Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att öka idrottsmöjligheterna för barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer

Syftet med understödet är att främja idrott och motion som hobby inom idrottsorganisationer för barn och unga i åldern 7–15 år från ekonomiskt utsatta familjer. Genom understödet främjas de strategiska målen i budgetpropositionen för 2019 om att medborgarverksamheten inom idrott och motion ska vara aktiv och engagerande. Barn och unga utgör en särskild tyngdpunkt i samband med främjandet av idrott och motion.

De bidrag som delas vidare ska uppfylla ett eller flera av följande mål:

 • främja likställda, jämlika och tillgängliga möjligheter att utöva idrott och motion för barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer,
 • att göra det möjligt för barn och unga som löper risk att marginaliseras att vara aktiva i en idrottsförening,
 • att förhindra att deltagandet avbryts, dvs. drop out-fenomenet, genom att få barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer att stanna kvar som idrottare, motionsutövare och föreningsaktiva,
 • att utveckla innovativa och nya verksamhetsmodeller för att stödja idrott och motion som hobby för barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer

Understödet kan beviljas till kommuner. Kommunen fördelar bidragen på det sätt den anser lämpligt till sådana registrerade föreningar på lokal nivå som ordnar idrott och motion.

Understödet får inte användas för att täcka kommunens egen eller en förenings administrativa kostnader. Kommunen får inte vidarefördela understöd till icke registrerade sammanslutningar, kommersiell verksamhet eller anskaffning av redskap.

Ansökningstiden börjar den 19 augusti 2019 och slutar den 30 september 2019 kl. 16.15.

Understödet söks från regionförvaltningsverken.

 I statsbudgeten för 2019 har 1 000 000 euro anvisats för ändamålet.

Idrottslagen (390/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)

 Anvisningarna för ansökan har omformulerats 26.8.2019 kl. 11.00: Innan understödet betalas ut till kommunerna måste det skriftliga avtalet lämnas in till det regionförvaltningsverk, som beviljar statsunderstödet.

Syftet med understödet är att ge 7–15-åriga barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer möjlighet att delta i idrottsverksamhet i olika idrottsföreningar. I statsbudgeten för 2019 har det anvisats 1 000 000 euro för ändamålet.

Understödet kan beviljas kommuner. Kommunen fördelar bidragen på det sätt den anser lämpligt till lokala registrerade föreningar som ordnar idrottsverksamhet. Kommunen eller föreningen förutsätts inte delta med egen finansiering i projektet.

Understödet får inte användas för att täcka kommunens egen eller någon förenings administrativa kostnader. Kommunen får inte bevilja understöd vidare till icke registrerade sammanslutningar, kommersiell verksamhet eller anskaffning av redskap.

Som bilaga till ansökan finns en projektplan, där kommunen ska ange hur och på vilka grunder understödet delas vidare. I planen ska kommunen ange uppgifter om de föreningar och klubbar som är bekräftade samarbetsparter. Kommunen ska ingå ett skriftligt avtal med de föreningar som får understöd om användningen, övervakningen av användningen och villkoren för dessa (Statsunderstödslagen 688/2001, 7 §). Anvisningar om skriftligt avtal finns på regionförvaltningsverkens gemensamma webbplats. Innan understödet betalas ut till kommunen måste det skriftliga avtalet lämnas in till det regionförvaltningsverk som har beviljat statsunderstödet.

Understöd beviljas kommunerna före utgången av 2019 och de ska använda understödet före utgången av 2020.

Budgetpropositionen för 2019 innehåller ett strategiskt mål om att medborgarverksamheten inom idrott ska vara aktiv och engagerande. Understödet bidrar till att detta mål uppnås. En särskild målgrupp för det rörelsefrämjande arbetet är barn och unga.

De bidrag som fördelas vidare ska uppfylla ett eller flera av följande mål:

 • främja jämlika och tillgängliga idrottsmöjligheter för barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer,
 • göra det möjligt för barn och unga som löper risk att marginaliseras att vara aktiva i en idrottsförening,
 • förhindra att deltagarna lämnar verksamheten, dvs. drop out-fenomenet, utan istället få barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer att fortsätta i verksamheten som idrottare, motionsutövare eller föreningsaktiva,
 • utveckla innovativa och nya verksamhetsmodeller för att främja deltagande i idrottsverksamhet bland barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer.

Ansökningstiden börjar 19.8.2019 och slutar 30.9.2018 kl.16.15.

