Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att utveckla övningsdaghemsverksamheten inom småbarnspedagogiken

Understöd kan beviljas de universitet som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och vars utbildningsansvar omfattar lärarutbildning för småbarnspedagogiken.

Ansökningstiden börjar den 4.2.2019 och slutar den 11.3.2019 kl. 16.15.

Eurobelopp som delas ut är högst 1 200 000 euro.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Syftet med understödet är att under 2019–2020 genomföra försök som tar fram modeller för utvecklingen av praktiken som hör till utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik. 

Den nya lagen om småbarnspedagogik och målen om att öka barnens deltagande i småbarnspedagogiken innebär förändringar i daghemmens personalstruktur. Dessa medför även ett behov av att förnya det pedagogiska kunnandet hos personalen inom småbarnspedagogiken. Förändringarna i personalstrukturen och bristen på lärare inom småbarnspedagogik har krävt en avsevärd utvidgning av lärarutbildningen för småbarnspedagogiken. Detta medför ett ökande behov av att utveckla praktiken som hör till utbildningen och kvaliteten på styrningen av praktiken utgående från forskningsresultat.  Övningsdaghemmen och deras nätverksbildning får en allt större betydelse.

Den småbarnspedagogiska lärarutbildningens koppling till den övriga lärarutbildningen måste stärkas för att säkerställa enhetlighet och kontinuitet i barnets utbildningsväg. Behovet av sakkunskap inom småbarnspedagogiken medför ett behov av att utveckla fortbildningen. Det måste säkerställas att personalen inom småbarnspedagogiken kan stärka sin yrkeskompetens mer systematiskt än i nuläget. Även med tanke på detta har övningsdaghemmen en stor betydelse.

 1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

 • Försöket bidrar till att stärka den sakkunskap som universiteten och övningsdaghemmen behöver för styrningen av praktiken.
 • Försöket stärker dialogen mellan forskningsverksamheten som gäller småbarnspedagogik och det småbarnspedagogiska fältet.
 • Försöket tar fram modeller för att utveckla yrkeskompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken.
 • Försöket stärker den småbarnspedagogiska lärarutbildningens koppling till universitetens övriga lärarutbildning och praktiken som hör till den.
 • Försöket har en tydlig och kostnadseffektiv genomförandeplan som innefattar en plan för försökets ledning, arbetsfördelning och samarbete samt en plan för hur verksamhetsmodeller och övriga resultat som tas fram i försöket sprids till lärarutbildningen och övriga utbildningar inom småbarnspedagogiken samt till fältet.
 • I försöksplanen presenteras hur genomföraren uppföljer och utvärderar försöket och dess konsekvenser under hela genomförandets tid och vilka kriterier som används i utvärderingen av hur målen uppnåtts.
 • Forskning utnyttjas i försökets målsättning, planering och genomförande samt i utvärderingen.
 • Universiteteten har som samarbetsparter ett lämpligt antal kommunala och/eller privata daghem.
 • Det finns en självfinansieringsandel för genomförandet av försöket.

Man får inte överföra användningen av understödet på någon annan aktör.

 1. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

 1. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.
 1. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål det beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt. I understöd till aktörer som omfattas av högskolefinansiering tillåts en helhetskostnadsmodell med fasta koefficienter: koefficienten för allmänna kostnader är högst 30 % och koefficienten för personalbikostnader högst 50 %.

En redovisning av hur understödet använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. Mottagare av specialunderstöd förutsätts rapportera om utgifterna enligt kostnadsställe.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (Statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta den i sin verksamhet Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i den här upphandlingen. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att en understödstagare ska begära anbud av flera än en leverantör i varu- och tjänsteupphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik

Ytterligare information

Undervisningsrådet Armi Mikkola, tfn 0295 3 30214

Undervisningsrådet Kirsi Alila, tfn 0295 3 30365

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd