Hoppa till innehåll

Servicesystem för kontinuerligt lärande tar gestalt – nytt samarbete kring kompetensutveckling

Arbets- och näringsministerietUndervisnings- och kulturministeriet 15.5.2020 16.21 | Publicerad på svenska 29.5.2020 kl. 14.14
Pressmeddelande

Den parlamentariska gruppen som bereder reformen av kontinuerligt lärande har dragit upp riktlinjer för hur de kompetensrelaterade tjänsterna bör ordnas för att bättre motsvara såväl individuella som arbetslivets behov. De nya riktlinjerna skisserar upp ett nytt servicesystem för personer i arbetsför ålder. Den parlamentariska gruppen ska ännu särskilt granska frågor kring bl.a. inlärning på arbetsplatser, handledning och prognostisering samt utkomsten under studietiden.

- Omvälvningarna i arbetslivet är stora och snabba och därför behövs det en omfattande och innovativ reform av det kontinuerliga lärandet. Det är viktigt att var och en kan uppdatera sitt kunnande under hela livet. De första riktlinjerna för att genomföra reformen är nu klara, säger undervisningsminister Li Andersson, som är ordförande  för den parlamentariska arbetsgruppen.  
 

Servicesystemet för kontinuerligt lärande innebär att 1) de kompetensrelaterade tjänsterna för personer i arbetsför ålder förnyas, 2 matchningen mellan arbete och kompetens förbättras samt 3) att de regionala ekosystemen för kunnande stärks. Samtidigt är det viktigt att säkerställa en högklassig utbildning för hela den unga generationen.

Den regionala utvecklingen bör stödjas med framförhållning och så att den svarar på akuta förändringar,   genom att bl.a. förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och stödja produktions- och servicerelaterad utveckling.  

Vid behov bör var och en kunna uppdatera sitt kunnande för att förbättra sin position på arbetsmarknaden. Det bör till exempel finnas tjänster som svarar på akuta behov, integrerade kompetenshelheter för olika utbildningsnivåer i enlighet med arbetslivets behov samt modeller där arbete och utbildning kombineras med varandra i nära och skräddarsydda samarbeten.     

En examen är en signal till arbetslivet om att den som avlagt examen har de kunskaper och färdigheter som anges i examen, samtidigt som den också utgör en garanti för en tillräckligt enhetlig kompetens och en grund för kontinuerligt lärande. Därför måste man se till att de unga har en högklassig grundläggande utbildning och ges möjlighet att avlägga  en examen efter grundskolan. Därmed utgörutbildningssystemet och servicekonceptet för kontinuerligt lärandekomplement till varandra.

- Högskolorna bör engagera sig i de utmaningar  som utvecklingen av olika slags kompetenser ställer oss inför, och svara på dessa utmaningar.  Det finns ett allt större behov av kompetens på högskolenivå, och omvandlingarna i arbetslivet kräver förnyat kunnande, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Ett centralt element i reformen är en förstärkning av samordningen av kompetensutvecklingen på regional och nationell nivå. Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet ska före utgången av juni göra en utredning om hur det vore ändamålsenligt att organisera och genomföra en politik och servicestruktur för kontinuerligt lärande på nationell och regional nivå som är gemensam för flera olika aktörer. När den organiseras bör befintliga resurser och nya verksamhetsmodeller utnyttjas med beaktande av de nuvarande strukturerna och de kommande ändringarna i regionförvaltningen. Den nya serviceorganisationen får bl.a. i uppgift att förbättra matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft samt att samordna samarbetet mellan de läroanstalter, högskolor och andra serviceleverantörer som producerar tjänster.

– Det är viktigt att intensifiera samarbetet för att fortare och med större precision kunna tillgodose arbetsgivarnas behov av kompetens arbetskraft och kunna utveckla kompetensen hos personer i arbetslivet och hos dem som saknar arbete. Också undantagstillståndet och de nya utmaningar som det  för med sig kräver att vi nu gör kompetenssatsningar för att vi ska ta oss genom krisen och komma ut på andra sidan, starkare än förut. Samtidigt bör utbildningsutbudet bli mångsidigare och vi bör se till att det är lätt att hitta i det, framhåller arbetsminister Tuula Haatainen.

Tjänsterna bör stödjas av ett digitalt ekosystem för kontinuerligt lärande, där bland annat information om  olika studiemöjligheter sammanställs i en form som är enkel att anlita och som betjänar såväl medborgarna som arbetslivet. Systemet bör få kartläggnings-, identifierings- samt karriärplanerings - och vägledningstjänster för kunnandet.

Mer information:
- planeringschef Kirsi Heinivirta (UKM), tfn 0295 330 136
- arbetsmarkandsrådetTeija Felt  (ANM), tfn 0295 049 080

Hanna Kosonen Högskoleutbildning och forskning Li Andersson OKM033:00/2019 Tuula Haatainen Utbildning Yrkesutbildning