Hoppa till innehåll

Internationellt samarbete och interkulturell dialog, verksamhetsunderstöd för Finlands kulturinstitut

Understödet kan beviljas till att stöda verksamheten hos Finlands kulturinstitut i utlandet, Finlands kultur och vetenskapsinstitut rf samt Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland.

Den sökande ska ha rättskapacitet. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Ansökningstiden börjar 25.9.2020 och slutar 3.11.2020 kl. 16:15.

Undervisnings- och kulturministeriet har högst cirka 5,7 miljoner euro att anvisa till understöden förutsatt att riksdagen beviljar anslaget på ovannämnd summa till ändamålet. Understöden ska användas för verksamheten år 2021. Avsikten är att fatta besluten i januari 2021. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001)

 

Huvudmålsättningen med understödet är att främja kulturexport, det internationella utbytet av finländskt kreativt arbete och kreativ produktion samt dialog mellan kulturer med beaktande av målen i regeringsprogrammet och undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025.

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte  är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.
Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten

Mer information på UKM:s webbplats  
Suomi.fi-anvisningar och stöd
Anvisningar för Katso-tjänsten
 
 

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

 • Verksamhetens relevans för att nå ministeriets kulturpolitiska mål speciellt i hänsyn till kreativt arbete och kreativ produktion
 • Verksamheten på internationell nivå. Den sökandes verksamhet ska vara betydande på statlig eller nationell nivå.
 • Verksamhetens innehåll. Verksamheten ska inbegripa medborgarverksamhet samt konst- och kulturverksamhet. Den sökande ska årligen arrangera öppna publikevenemang och informera om sin verksamhet i stor utsträckning. Av ansökan ska framgå verksamhetsmål som ansökan gäller och åtgärder för att nå dem.
 • Särskilda behov i institutets verksamhet och dess förutsättningar under året i fråga
 • Den sökandes ekonomiska och funktionella resurser. Den sökandes ekonomi ska vara i balans.
 • Samarbete med andra aktörer. Vid bedömningen av ansökningarna beaktas även hur mycket den sökande samarbetar med aktörer inom den tredje sektorn, den offentliga sektorn och den privata sektorn, samt hurdant samarbete det handlar om.
 • Övrig finansiering är till fördel när ansökningarna bedöms.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka upp till 90 % av de sammanlagda utgifterna för den verksamhet som finansieras mot en välargumenterad ansökan.

Sökande ska i sin ansökan ange hur mycket det eventuellt behövs delegera understöd till en lokalt registrerad institutförening.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan: https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån. Kulturinstituten kan ansöka om ett undantag till regeln om lönetaket för institutdirektörens lön och naturaförmåner.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understöd. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet: https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten. 
Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.
 

 2020 | 20192018 | 20172016 |

Sök nu

Hakuaika vuodelle 2021
25.9.2020 - 3.11.2020 16:15
Kultur

Ytterligare information

Kulturråd Sini Keinonen tfn. 0295 3 30145, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.