Hoppa till innehåll

Internationella undersökningen TALIS 2018: Skolorna främjar samarbete mer än tidigare

Undervisnings- och kulturministeriet 5.10.2020 12.00
Pressmeddelande

Läraryrket uppskattas fortfarande i samhället. Lärarnas erfarenheter visar att det råder en god gruppanda i skolorna i Finland. Lärarnas tillfredsställelse med sin arbetsmiljö håller dock på att minska. Lärarna gillar inte arbetet lika mycket som förr. Mest stress orsakas för lärarna av de föränderliga kraven, det administrativa arbetet och anpassningen av undervisningen till behoven hos barn och unga som behöver särskilt stöd. Uppgifterna framgår av OECD:s TALIS-undersökning, där 48 länder deltog.

Resultaten av den nationella delen av TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey) publiceras i två delar. Nu publiceras resultaten av den andra delen av undersökningen. Resultaten ger en uppfattning om lärarnas och rektorernas arbetsförhållanden och om hur de upplever undervisningsmiljön i den egna skolan. I Finland deltog cirka 2 850 lärare och 150 rektorer från högstadier i undersökningen. Sammanlagt deltog cirka 160 000 lärare och 9 400 rektorer från högstadier. Uppgifterna samlades in våren 2018. Varje deltagande land kan använda resultaten som stöd för utvecklingen av den egna utbildningspolitiken.

– Genom TALIS-undersökningen får vi information om det finländska utbildningssystemets styrkor och utmaningar. Detta är viktigt och hjälper oss att utveckla utbildningen i rätt riktning på basis av forskningsresultat, konstaterar forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Skolorna betonar samarbete i allt högre grad

I skolan främjas samarbete mer än tidigare. Under de senaste fem åren har lärarna utnyttjat mera teamarbete i form av samlärarskap och deltagandet i yrkesinriktat samarbetsbaserat lärande har ökat. Lärarna litar på varandra och skolan uppmuntrar till initiativtagande. Till skolans kultur hör att dela ansvar. 

TALIS-resultaten visar dock att det fortfarande finns mycket att förbättra i samarbetet. Till exempel deltar svenska och norska lärare aktivare än finländska lärare i olika samarbetsformer med andra lärare. Finländska lärare upplever också att de får klart mindre respons på sitt arbete än i de övriga jämförelseländerna och TALIS-länderna i genomsnitt.

Lärarnas tillfredsställelse med sitt arbete är god i Finland, men i nedåtgående riktning

Över 90 procent av de finländska lärarna uppger att de goda sidorna med att arbeta som lärare är fler än de dåliga. Lärarnas tillfredsställelse med sin arbetsmiljö och sitt yrke håller på att minska något. Arbetstillfredsställelsen hade minskat med 3 procentenheter under de senaste fem åren. Den egna skolan rekommenderas inte längre så ofta som tidigare som en bra arbetsplats. Därtill har andelen lärare som skulle välja läraryrket på nytt minskat något.

För lärarna orsakar det mycket stress att anpassa sig till förändringarna som gäller skolan och lärarna, att det finns för mycket administrativa uppgifter och att beakta behoven hos elever som behöver särskilt stöd. I Finland upplever unga kvinnliga lärare under 30 år mest stress. För rektorer orsakar de ökande administrativa uppgifterna mest press.

– Det är viktigt att se till både lärarnas och elevernas välbefinnande. Välbefinnandet bidrar till undervisningens och studiernas kvalitet. När lärarna är nöjda med sitt arbete kan man erbjuda högklassig och jämlik undervisning i skolan, konstaterar undervisningsminister Li Andersson.

Lärare och rektorer som föremål för undersökning

Forskningsmaterialet samlades in genom enkäter riktade till lärare och rektorer som utarbetades i samarbete med internationella samarbetsparter. Undersökningen genomfördes som webbenkäter och pappersenkäter våren 2018.

– Undersökningen ger beslutsfattare, lärare och rektorer omfattande internationell jämförelseinformation om skolan som verksamhetsmiljö och en möjlighet att utveckla undervisningsarbetet, utvärderingen av utbildningen och utbildningspolitiken, säger projektchef Matti Taajamo från Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet. 

Deltagarna i undersökningen valdes ut genom slumpmässigt urval. I Finland var svarsgraden hög bland lärare, 94 procent. 

Omfattande stöd för undersökningen

Undersökningen TALIS 2018 är ett projekt som leds av OECD och samordnas av den internationella organisationen för utvärdering av inlärningsresultat IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). I Finland genomfördes undersökningen av Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet. 

Undersökningen stöds av undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands Kommunförbund, Helsingfors universitet och Nationella centret för utbildningsutvärdering KARVI.

En rapport om undersökningsresultaten publiceras på Utbildningsstyrelsens och TALIS-undersökningens webbplats den 5 oktober 2020 kl. 12:

Utbildningsstyrelsen: Rapport om undersökningsresultaten

Jyväskylä universitet: TALIS 2018 - Internationell undersökning om undervisning och lärande 

Mer information

  • Projektchef, specialforskare Matti Taajamo, Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet, tfn 040 805 4281, [email protected]
  • Biträdande projektchef, materialkoordinator Eija Puhakka, Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet, tfn 0400 545 105, [email protected]
  • Undervisningsrådet Kristina Kaihari, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1085, [email protected]
  • Direktör Kurt Torsell, svenskspråkig utbildning, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1887, [email protected] 
  • Undervisningsrådet Marjo Vesalainen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0352, [email protected]