Hoppa till innehåll

Föredragande inom ansvarområdet för idrott och motion

Enligt 14 § i Idrottslagen ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för understöd och stipendier som beviljas för idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete, forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller uppförande av idrottsanläggningar, idrottsvetenskapliga sammanslutningars verksamhet, idrottens informationsförsörjning, utbildning, internationellt samarbete, främjande av elitidrott, aktuella samarbets- och utvecklingsprojekt inom idrotten.

Understöd beviljas i första hand nationellt betydande utvecklingsprojekt inom idrott och motion som inte kan beviljas undervisnings- och kulturministeriets andra understöd.

Understödet är avsett för organisationer och sammanslutningar med rättshandlingsförmåga. Privatpersoner och arbetsgrupper kan inte beviljas understöd.

Understödet beviljas som specialunderstöd.

Understöd beviljar inte projekt som är en del av organisationens ordinarie verksamhet och som kan beviljas allmänt understöd.

Man får ansöka om understöd året om. Avsikten är att fatta beslut om understöden tre gånger per år. De sista besluten fattas i mitten av december för att kunna betalas ut i tid.  Handläggningstiden är ca 3–5 månader.

Understödet omfattas av statsunderstödslagen (688/2001).

 

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande av understöd

Vid bedömningen av ansökningarna utvärderas hur betydande projektet är med tanke på det syfte som fastställts för det anslagna beloppet ur statsbudgeten, hur nödvändigt och aktuellt projektet är, dvs. på vilket sätt de projekt som får understöd främjar centrala mål för idrottskulturen.

I ansökan ska ingå en beskrivning av projektet, en tidsplan för genomförandet och en specificerad användningsplan för understödet. Av projektplanen bör framgå hur organisationen planerar att genomföra projektet, vilka åtgärder som vidtas, hur man avser att följa upp målen och vilka effekter projektet kommer att ha.

Till ansökan bifogas en budget där projektets totala kostnader och intäkter (även andra understöd som sökts) framgår. Statsunderstödet får inte täcka projektets totala kostnader. De projekt som får understöd ska vara av riksomfattande betydelse. Dess riksomfattande betydelse bedöms utifrån hur aktuellt det är, behovet av det och vilken geografisk omfattning det har. I ansökan ska organisationen presentera hur den i planeringen beaktat sådant arbete som redan utförts av andra. Omfattande samarbetsnätverk ses alltid som en tillgång.

För regionala eller lokala projekt kan bidrag endast beviljas av särskilt vägande skäl. I så fall bör projektplanen inkludera en separat detaljerad beskrivning av hur resultaten av projektet ska spridas så att de integreras i det riksomfattande arbetet för idrott och motion.

Understödet kan användas för kostnader som uppstår under det år då understödet beviljas och därpå följande år. Sökande ska bifoga ett intyg över organisationens namnteckningsrätt (t.ex. utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret).

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

 

 

 

Sök nu

Jatkuva haku
14.10.2019 - 31.12.2020
Idrott

Ytterligare information

Tiina Kivisaari, direktör
tfn.0295 3 30178
[email protected]

Satu Heikkinen, kulturråd
tfn. 0295 3 30102
[email protected]

Heidi Sulander, kulturråd
tfn.  0295 3 30041
[email protected]

Hannu Tolonen, överinspektör
tfn. 0295 3 30314
[email protected]

Samuli Rasila, överinspektör
tfn. 0295 3 30057
[email protected]

Sari Virta, överinspektör
tfn. 0295 3 30377
[email protected]

Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd
tfn. 0295 3 30054
[email protected]

Erja Metsäranta, byggnadsråd
tfn. 0295 3 30037
[email protected]

Päivi Wathen, administrativ assistent
tfn. 0295 3 30341
[email protected]

Helena Silvennoinen, administrativ assistent
tfn. 0295 3 30290
[email protected]

Undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.