Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för åtgärder som förebygger lockande och utnyttjande av barn och unga i den mångmediala världen

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för åtgärder som förebygger lockande och utnyttjande av barn och unga i den mångmediala världen. Specialunderstödet är riktat till utbildningsanordnare som har ett tillstånd att ordna undervisning som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet.

Understöd kan beviljas till ett belopp av totalt högst 1 miljon euro. Understöden beviljas från moment 29.10.20 i undervisnings- och kulturministeriets huvudklass,
förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Ansökan gäller förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Ansökningstiden börjar 21.8.2019 kl. 09.00 och går ut 25.9.2019 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten fattas före utgången av oktober.

 

Det statliga specialunderstödet ska användas för att utveckla verksamhetssätt för att handleda och undervisa barn och unga.

 • att vara mer medvetna än för närvarande i sociala medier,
 • att förstå sina rättigheter och sina möjligheter att påverka i situationer där någon lockar dem,
 • att använda och utforska olika data- och kommunikationstekniker,
 • att förstå olika tjänsters användningsregler och sekretessinställningar,
 • att diskutera olika tjänsters fördelar och nackdelar samt vilket slags innehåll man inte ska lägga ut i sociala medier eller på internet,
 • att bedöma till vilka delar det är bra att användningen av sociala medier är privat och till vilka delar den kan vara offentlig,
 • att förstå vem man kommunicerar med när man använder olika medier,
 • att förstå vem man kan kontakta exempelvis i skolan om man upplever något otrevligt, skrämmande eller störande i sociala medier samt
 • att förstå hur man kan ska göra om man upplever något otrevligt, skrämmande eller störande i sociala medier.

 

Understödet beviljas till utbildningsanordnarna på basis av en ansökan som presenterar en konkret verksamhetsplan för minst fyra av punkterna ovan.

På understödet tillämpas följande lagar:

Det statliga specialunderstödet får användas för personalens lönekostnader och andra nödvändiga kostnader. Det statliga specialunderstödet är 70 % av lönekostnaderna jämte bikostnader. Begränsningarna som gäller användningen av statligt specialunderstöd gäller även kostnader som utbildningsanordnaren kan anmäla som självfinansieringsandel (minst 30 procent av de totala kostnaderna). 

Statsunderstödet får inte användas

 • för sådan verksamhet eller sådana objekt som det redan har beviljats statligt specialunderstöd för, och för samma tidsperiod. Med det statliga specialunderstödet får man emellertid fortsätta en motsvarande verksamhet som inletts tidigare och som genomförts med statligt specialunderstöd, förutsatt att verksamheten uppfyller ovannämnda kriterier.
 • samtidigt som ett motsvarande understöd som beviljats för tidigare år,
 • för verksamhet med vilken utbildningsanordnaren ersätter redan existerande verksamhet.

Utbildningsanordnaren lämnar en redovisning för användningen av det statliga specialunderstödet senast 31.3.2022.  

Understöden beviljas ur moment 29.10.20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år).

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Kommunerna behöver inte lämna in sitt bokslut som bilaga till ansökan.

Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

 

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/katso

Anvisning för användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten (pdf)

Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten (pdf)

 

Mer information och instruktioner

[email protected]

Statsunderstöd - ärendehantering och anvisningar

https://minedu.fi/sv/arendehantering-och-anvisningar

 

1. Ansökningarna poängsätts enligt hur väl verksamhetsplanens åtgärder för minst fyra av ovan nämnda punkter kan utnyttjas på riksnivå för att förebygga lockande och utnyttjande av barn och unga i olika medier.

2. Antal elever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understödet får inte överföras vidare.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

 

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

 

Ytterligare information

Utvecklingchef Tero Huttunen

[email protected]

tfn 0295 330 219

 

Undervisningsråd Aija Rinkinen

[email protected]

tfn 0295 330 360