Hoppa till innehåll

Internationellt samarbete och interkulturell dialog: allmänt verksamhetsstöd till kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare eller finsk-ugriskt samarbete med Ryssland

Understödet kan beviljas för sådana aktörer inom konst- och kulturbranschen som främjar internationellt kultursamarbete och speciellt kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare eller utövar gränsöverskridande finsk-ugriskt kultursamarbete med Ryssland.

Ansökningstiden börjar 1.10.2020 och går ut 5.11.2020 kl. 16:15.

Den sökande ska ha rättskapacitet. Privatpersoner beviljas inte understöd. Understödet beviljas till förenings- och förbundsverksamhet, men inte till enskilda projekt. Enskilda projektansökningar till kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare kan ansökas av Suomi-samfundet rf och till finsk-ugriskt samarbete med Ryssland av M.A. Castrénin seura. Närmare information om dessa utlysningar finns på dessa organisationers webbplatser.

Ministeriet kan använda sammanlagt högst 740 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att understödsbesluten fattas i januari–februari 2021.

De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001).

 

Huvudmålsättningen med understödet är att främja

 • möjligheter att upprätthålla och utveckla kunskaper i eget språk och egen kultur
 • verkställande av aktiv medborgarsamhällelig verksamhet och demokrati som hänför sig till kultursektorn; medborgarnas deltagande i konst- och kulturverksamhet
 • möjlighet att bygga upp, bevara, överföra och utnyttja kulturarv
 • arbete med vilket den kulturella verksamheten som gäller utlandsfinländare eller finsk-ugriskt kultursamarbete med Ryssland hålls livskraftiga och utvecklas att motsvara behov av nya generationer
 • den internationella kännedomen om och uppskattningen för finsk konst och kultur samt dialog mellan kulturer

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte  är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.
Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten

Mer information på UKM:s webbplats  

Suomi.fi-anvisningar och stöd

Anvisningar för Katso-tjänsten

 

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

 • Verksamhetens relevans för att nå ministeriets kulturpolitiska mål
 • Verksamhetens relevans för kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare eller finsk-ugriskt kulturellt samarbete med Ryssland enligt målsättningarna i utlysningen
 • Verksamheten på nationell och internationell nivå. Den sökandes verksamhet ska vara betydande på statlig eller nationell nivå.
 • Verksamhetens innehåll. Verksamheten ska inbegripa medborgarverksamhet samt konst- och kulturverksamhet som når både medlemmar och stor publik. Den sökande ska årligen arrangera öppna publikevenemang och informera om sin verksamhet i stor utsträckning. Av ansökan ska framgå verksamhetsmål som ansökan gäller och åtgärder för att nå dem.
 • Den sökandes betydelse inom det egna fältet. Vid bedömningen av ansökningarna beaktas hurdant förhållande den sökande har till den bransch som hen representerar och i vilken omfattning den sökande representerar sin bransch på nationell nivå (till exempel antalet medlemmar i föreningen). Dessutom beaktas huruvida den sökande representerar sin bransch i internationella sammanhang. Ministeriet beaktar också hur och på vilket sätt den sökande följer utvecklingen i verksamhetsmiljön och arbetar för att stärka branschen (till exempel genom att föra samman olika aktörer och utnyttja nya finansieringsmöjligheter).
 • Den sökandes ekonomiska och funktionella resurser. Den sökandes ekonomi ska vara i balans.
 • Samarbete med andra aktörer. Vid bedömningen av ansökningarna beaktas även hur mycket den sökande samarbetar med aktörer inom den tredje sektorn, den offentliga sektorn och den privata sektorn, samt hurdant samarbete det handlar om.
 • Övrig finansiering är till fördel när ansökningarna bedöms.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 80 procent av de faktiska totala kostnaderna för den verksamhet som finansieras.

Den sökande skall i ansökan ange hur mycket av det beviljade understödet har planerats att distribuera vidare.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan: https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt. 

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten. 

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §). 

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen. 
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen. 

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understöd. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet:  http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten. 

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.
 

Kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare

 2020 | 2019 | 20182017 |

Finsk-ugriskt kultursamarbete med Ryssland

 2020 | 20192018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

 

Sök nu

Hakuaika vuodelle 2021
1.10.2020 - 5.11.2020 16:15

Ytterligare information

Kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare / kulturråd Sini Keinonen, tfn. 0295 3 30145, [email protected]

Finsk-ugriskt kultursamarbete med Ryssland / kulturråd Maija Lummepuro, tfn. 0295 3 30198, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd