Hoppa till innehåll

Verksamhetsunderstöd för nationella konst- och kulturinstitutioner

Understödet är avsett för att stödja nationella konst- och kulturinstitutioners verksamhet.

Ansökningstiden börjar 4.11.2019 och går ut 12.12.2019 kl. 16.15.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett att förbättra verksamhetsförutsättningarna för nationella konst- och kulturinstitutioner i egenskap av konkurrenskraftiga aktörer på ett nationellt såväl som på ett internationellt plan.

Finlands Nationalgalleri, Finlands Nationalopera och -balett och Finlands Nationalteater kan ansöka om understödet.

 

Undervisnings- och kulturministeriets mål är

  • att förutsättningarna för att syssla med konstnärligt och annat kreativt arbete har förbättrats, att produktionens och distributionens former har blivit mångsidigare, att delaktigheten i kulturen har ökat och att skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande har minskat, att kulturens grund är stark och livskraftig.

Med det beviljade understödet främjas

  •  konstens, kulturens och kulturarvets betydelse, uppskattning och påverkan i samhället
  •  utvecklingen och kompetensen inom verksamhetsområdet
  •   verksamhetsområdets internationalisering

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understöden beviljas på basis av prövning. Dimensioneringen av kulturinstitutionernas understöd bygger på en helhetsbedömning, dvs. man beaktar målen för ministeriets kulturpolitiska strategi och statsbudgetens effektmål. Bedömningen grundar sig på i vilken mån aktören dels med sin föreställnings- och utställningsverksamhet , dels genom att förnya och utveckla sin verksamhet förmår främja förutsättningarna för skapande arbete och produktion, delaktighet och deltagande i kulturen. Vidare beaktas aktörens förmåga att stärka den kulturella basen och dess kontinuitet. Utöver detta beaktar man dels hur väl de mål som man föregående år har ställt upp i måldiskussionerna mellan ministeriet och institutionen har förverkligats, dels vilka nya mål man har ställt upp för institutionen för det kommande året.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för det projekt som finansieras. Övrig finansiering är till fördel. 

2.  Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Ett undantag från villkoren för det allmänna understödet är Finlands Nationaloperas och -baletts kostnader föranledda av institutionernas tilläggspensionssystem. De här utgifterna är godtagbara kostnader.

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering.

Understöd som ansökts i den elektroniska ärendehanteringstjänsten och som har beviljats kan redovisas i undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst.

De årliga diskussionerna om målen som förs mellan ministeriet och institutionerna fokuserar för sin del också på institutionernas resultat.

 

Kultur

Ytterligare information

Kulturrådet Tiina Eerikäinen, tfn 02953 30081 (Nationalgalleriet och Finlands Nationalopera och -balett)
Kulturrådet Katri Santtila 02953 30285 (Finlands Nationalteater)

[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.