Hoppa till innehåll

Investeringsunderstöd för att anlägga och bygga om kulturlokaler

Understöden är avsedda för anläggningsprojekt för lokaler som behövs i kulturverksamhet enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet, museum enligt museilagen, teatrar och orkestrar enligt teater- och orkesterlagen samt konstnärslokaler med riksomfattande betydelse.

Med anläggningsprojekt avses anläggande, förvärv eller grundlig reparation av lokaler eller motsvarande åtgärder som omfattar en funktionell helhet. Vidare kan det handla om anskaffande av lös egendom i samband med åtgärderna ovan i det fall att de kalkylerade totalkostnaderna för åtgärden uppgår till minst det belopp som statsrådet har fastställt genom förordning.

Ansökan sker i två etapper:

 • senast 31.5. görs en projektframställan i den fyraåriga landsomfattande finansieringsplanen
 • senast 31.12 ansöker man om det egentliga statsunderstödet för byggarbeten som inleds följande år

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt cirka 5,5 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten inom loppet av tre månader från det att ansökningstiden har gått ut. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

 • På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Lag om kommunernas kulturverksamhet (166/2019), Museilagen (314/2019), Teater- och orkesterlagen (730/1992), Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009), Statsunderstödslagen (688/2001), Lag om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), http://www.finlex.fi

 

Understöd kan beviljas kommuner, gemenskaper som kommunerna kontrollerar, huvudmännen till museer, teatrar och orkestrar vilka omfattas av statsandel samt samfund och stiftelser som upprätthåller konstnärslokaler.

Understöd beviljas inte för uppförande av bibliotek eller skolor eller för grundläggande renovering av sådana. Understöd beviljas inte heller för museer som inte omfattas av statsandelssystemet och som kan ansöka om understöd från Museiverket.

 

Med hjälp av understöden stöds förutsättningarna för aktörer inom konst och kultur så att lokalerna som de förfogar över är av hög kvalitet, ändamålsenliga, tillgängliga, säkra och hälsosamma. Det centrala syftet är att stödja grundrenoveringsprojekt som bidrar till ökad sysselsättning och att bygga om för kulturverksamhet sådana byggnader som frigörs från annan användning.
 

1. Projektframställan för den riksomfattande finansieringsplanen

Enligt 42 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) fastställer ministeriet årligen på hösten en landsomfattande finansieringsplan som omfattar kulturlokalerna för de kommande fyra åren. Planen är riktgivande och den beaktas årligen inom ramen för de till buds stående anslagen när statsunderstöd beviljas för att anlägga lokaler som används för kultur.  Framställan ska förses med en preliminär projektplan.

Ansökningstiden går ut 31.5. kl. 16.15.

2. Understöd för anläggningsprojekt

En projektplan ska utarbetas för anläggningsprojektet. Ministeriet önskar att projektplanen följer den struktur som nedan nämnda guide drar upp riktlinjerna för.

Ansökningstiden går ut 31.12 kl. 16.15.

Ansökan om understöd för grundlig renovering och projekt för anläggning av kulturlokaler (i mars 2019)

Utöver projektplanen ska också de bilagor som anges i ansökningsformuläret fogas till ansökan.

 

Understödet är underställt prövning.

Förutsättningarna för att få understöd

 • Totalkostnaden, undantaget mervärdesskatten, för de lokaler som kommunerna behöver för kulturverksamhet enligt 26 § i statsrådets förordning (1766/2009) och de teater- och orkesteranknutna projekt som teater- och orkesterlagen avser ska uppgå till minst 80 000 euro. Samma gäller ett museianknutet projekt enligt museilagen.
 • Projektets byggarbeten ska inledes senast det år som understödet beviljas.
 • Det behövs ett beslut av huvudmannen om projektets verkställighetstidpunkt.
 • Den ansökande parten är anläggningsprojektets byggherre.
 • I regel ska den ansökande parten äga den fastighet som repareras.
 • Om understöd beviljas för att reparera hyrlokaler ska den ansökande parten förfoga över lokalerna med ett hyreskontrakt som omfattar minst 15 år efter det att ombyggnadsarbetet har genomförts.

Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika kriterier för beviljande

I bedömningen av ansökningarna beaktar man hur projektet främjar tillgången och tillgängligheten inom sitt område och på vilket annat sätt verkställandet av projektet är kulturpolitiskt betydelsefullt. I bedömningen av projekten bedömer man också projektets brådskande natur i förhållande till övriga sökande samt understödens verksamhetsanknutna och geografiska fördelning.

Storleken på det beviljade projektet varierar beroende på de projektanslutna kostnaderna och på antalet ansökande parter. I medeltal har understöden utgjort 25 % av de godkända, faktiska kostnaderna.

2.    Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart,
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar inte mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt har försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för.

Om den fastighet eller den egendom för vilken statsunderstöd betalas ut säljs, överlåts till en annan part eller om verksamheten läggs ner eller egendomens användningssyfte ändras, ska understödsmottagaren återbetala en del av understödet som är proportionellt i förhållande till egendomens gängse värde förutsatt att ministeriet inte fattar beslut om annat. Om understödsmottagaren är på hyra i den fastighet som understöd betalas ut för och om hyreskontraktet sägs upp innan det löper till ända, ska understödsmottagaren på samma grunder återbetala det beviljade understödet.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt.

En redovisning av användningen av understödet lämnas in senast det datum som nämns i beslutet. Understödets mottagare förutsätts rapportera om utgifterna enligt kostnadsställe.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att en understödstagare ska begära anbud av flera än en leverantör i varu- och tjänsteupphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

Utbetalning av understödet

Det beviljade understödet betalas i regel ut så att
den första raten: 40 % betalas ut när byggarbetena har inletts,
den andra raten: 50 % när projektet har framskridit till 50 %,
och den slutliga raten när projektet har färdigställts och projektutredningen har godkänts.

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Stödtagaren förväntas rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Finansieringsplan:
Blankett för finansieringsplan (docx)
Blankett för finansieringsplan (pdf)

Ansökningsblankett:
Ansökningsblankett 12b (doc) 
Ansökningsblankett 12b (pdf)  

Utbetalning av understödet:
Utbetalningsblankett (doc)
Utbetalningsblankett (pdf)

Redovisningsblankett:
Projektutredningsblankett (doc)
Projektutredningsblankett (pdf)
 

Bilagor:

 • En bedömning av projektets sysselsättande effekt dels under dess verkställighetstid, dels på permanent basis.
 • För ett privat samfunds del handlar det om samfundets bokslutsuppgifter och revisorernas utlåtande från den föregående räkenskapsperioden.

Det är inte möjligt att skicka ansökan per e-post.

Ansökan ska undertecknas av den sökandes officiella namntecknare. Om flera personer tillsammans har namnteckningsrätt behövs allas underteckningar. Till ansökan bifogas en utredning över namnteckningsrätten (t.ex. ett förenings- eller handelsregisterutdrag eller ett utdrag ur kommunens förvaltningsstadga).

Ansökan ska vara hos undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor senast den sista dagen för ansökningstiden kl. 16.15. Den som sänder ansökan ansvarar för att den kommer fram.

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors

Registratorskontorets öppettider: må–fre kl. 7.30–16.15

Postadress: PB 29, 00023 Statsrådet

Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

 


 

Ytterligare information

Tiina Eerikäinen, Kulturråd   
UKM, Kultur- och konstpolitiska avdelningen, Ansvarsområdet för konst och kulturarv
0295 330 081 [email protected]