Hoppa till innehåll

12 miljoner för att stärka likvärdigheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt småbarnspedagogiken

Undervisnings- och kulturministeriet 12.12.2018 14.19 | Publicerad på svenska 12.12.2018 kl. 16.43
Pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen har beviljat 185 utbildningsanordnare 12 miljoner euro för att främja likvärdigheten och utveckla kvaliteten inom utbildningen. Understöd tilldelas projekt som strävar efter lösningar för att minska skolfrånvaron och utveckla samarbete mellan olika utbildningsformer och som stöder elevernas övergång från den grundläggande utbildningen till fortsatta studier. Målet med understödet är att alla barn och unga ska ha lika möjligheter till framgångsrika studier, oberoende av olika bakgrund och utgångslägen.

– Alla barn och unga ska ha jämlika möjligheter till en högklassig grundläggande utbildning, oberoende av familjebakgrund eller boendeort. Med den här finansieringen strävade man särskilt efter att engagera nya utbildningsanordnare i utvecklingsarbetet, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Målet med statsunderstödet är att stärka en inkluderande verksamhetskultur där det är viktigt att alla elever lär sig och är delaktiga. Därtill strävar man efter att främja lärande och välfärd samt likvärdighet, dialog och närskoleprincipen.

– Då man granskat utvecklingen av olikvärdighet har det till exempel framkommit att en grupp elever glider genom den grundläggande utbildningen men underpresterar. Att avbryta utbildningen är enligt forskningen en betydande orsak till utslagning bland de unga. Det är de här problemen man vill komma åt med finansieringen som nu beviljats, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Statsunderstöd för att stärka likvärdigheten har beviljats till ett belopp av totalt 12 miljoner euro för åren 2019–2020. I besluten har beaktats att ansökningsomgångens utvärderingskriterier uppfylls, varefter ansökningarna även har granskats utifrån följande skolspecifika indikatorer som beskriver skolornas verksamhetsmiljö: andelen 30–54-åringar i åldersklassen som endast avlagt grundstadiet, arbetslöshetsgraden samt andelen invånare med ett främmande språk som modersmål.

Statsunderstödet på 12 miljoner kompletterar det specialunderstöd på 30 miljoner som beviljades sammanlagt 235 anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning i juni 2018. Regeringen avtalade vid budgetmanglingen i augusti 2017 om en tilläggsfinansiering på 25 miljoner för 2018 för att främja likvärdigheten.

Beviljade understöd

Ytterligare information vid Utbildningsstyrelsen ger:

Undervisningsrådet Ulla Laine, tfn 0295 3 31597
Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524
Undervisningsrådet Leo Pahkin, tfn 029 533 1163
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning