Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för riksomfattande vänskapsföreningar

Understödet är avsett för vänskapsföreningars riksomfattande centralorganisationer och för riksomfattande vänskapsföreningar som främjar kulturellt samarbete och interkulturell dialog med respektive målland. Verksamheten ska vara etablerad samt ha samhälleligt och kulturpolitiskt genomslag.


Understödet beviljas som ett allmänt understöd (verksamhetsunderstöd) och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Understöd beviljas inte för enskilda projekt, till exempel för att arrangera enskilda evenemang eller motsvarande.


Understöd beviljas enbart sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte privatpersoner.


Ansökningstiden börjar tisdagen 8.10.2019 och slutar tisdagen 12.11.2019 kl. 16.15.


Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst cirka 1,9 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet till det beloppet.


Avsikten är att fatta besluten senast i februari 2020. Sökandena delges beslutet via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

 

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001).

 

Understödets syfte är att främja

 • det internationella samarbetet inom kultursektorn och den interkulturella dialogen
 • aktiv medborgarverksamhet, demokrati, jämställdhet, jämlikhet och hållbar utveckling inom kulturen

Med verksamheten stöds verkställandet av statsminister Antti Rinnes regeringsprogram ”Ett inkluderande och kunnigt Finland” inom konst- och kultursektorerna.


Avsikten är att understödet ska hjälpa att främja målen för kulturpolitikens samhälleliga genomslag i kulturpolitisk strategi 2025 och i statsbudgeten 2020:

 

 • Kreativt arbete och produktion: förutsättningarna för konstnärligt arbete och annat kreativt arbete förbättras och produktions- och distributionsformerna diversifieras.
 • Delaktighet och deltagande i kulturen: delaktigheten i kulturen ökar och skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande har minskat.
 • Kulturgrunden och dess livskraft: Kulturgrunden är stark och livskraftig

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

a) Verksamheten ska vara etablerad, ändamålsenlig och målinriktad.


Med etablerad verksamhet avses permanent och aktiv verksamhet som bedrivs året om (regelbundna evenemang för medlemmarna samt offentliga evenemang, regelbunden informationsverksamhet, såsom medlemsblad och elektronisk information etc.)

Med ändamålsenlig avses hur syftet för den sökandes egen verksamhet i sin helhet motsvarar syftet med understödet samt den sökandes förmåga att uppnå dessa mål.

Med målinriktad avses hur verksamheten har planerats, hurdana målsättningar som ställts upp för respektive åtgärd och hur uppnåendet av dem följs upp.

I bedömningen av ansökningarna beaktas hur nödvändiga och aktuella åtgärderna är för att uppnå målen och vilka långsiktiga effekter de eventuellt har.


b) Verksamheten ska vara riksomfattande och internationell


Med riksomfattande avses omfattningen av de befolkningsgrupper som verksamheten når ut till och omfattningen av det område som verksamheten i Finland utsträcks till. 

I bedömningen av ansökningarna beaktas från ett hur stort område sammanslutningens medlemmar eller aktörer kommer.

I bedömningen beaktas därtill sammanslutningens verksamhets kvalitet, betydelse, unikhet och målgrupper samt om verksamheten geografiskt täcker hela landet. Sökanden ska exempelvis ordna evenemang och tillställningar på olika håll i Finland under verksamhetsåret och bedriva informationsverksamhet som omfattar hela landet.

Riksomfattande eller övrig nationell betydelse förutsätter att sökanden har verksamhet någon annanstans i Finland än på sammanslutningens hemort och att sökandens verksamhet når breda befolkningsgrupper eller åtminstone andra befolkningsgrupper än de egna medlemmarna.

Med internationell verksamhet avses verksamhet genom vilken den sökande främjar internationellt samarbete samt interkulturell dialog.  Sådan verksamhet är till exempel att göra mållandets språk och kultur kända i Finland samt öka kännedomen på internationell nivå om finländsk kultur i det landet. I bedömningen beaktas den sökandes samarbetspartners i hemlandet och utomlands.


c) Ekonomiska verksamhetsförutsättningar


I bedömningen beaktas sökandens och dennes bakgrundsorganisationers finansieringsställning och ekonomiska helhetsläge. Den sökandes ekonomi ska vara i balans.
Budgeten för det kommande verksamhetsåret (utgifter och inkomster) och det bidrag som söks i relation till verksamhetsplanen. Budgeten ska vara dimensionerad i rätt förhållande till verksamhetens omfattning och mångsidighet samt till kostnaderna för åtgärderna.

I bedömningen beaktas dessutom hur mångsidiga de budgeterade inkomsterna är (medelsanskaffning, övriga understöd, övrig finansiering). Det räknas till fördel för sökanden om verksamheten finansieras med annan finansiering än enbart med offentliga medel.

En sökande som får understöd kan inte vara i konkurs eller ha väsentligt underlåtit att betala sina skatter eller socialskyddsavgifter, och en nyckelperson för verksamheten kan inte tidigare ha gjort sig skyldig till brott vid ansökan om understöd och kan inte ha meddelats näringsförbud.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd får i regel täcka högst ca 98 procent av de faktiska kostnaderna för den verksamhet som understöds.

Förutom ovannämnda ansökningsspecifika grunder för beviljande förutsätter ministeriet att sammanslutningen i sin verksamhet beaktar förutsättningarna i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen och arbetsgivarskyldigheterna som följer av den övriga lagstiftningen. Av dem som fått statsunderstöd år 2020 kommer ministeriet att begära en separat redovisning i ärendet när statsunderstöd för 2021 beviljas.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

 • Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.
 • Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):
 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart,
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar inte mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

 2019201820172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Ytterligare information

Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 3 30206

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/avustukset