Hoppa till innehåll

Nya sätt att förbygga mobbning och främja skolfred

Undervisnings- och kulturministeriet 16.3.2018 10.02 | Publicerad på svenska 16.3.2018 kl. 12.48
Pressmeddelande
Foto: Liisa Takala/UKM

En arbetsgrupp vid undervisnings och kulturministeriet har utrett på vilka sätt man kan ingripa i mobbning och främja skolfred. Uppdraget gällde småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen samt andra stadiets utbildning. Arbetsgruppens förslag innehåller 24 åtgärdsförslag. Förslaget överräcktes till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen fredagen den 16.3.

Genom arbetsgruppens förslag vill man trygga barns och ungas trygghet och välmående då hen deltar i småbarnspedagogik, i undervisning eller i utbildning.

- Mobbning och ensamhet är smärtsamma problem som tyvärr fortfarande förekommer alltför ofta i våra skolor och under fritiden. Mobbning och ensamhet är betydande riskfaktorer och finns ofta i bakgrunden i då det gäller utslagning. Vi vuxna måste hitta sätt att förebygga och ingripa i mobbing på ett effektivare sätt, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen, som tog emot rapporten.

Grahn-Laasonen lyfter fram arbetsgruppens förslag att förebygga mobbning redan i en tidig ålder.

- Forskarna är överens om att det går att minska sannolikheten för att problem uppstår genom att inleda förbyggande åtgärder redan inom småbarnspedagogiken. Mobbning ska förbyggas redan i daghemmen, säger Grahn-Laasonen.

Arbetsgruppen föreslår att man skriver i lagen om småbarnspedagogik skriver in att barnet bör skyddas mot mobbning, våld och andra trakasserier. Dessutom föreslår arbetsgruppen att man inleder ett utvecklings- och forskningsprojekt som stöder barnets socioemotionella utveckling och förebygger mobbning. I grunderna för planen för småbarnspedagogik för 2016 förutsätts också att föräldrarna tas med i skol- och daghemssamarbetet för att bygga en trygg och gemensam verksamhetskultur.

Arbetsgruppen föreslår att man i Finland grundar ett nationellt utvärderingsorgan som ska skapa metoder för att förbygga mobbning och främja välmående och arbetsro. Utvärderingsorganet ska ha som uppgift att sprida information om effektiva metoder och erbjuda fostrare samt anordnare av undervisning och utbildning pålitlig, aktuell och praktisk information om vilka metoder som fungerar för att främja välmående och arbetsro.

Att förebygga mobbning och främja arbetsro inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter handlar främst om att utveckla verksamhetskulturen. Läraren har en nyckelställning då det gäller att skapa och upprätthålla arbetsron i klassen. Därför bör pedagogiskt kunnande som hänför sig till främjande av välmående och arbetsro samt förbyggande av ensamhet och mobbning betonas inom den kompletterande utbildningen för personalen och ledningen.

Arbetsgruppen föreslår att man inleder en särskild undersökning om hur rektorer och lärare för tillfället går till väga för att ingripa i störande beteende och återställa arbetsron inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Man föreslår också att man på ett bättre sätt informerar anordnare av utbildning och undervisning om de modeller som redan finns för att förbygga mobbning och främja arbetsro. Informationen ska delges till daghem, skolor och läroanstalter och deras närsamfund så att modellerna på ett aktivt sätt kan utnyttjas och etableras som en del av skolornas och läroanstalternas verksamhetskultur.

Skolornas och läroanstalternas förfaringssätt då det gäller att utreda mobbningssituationer ska förenhetligas genom anvisningar. Anvisningarna ska enligt förslaget utarbetas av Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd.

Att förebygga mobbning och främja arbetsron är allas uppgift. Verkställandet av förslagen vilar på flera aktörers ansvar.  Förutom lärarna och ledningen är studentvårdens personal, eleverna, de studerande och vårdnadshavare centrala aktörer. Föräldrarnas roll borde också enligt arbetsgruppen vara större i fråga om att förebygga mobbning och främja arbetsro.

Ytterligare information:
- arbetsgruppens ordförande, överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen (UKM), tfn 02953 30258
- specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn  02953 30276

Arbetsgruppens slutrapport

- - -
I arbetsgruppens arbete tog man i beaktande de lagändringar som trädde i kraft 2014 och med vilka man strävade efter att förebygga problem med arbetsron. Man preciserade bestämmelserna om lärarens befogenhet att ingripa i mobbning och störande beteende. Dessutom befästes elevkårerna inom andra stadiets utbildning och inom den grundläggande utbildningen. 2014 trädde den nya lagen om elev- och studerandevård. Målet var att förbygga problem och främja välfärden inom elevgemenskapen.

Allmänbildande utbildning LAPE Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning