnader. Den sökande ska utan dröjsmål underrätta ministeriet om beslut om nya permitteringar som fattats efter beviljandet av understödet. Besluten kan föranleda skyldighet att återbetala understödet.

Av finansieringsplanen bör den sökande även redogöra för övrig finansiering för detta ändamål.            

2.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
Att beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten
Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

3.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Beviljade understöd

2020
Kultur Yleinen

Ytterligare information

Från och med 4.5.2020:

Teatrar: Kulturråd Katri Santtila tfn 02953 30285

Orkestrar: Kulturråd Mari Karikoski tfn 02953 30209 

Museer: Kulturråd Päivi Salonen, tfn 0295 330281