Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för försöket med avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik för 5-åringar åren 2020-2021

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram har man beslutat utvidga det försök med avgiftsfri småbarnspedagogik på deltid för 5-åringar som inleddes 2018. För närvarande pågår det andra skedet i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik. Detta skede inleddes i augusti 2019 och pågår åren 2019-2020.


Understöd kan sökas av kommuner. Understöd kan inte beviljas privatpersoner eller privata företag, sammanslutningar eller stiftelser som ordnar småbarnspedagogik. Privata producenter av småbarnspedagogiska tjänster kan delta i försöket genom att komma överens om saken med kommunen.


Ansökningstiden börjar 22.1.2020 och slutar 26.2.2020 kl. 16.15.


För försöket används ca 6 miljoner euro statlig finansiering. Avsikten är att besluten ska fattas i april 2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

 

Syftet med det försök som stöds med understöd är att

 

 • utreda hur avgiftsfriheten inverkar på andelen 5-åringar som deltar i småbarnspedagogiken
 • utreda experimentets effekt på familjens yngre barns deltagande i småbarnspedagogik,
 • utreda den avgiftsfria småbarnspedagogikens kostnadseffekter,
 • främja föräldrarnas sysselsättning,
 • utreda och utvärdera verksamhetsmodellerna för småbarnspedagogiken och den nuvarande förskoleundervisningen ur 5-åringarnas perspektiv och begrunda pedagogiska lösningar för att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik eller en eventuell tvåårig förskoleundervisning, samt
 • utveckla servicestyrningen av småbarnspedagogiken.
   

Understöd söks via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte är möjligt ska man kontakta den tjänsteman som ger mer information om understödet.


Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.


Bruksanvisning för e-tjänsten


För att använda e-tjänsten behöver man en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av skatteförvaltningen. Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via e-tjänsten. Kommunerna behöver inte lämna in bokslutet som bilaga till ansökan.


Ministeriet skickar beslutet till sökanden via tjänsten.


Via e-tjänsten kan sökanden göra eventuella kompletteringar i ansökan och begära omprövning av beslutet. Sökanden gör även redovisningen i e-tjänsten.


Man får Katso-koder på adressen https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/

Anvisning för användningen av Katso-koder i e-tjänsten  (pdf)

Bruksanvisning för e-tjänsten (pdf)
 

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem baserar sig på helhetsbedömning där man beaktar det följande:

 1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understöd kan beviljas en kommun som för alla barn födda 2015 ordnar 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka enligt lagen om småbarnspedagogik. Försöket börjar 1.8.2020 och slutar 31.7.2021.


Understödet får endast användas för att kompensera den minskning av inkomsterna från klientavgifterna som förorsakas av den avgiftsfria småbarnspedagogiken på 20 timmar som ordnas för 5-åringar. Beloppet på det understöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljar täcker minst 50 procent av den förverkligade minskningen av intäkterna från klientavgifterna.


Kommunen ska ha möjlighet att erbjuda alla barn som fyller 5 år under 2020 avgiftsfri småbarnspedagogik som ges vid daghem eller inom familjedagvård 20 timmar i veckan. Av familjerna får inte tas ut andra avgifter till denna del. För småbarnspedagogik som överskrider detta kan en avgift tas ut enligt 6 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.


Privata producenter av småbarnspedagogiktjänster kan delta i försöket, om kommunen ordnar småbarnspedagogik som köpta tjänster eller värdet på servicesedeln som kommunen beviljar och beloppet av kommuntillägget för privatvårdsstöd möjliggör det att småbarnspedagogiken för ett 5-årigt barns del är avgiftsfri för familjer beträffande 20 timmar.


Om man ansöker om understöd till ett större belopp än vad anslagen täcker, prioriteras kommunerna på basis av följande viktade indikatorer, dock så att de kommuner som deltar i försöket skiljer sig från varandra i fråga om geografisk placering och befolkningsstruktur:

 

 

I ansökan om statsunderstöd ska kommunen ange som bakgrundsinformation:

 1. antalet barn som fötts i kommunen 2015,
 2. hur många av dessa år 2015 födda barn som omfattas av småbarnspedagogiska tjänster i januari 2020
 3. år 2015 föddas deltagarfrekvens i daghemsverksamhet och familjedagvård i procent i januari 2020,
 4. en uppskattning av hur många ny barn (år 2015 födda) som kommer att omfattas av tjänsten genom försöket
 5. intäkter från klientavgifter inom småbarnspedagogiken för 5-åringar (år 2014 födda) från 2019
 6. antalet år 2015 födda barn inom avgiftsfri (s.k. nollavgift) småbarnspedagogik vid ansökningstidpunkten
 7. uppskattning av den minskning av avgiftsintäkterna som försöket medför
 8. antalet mottagare av hemvårdsstöd (år 2015 födda)
 9. eventuellt kommuntillägg för hemvårdsstödet, villkor för att få det och belopp

 

Försökskommunerna deltar i samarbetsnätverket för försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar som samordnas av Utbildningsstyrelsen.


Uppföljningen och utvärderingen av försöket omfattar en utredning som görs av Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) och som kommunerna som väljs till försöket ska delta i och producera behövlig information för. Därtill ska försökskommunerna tillställa undervisnings- och kulturministeriet en redovisning av försöket senast det datum som anges i beslutet.


Statsunderstödet betalas till kommunerna i en rat på basis av hur kommunen har bedömt att försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar minskar intäkterna från klientavgifterna. Understöd som betalats ut till för stort belopp måste återbetalas.


2. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen


Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut om understödets belopp fattas.


Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

3. Hinder för beviljande av understöd


Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för övervakningen av användningen av tidigare beviljade understöd.


Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Ett understöd får enbart användas för det ändamål som det har beviljats för.


Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.


Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.


Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.


En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.


Av understödstagaren förutsätts det ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå ifall det handlar om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.
Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av användningen av understödet utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).


Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om stödtagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om stödtagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

      (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)


Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att stödmottagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.
 

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår skriftlig redovisning samt ekonomisk rapportering, dvs. en kostnadsställesrapport eller något annat motsvarande verifikat i bokföringen över de faktiska intäkterna och utgifterna för det understödda objektet under understödets användningstid.


Understöd som ansökts i den elektroniska ärendehanteringstjänsten och som har beviljats kan redovisas i undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst.


Redovisningar av understöd för vilka ansökan har lämnats in på en pappersblankett lämnas till ministeriet på en separat blankett.
 

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

Undervisningsråd
Tarja Kahiluoto
tfn. 0295 330 386
[email protected]

 

Specialsakkunning
Jari Rutanen
tfn. 0295 330 011
[email protected]

 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen
Statsunderstöd- ärende hantering och anvisningar

[email protected]