Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för åtgärder som stärker läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser ett statligt specialunderstöd för åtgärder som stärker läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen för åren 2020 –2022. Beloppet av det statliga specialunderstödet som beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 4 000 000 euro. Understöd kan sökas av kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik samt anordnare av förskoleundervisning och tidig grundskoleundervisning.

Ansökningstiden börjar 31.10.2019 och går ut 5.12.2019 kl. 16.15

Avsikten är att besluten fattas i början av nästa år.

 

 

 

Det statliga specialunderstödet ska användas för att stärka läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken och den tidiga grundskoleundervisningen. Målet är att främja barns och ungas läskunnighet, läsentusiasm och intresse för att läsa. Specialunderstöd kan beviljas för åtgärder som uppmuntrar barn till att läsa och utvecklar den språkliga verksamheten och språkmiljön inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen.

Språklig verksamhet betonas i grunderna för planen för småbarnspedagogik och enligt dem ska det ordnas mångsidig språklig verksamhet inom småbarnspedagogiken. Målet för småbarnspedagogiken är att erbjuda barnen en rik språklig miljö varje dag. Av den utvärdering av genomförandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik som Nationella centret för utbildningsutvärdering genomförde (2019) framgick dock att den språkliga verksamheten förverkligas i varierande grad inom småbarnspedagogiken.

Barnets tidiga språkliga färdigheter och motivation att läsa förutspår utvecklingen av barnets läskunnighet. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid att erbjuda riktat stöd till tidig språklig medvetenhet och bokstavskunskap redan i förskoleundervisningen. När det gäller att stödja utvecklingen av läskunnigheten i förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen är det dessutom väsentligt att upprätthålla barnets motivation till exempel genom verksamhet som intresserar och aktiverar barnet.

Nivån på elevernas läskunnighet är i allt högre grad beroende av deras bakgrundsfaktorer och attityder. Grunden för läskunnighet och intresset för att läsa skapas redan i barndomen. Det är viktigt att uppmuntra barnet att läsa och erbjuda bra möjligheter för det. Hemmet, småbarnspedagogiken och skolan tillsammans med biblioteksverksamheten skapar ramarna och ger möjligheter för barn och ungdomar att utveckla ett intresse för läsning. Mångsidigt intresse för läsning utvecklar läskunnigheten. På vilket sätt och hur aktivt man läser som barn påverkar betydligt de läsvanor man har i ungdomen och som vuxen.

Det statliga specialunderstödet stöder målen för programmet för kvalitets- och jämlikhetsarbete inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2020 –2022, som fastställts i regeringens genomförandeplan.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Statligt specialunderstöd kan beviljas kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik samt anordnare av förskoleundervisning och tidig grundskoleundervisning. Kommunens eller samkommunens ansökan kan omfatta småbarnspedagogik som ordnas av en privat serviceproducent.

Statligt specialunderstöd beviljas efter ansökan enskilda utbildningsanordnare för småbarnspedagogik och undervisning, och stödet är avsett att användas 2020-2022. Statligt specialunderstöd kan beviljas utbildningsanordnare som uppfyller kriterierna för ansökan om statsunderstöd och som har i lagen om grundläggande utbildning avsett tillstånd att ordna utbildning. Understödet beviljas för förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Det statliga specialunderstödet kan användas för följande åtgärder inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen som hör till den grundläggande utbildningen (årskurserna 1-2):

- Anställning av läskoordinatorer

  • En läskoordinator hjälper personalen i att utveckla läskulturen.
  • Koordinatorn kan hjälpa till exempel med att stärka personalens kompetens, skaffa material, utveckla inlärningsmiljön eller skapa aktiviteter som utvecklar de språkliga färdigheterna.
  • Regionala nätverk kan skapas mellan läskoordinatorerna

- Materialanskaffningar (t.ex. böcker och digitala applikationer för läsning)

- Utveckling av inlärningsmiljön

- Förbättring av bibliotekssamarbetet

- Utveckling av samarbetet mellan hemmet, småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen för att stärka läskulturen

- Förnyande av gruppindelningarna och ordnande av differentierad undervisning

 

Statligt specialunderstöd beviljas för högst 90% av de totala utgifterna, så självfinansieringsandelen är minst 10%.

I besluten om beviljande av statligt specialunderstöd beaktas antalet barn som deltar i småbarnspedagogik, antalet elever i förskoleundervisning och elevantalet i årskurserna 1–2. Dessutom beaktas hur den plan som presenteras i ansökan motsvarar ändamålet med statsunderstödet.

Statligt specialunderstöd kan sökas för lönekostnader för fler än en läskoordinator. Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller som naturaförmån.

Sökanden ombeds ansöka om stöd för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning med samma ansökan.

Specialunderstöd beviljas inom ramen för det disponibla anslaget.

Det statliga specialunderstödet får inte användas:

• för sådan verksamhet eller sådana objekt för vilka det redan har beviljats statligt specialunderstöd för samma tidsperiod. Med det statliga specialunderstödet får man emellertid fortsätta en motsvarande verksamhet som inletts tidigare och som genomförts med statligt specialunderstöd, förutsatt att verksamheten uppfyller ovannämnda kriterier.

• för att användas samtidigt som ett motsvarande understöd som beviljats för tidigare år.

• för verksamhet med vilken utbildningsanordnaren ersätter redan existerande verksamhet.

- till ansökan fogas en plan för hur utbildningsanordnaren tänker stärka läskulturen och bedöma effekterna av de åtgärder som föreslås i planen.

- den som ordnar småbarnspedagogik eller undervisning förbinder sig att lämna undervisnings- och kulturministeriet de uppgifter som behövs för en eventuell riksomfattande uppföljningsundersökning.

2. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om  understödet riktas till lönekostnader, kan bidrag endast beviljas av synnerligen vägande skäl ifall understödstagaren har dömts till straff för att ha anlitat   olovlig utländsk arbetskraft (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

 

3. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I användningen av understödet gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet. 

 

 

 

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Småbarnspedagogik Utbildning

Ytterligare information

Erkki Hentonen, specialsakkunnig, [email protected], tfn. 0295 330450

Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected], tfn. 0295 330216

 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

Statsunderstöd - ärendehantering och anvisningar

[email protected]

Anna Kujala, administrativ medarbetare, [email protected], tfn 0295 330065