Hoppa till innehåll

Giltighetstiden för undantagsbestämmelserna inom grundläggande utbildning, yrkesutbildning och högskoleutbildning i anknytning till coronavirusepidemin förlängs för läsåret 2021–2022

Undervisnings- och kulturministeriet
20.5.2021 13.41 | Publicerad på svenska 20.5.2021 kl. 13.44
Pressmeddelande
Opettaja opettaa pieniä lapsia

Lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors ändras. Till lagen fogas temporära bestämmelser om exceptionella undervisningsarrangemang under läsåret 2021 –2022. Därtill förlängs giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i anslutning till coronaepidemin i lagen om yrkesutbildning samt universitetslagen och yrkeshögskolelagen. Statsrådet lämnade lagförslag om detta torsdagen den 20 maj.

I och med lagändringen kan anordnaren av grundläggande utbildning besluta att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang. Under exceptionella undervisningsarrangemang kan undervisningen ordnas helt eller delvis i form av distansundervisning genom anordnarens beslut. Genom lagändringen förlängs rättsläget enligt de gällande lagarna (1191-1192/2020).

Syftet med propositionen är att förebygga spridningen av coronaviruset, lindra de olägenheter det medför samt säkerställa att undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas på ett tryggt sätt i alla situationer. 

Uppluckringen av yrkesproven i yrkesutbildningen fortsätter 

Statsrådet föreslog samtidigt att giltighetstiden för den temporära ändring som gjorts i lagen om yrkesutbildning förlängs till utgången av juli 2022. 

Genom den temporära ändringen har bestämmelserna om påvisande av yrkesskicklighet och kunnande, det vill säga sätten för genomförande av yrkesprov, samt bestämmelserna om bedömning av kunnandet luckrats upp på grund av coronavirusepidemin. 

Målet är att göra det lättare och smidigare att ordna yrkesprov under de förhållanden som coronavirusepidemin orsakat, så att de studerande kan avancera i sina studier och slutföra sina studier.

Avläggande av högskolestudier stöds

Dessutom förlängs giltighetstiden för de temporära ändringar som gjorts i universitets- och yrkeshögskolelagarna till utgången av juli 2022. 

Målet är att underlätta ställningen för i synnerhet internationella studerande som inleder sina examensstudier vid högskolorna hösten 2021 och våren 2022 under coronavirusepidemin. Propositionen gör det möjligt att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret, om inresa till landet och inledande av studierna förhindras på grund av ett myndighetsförordnande i anslutning till epidemin eller av något annat vägande skäl i anslutning till epidemin.

Därtill är syftet att beakta den möjlighet att om epidemin påverkar högskolornas undervisningsarrangemang och praktikperioder så kan högskolorna inte ännu under läsåret 2021–2022 säkerställa att alla högskolestuderande utexamineras inom den målsatta tid som anges i lagen. Om den studerandes studierätt skulle hålla på att upphöra på grund av detta ska fördröjningen av studierna beaktas när beslut om fortsatt studierätt fattas, vilket stärker den studerandes rättsskydd.
_ _ _ 

Lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors träder i kraft 1.8.2021 och gäller till 31.7.2022. 

Avsikten är att ändringen av lagen om yrkesutbildning samt ändringarna i universitetslagen och yrkeshögskolelagen ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till 31.7.2022.

Mer information: 

  • grundläggande utbildning: regeringsrådet Anne-Marie Brisson, tfn 02953 30079 
  • yrkesutbildning: regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 02953 30238 
  • högskoleutbildning: regeringsrådet Laura Hansén, tfn 02953 30098
     
Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Utbildning Yrkesutbildning