Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ny lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen

Undervisnings- och kulturministeriet 19.4.2018 13.43
Pressmeddelande

Den 19 april lämnade regeringen till riksdagen en proposition om en lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen. Genom lagen upphävs den gällande lagen om främjande av filmkonsten.

I lagen föreslås bestämmelser om det anslag för stöd för utarbetande av filmmanuskript, produktion och distribution av film samt annat främjande av filmkulturen som behöver tas in i statsbudgeten och om fördelningen av anslaget. 

Med propositionen vill regeringen förtydliga Finlands filmstiftelses ställning och roll i ärenden som gäller statsunderstöd för film. Målet är också att främja och stärka den inbördes växelverkan mellan filmstiftelsen och aktörerna i filmbranschen. I detta syfte ska det i anslutning till Finlands filmstiftelse finnas en delegation som tillsätts av filmstiftelsen.

Finlands filmstiftelse ska enligt förslaget även framöver sköta uppgifter som anknyter till statsunderstöd i egenskap av statsbidragsmyndighet. Det föreslås att styrelsen för Finlands filmstiftelse, som utses av undervisnings- och kulturministeriet, ska besluta om statsunderstöd för produktion och distribution, utarbetande av filmmanuskript och annat främjande av filmkulturen. Beslut om avbrytande av utbetalning och återindrivning av understöd fattas av Centret för konstfrämjande.

I lagförslaget ingår även metoder för att åtgärda trakasserier och osakligt bemötande. Enligt förslaget ska produktionsbolagen som får stöd innan produktionsstödet betalas ut genom ett stödavtal förbinda sig vid att iaktta förpliktelserna i lagstiftningen och eventuell god praxis i filmproduktionen. Filmproduktioner ska ha tydliga förfaranden som alla känner till för att trakasserier och annat osakligt bemötande ska kunna förebyggas och identifieras. Produktionsbolagen ska också ha handlingsplaner och förfaranden för att reda ut misstankar om trakasserier och osakligt bemötande som uppdagats och för att undanröja missförhållanden.

Lagen avses träda i kraft hösten 2018.

- - -

I statsbudgeten 2018 har ett anslag på totalt närmare 30 miljoner euro reserverats för främjande av filmkonsten och den audiovisuella kulturen. Av anslaget anvisas ca 27 miljoner euro för främjande av filmkonsten samt för Finlands filmstiftelses verksamhet, och resterande cirka tre miljoner euro för övrigt främjande av den audiovisuella kulturen.

Mer information:

Specialmedarbetare Toni Kokko, tfn 02953 30113
Direktör Jorma Waldén, tfn 02953 30338
Kulturrådet Laura Mäkelä, tfn 02953 30222

Regeringens propositioner och UKM:s övriga ärenden i statsrådet (på finska)

Kultur Sampo Terho