Ansökan och projektplanen ska senast 30.9.2019 kl. 16.15 vara framme hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde kommunen finns. I slutet av anvisningen finns en förteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden och kontaktuppgifter. Ansökan ska skickas per e-post till respektive regionförvaltningsverks registratorskontor.

Ansökan avslås om den lämnas in till regionförvaltningsverket efter utsatt tid. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Understöden som beviljas kommuner är underställda prövning. I projektplanen ska kommunen beskriva hur och på vilka grunder den avser att vidarefördela understöd till registrerade föreningar och klubbar, och hur många barns och ungas utövande av en hobby som kommunen avser ska få stöd med hjälp av understödet. Vidare ska det framgå av planen hur kommunen säkerställer att understödet riktas till barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer för utövandet av en hobby. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

Genom det understöd som kommunen vidarefördelar till klubbar och föreningar stöder kommunen basverksamhet inom idrott och motion för barn och unga som kommer från ekonomiskt utsatta familjer. Basverksamheten ska bestå av att barnen och de unga varje vecka deltar i idrotts- eller motionsverksamhet som leds av föreningen eller klubben. Det bör särskilt observeras att den hobbyverksamhet i form av basverksamhet inom motion och idrott som får understöd inte får kosta mer än 50 euro i månaden per barn eller ung person. Idrottstävlingar, tävlingsresor och läger betraktas inte som en del av basverksamhetens pris.

Understöd kan endast beviljas om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Vid bedömning av beloppet på bidraget beaktas de allmänna förutsättningarna för understöd.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar inte mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Utbetalning och redovisning av användningen av understödet

I statsunderstödsbeslutet finns närmare information om tidsschemat för utbetalning av understödet, under vilken tid understödet ska användas och när redovisningen av användningen senast ska lämnas in till det regionförvaltningsverk som beviljat bidraget.

Om projektet väsentligt förändras jämfört med hur det framställdes i ansökan som behandlades för beslutet, ska kommunen ovillkorligen underrätta det regionförvaltningsverk som beviljat bidraget om dessa förändringar innan understödet tas i bruk.

En redovisning av hur understödet använts ska lämnas in på en separat blankett senast det datum som anges i beslutet. Blanketten finns på regionförvaltningsverkens gemensamma webbplats. Av stödtagaren förutsätts ekonomirapportering enligt kostnadsställe.

Återbetalning och återkrav av understödet

Kommunen ska utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som kommunen fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Kommunen ska också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte har använts på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som ska betalas tillbaka inte överskrider 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Bestämmelser om återkrav av statsunderstöd finns i 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001).

Ränta som ska erläggas på belopp som återbetalas eller återkrävs

På det belopp som återbetalas eller återkrävs ska kommunen från och med betalningsdagen betala årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) utökad med tre procentenheter.

På det återkrävda beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen, om beloppet inte betalas till regionförvaltningsverket senast på den förfallodag som satts ut av regionförvaltningsverket.

Innan understödet återbetalas ska kommunen vara i kontakt med det regionförvaltningsverk som beviljat bidraget.

Granskningsrätt

Det regionförvaltningsverk som beviljat understödet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (16 § i statsunderstödslagen 688/2001). Om statsunderstödet har beviljats i syfte att användas för något annat än mottagarens eget projekt eller verksamhet, har regionförvaltningsverket även rätt att granska denna användares ekonomi och verksamhet.

Statsunderstödstagaren ska utan ersättning ge den tjänsteman och revisor som utför granskningen alla uppgifter och utredningar, handlingar, upptagningar och annat material som behövs för granskningen samt även i övrigt bistå vid granskningen.

Ytterligare information

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Lappland omfattar landskapet Lappland:

Regionförvaltningsverket i Lappland 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

tfn 0295 017 300 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland omfattar landskapen Kajanaland och Norra Österbotten: 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

tfn 0295 017 500 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen:

Regionförvaltningsverket i Östra Finland 

Huvudkontoret i S:t Michel 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet 

tfn 0295 016 800 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland omfattar landskapen Mellersta Österbotten, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten: 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Huvudkontoret i Vasa 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

tfn 0295 018 450 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822, och överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824

 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland omfattar landskapen Egentliga Finland och Satakunta: 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Huvudkontoret i Åbo 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

tfn 0295 018 000 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Inspektör för idrottsväsendet Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303

Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

tfn 0295 016 000 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559