Hoppa till innehåll

Förslaget till barnkulturpolitiskt program färdigt

Undervisnings- och kulturministeriet
14.2.2014 7.35
Pressmeddelande -

Förslaget till barnkulturpolitiskt program för åren 2014-2018 överräcktes på fredagen till kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki och undervisningsminister Krista Kiuru. Målet med programmet är att barn och unga skall ha mera jämlik tillgång till konst och kultur samt möjligheter att ta till sig och delta i konst och kultur. Genom de åtgärder som ingår i programmet ökar man barns och ungas välfärd och barnkulturen stärks. Programförslaget gäller barn under 18 år.

Programförslaget, som sammanställts vid undervisnings- och kulturministeriet, betonar kvalitet och uppskattning i barndomen, att man hör barn och unga t.ex. i fråga om planeringen av miljöer som är i deras användning samt vikten av växelverkan mellan vuxna och barn.

I programmet föreslås åtgärder med vilka konst och kultur skall bli mera tillgängligt för barn och unga och att de skall kunna ta till sig och använda kultur på ett mera likvärdigt sätt än för tillfället. Förverkligandet av åtgärderna förutsätter samarbete och ett omfattande politiskt engagemang av flera aktörer och förvaltningsområden.

- Jag tror att man genom en medveten och ambitiös kulturpolitik på allvar kan förverkliga finländska barns önskningar. Förslaget till barnkulturpolitiskt program är en del av denna politik. Trots att det är frågan om förslag är slutresultatet ändå ett viktigt verktyg i vår verksamhet, sadekultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki

- Jag ser det som positivt att man i programförslaget har utgått ifrån en omfattande förståelse av barnkultur, där barnen har rätt till all konst och till kulturarvet. Barn är mera alerta då det gäller att ta till sig, uppleva och lära sig av konst och kultur omkring oss. Barnpubliken är nyfiken, ärlig och strävar ofta till aktiv interaktion.

- Betydelsen av konst- och färdighetsämnen är central när det gäller att integrera kulturfostran i den övriga undervisningen och i verksamhet utanför skolan. Genom att öka kulturkompetensen hos barn och unga stöder man uppbyggandet av deras identitet – metoder för deltagande och påverkan, förhållandet till den egna miljön och till den globala världen, sade undervisningsminister Krista Kiuru.

I programförslaget ingår 7 (sju) åtgärdsförslag som riktar sig till kultur- och utbildningspolitiken, till kommunerna och till aktörer inom barnkultur.

Enligt programförslaget borde det i Finland bland annat grundas ett riksomfattande center för främjande av barnkultur och konstfostran (Valtakunnallinen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistämiskeskus, Valas, åtgärdförslag 1). Centret skulle arbeta för att stärka barnkulturens och konstfostrans ställning samt för att föra fram information och forskning kring barn.

- I motsats till flera andra konst- och kulturområden, har barnkulturen hittills inte haft ett eget center för främjande verksamhet och information. Som en åtgärd föreslår man nu att detta korrigeras med hjälp av Vala-centrat. Trots att vi har varit tvungna att fatta svåra inbesparingsbeslut i kulturbudgeten, vill vi satsa på barnkulturen. Barnkulturen har därför inte drabbats av inbesparingarna. I denna ekonomiska situation är det dock svårt att hitta anslag för helt nya verksamhetsformer, sade minister Arhinmäki.

I programmet föreslår man också att Finland tar i bruk en modell där man inför hobbyverksamhet i skolans utrymmen efter skoldagens slut (årgärdsförslag 2).

- Barnkultur är en gemensam fråga för kultur- och utbildningspolitiken. Småbarnspedagogiken, skolan, morgon- och eftermiddagsverksamheten samt skolans klubbverksamhet är i nyckelposition när det gäller barns och ungas lika möjligheter att delta. I reformen av den grundläggande utbildningens läroplan, som är på gång för tillfället, betonas bl.a. utvecklandet av mångsidiga inlärningsmiljöer. Här har konst- och kulturaktörer mycket att ge, påminner Kiuru.

Övriga åtgärder inom förslaget till barnkulturpolitiskt program är:
3) att konstens och kulturens tillgänglighet skrivs in som grundrättigheter för barn och unga
4) att man tillsammans med barn och unga planerar och öppnar utrymmen som inspirerar till motion och hobbyverksamhet
5) Barns och ungas kulturkompetens stärks
6) Barn får bättre möjligheter att delta i konst och kultur
7) Studier i barnkultur och konstpedagogik blir en del av lärarutbildningen

Programförslaget är det andra i ordningen. Det förra barnkulturpolitiska programmet gällde åren 2003-2007.

Förslag till barnkulturpolitisk program (Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:6, på finska)

Ytterligare information:
- styrningsgruppens sekreterare, kultursekreterare Iina Berden, tfn 0295 3 30069