Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för ordnande av hobbytimmar inom konst och kultur

Med understödet stöds hobbytimmar som planeras och leds av yrkespersoner inom konst och kultur i anknytning till skoldagen eller som en del av småbarnspedagogiken. Syftet är att bemöta skolelevernas (årskurserna 1–10 inom den grundläggande utbildningen) intresse för olika konst- och kulturområden och att öka deltagandet i konst- och kulturverksamhet bland barn under skolåldern. I planeringen av hobbytimmarna ska man utnyttja de skolspecifika resultaten från undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande elevenkät . Om skolan inte har deltagit i elevenkäten ska elevernas intresse utredas på ett sätt som motsvarar enkäten. Hobbytimmarna ska ordnas i skolans lokaler eller i kulturlokaler i närheten av skolan (på gångavstånd från skolan).

Undervisnings- och kulturministeriet använder 500 000 euro för understöden.

Ansökningstiden börjar 23.4.2019 och går ut 23.5.2019 kl. 16.15.

Aktörer inom barnkultur: Understöd kan sökas av kommuner, barnkulturcentrum, konstinstitutioner, museer, bibliotek, traditionsföreningar och andra konst- och kulturaktörer som har kompetens för arbete med barn och unga.

Aktörer inom grundläggande konstundervisning: Understöd kan sökas av anordnare av grundläggande konstundervisning, som kan vara kommuner, samkommuner, privata sammanslutningar eller stiftelser.

Aktörer inom barnkultur och grundläggande konstundervisning uppmuntras till samarbete. Sökanden ska alltid vara en aktör inom antingen barnkultur eller grundläggande konstundervisning.

Sökanden ska vara en sammanslutning eller stiftelse med rättshandlingsförmåga.

År 2019 kan ansökningar göras i följande fyra kategorier:

A. Nya projekt som är riktade till elever i årskurserna 1–10 i grundskolan,
B. Projekt som fortsätter hobbytimmar eller konst- och kulturverksamhet som ordnats som en del av småbarnspedagogiken läsåret 2018–2019,
C. Projekt som förenar hobbytimmar och ett nära samarbete mellan skolans lärare och aktörer inom barnkultur och/eller grundläggande konstundervisning och där innehåll och praxis som tagits fram i pilotprojektet Den nyfikna klassen tillämpas,  
D. Sektorsövergripande projekt där konst, kultur och idrott förenas.

Verksamhet som riktas till barn inom småbarnspedagogiken ska ordnas av en aktör inom grundläggande konstundervisning. I projekt i kategori D kan understödet riktas till konstens och kulturens andel av hobbytimmarna och idrottens andel ska täckas med annan finansiering.

Målet är att stärka barnens och de ungas kreativitet, kreativa och kritiska tänkande och kulturella kompetens samt att öka kunskaperna och färdigheterna i fråga om konst och kulturarv. Genom understöden ökas barnens och de ungas tid med vänner samt hobbyverksamhet som intresserar eleverna och ordnas i skolans lokaler på eftermiddagen. På hobbytimmarna stärks en verksamhetskultur i skolan som präglas av samhörighet och beaktar barnens och de ungas intressen och hobbyer.

Syftet är att fördjupa samarbetet mellan skolans lärare och yrkespersoner inom konst och kultur samt samarbetet mellan aktörer inom barnkultur, grundläggande konstundervisning och idrott.

Hobbytimmarna kompletterar och stöder skolans konst- och kulturfostran samt gör lärmiljöerna inom den grundläggande utbildningen bredare och mångsidigare. Projekt som genomförs av aktörer inom grundläggande konstundervisning ger barn och unga tillgång till högklassig konstfostran som ges av lärare vid läroanstalter för grundläggande konstundervisning.

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där följande förutsättningar och bedömningskriterier beaktas:

Verksamheten som understöds ska

 • grunda sig på barnens och de ungas intressen. Hobbytimmarnas innehåll ska väljas på basis av de skolspecifika resultaten från undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande elevenkät eller någon annan motsvarande undersökning av elevernas önskemål. De skolspecifika resultaten från den riksomfattande elevenkäten finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats www.minedu.fi. Barn och unga som deltar i hobbytimmar ska ha möjlighet att påverka genomförandet av timmarnas konst- och kulturinnehåll. I planeringen ska man också beakta skoldagens struktur, barnens och de ungas ork samt möjligheterna att fortsätta med hobbyn efter det att projektet avslutats.

 • vara avgiftsfri om verksamheten ordnas som klubbverksamhet i skolan. I annat fall kan en skälig avgift uppbäras för verksamheten. Om avgiften är ett hinder för deltagande ska den inte krävas.

 • ske i skolorna innan lektionerna börjar, under skoldagen mellan lektionerna eller på eftermiddagarna direkt efter lektionerna (cirka kl. 12-16). Hobbytimmarna ordnas i skolans lokaler, kulturlokaler eller daghem. Hobbytimmarna kan också ordnas någon annanstans än i elevernas egen skola. Den andra skolan eller kulturlokalen ska vara på gångavstånd från den egna skolan. När hobbytimmar ordnas vid flera skolor ska barnen och de unga beredas möjlighet att delta i hobbytimmar även i andra skolor som är på gångavstånd.

 • vara kontinuerlig: hobbyverksamheten är regelbunden och ordnas veckovis och den ska pågå ett läsår (minst 30 hobbytimmar per läsår). Verksamheten för skolelever ska ske under skoldagar och börja i maj-september 2019 och sluta senast 29.5.2020. Ett aktivitetspass kan räcka flera timmar. I projektet kan ingå avgiftsfria presentationstimmar där skoleleverna kan bekanta sig med olika konst- och kulturområden. Presentationstimmarna kan också ordnas på lektionstid.

 • öka möjligheterna till hobbyverksamhet. I ansökan ska anges hur många barn och unga som får delta i hobbyverksamheten, presentationstimmarna och Den nyfikna klassen-verksamheten samt i vilka kommuner verksamheten genomförs.

Hobbyverksamheten kan kombineras med verksamhet som använder innehåll och praxis som tagits fram i pilotprojektet Den nyfikna klassen och som leds av yrkespersoner inom konst och kultur i samarbete med skolans lärare under skoldagen.

Arrangören för hobbytimmarna ser till att barn och unga som deltar i verksamheten är försäkrade.

Man ska sträva efter att ordna hobbytimmar i skolor där det finns lite eller ingen fritidsverksamhet.

Den grundläggande konstundervisningen ska därtill

 • vara högklassig, målinriktad och barn- och ungdomsorienterad samt grunda sig på läroplanerna för den grundläggande konstundervisningen

 • grunda sig på barnens och de ungas intressen.

 • vara förberedande undervisning inom olika konstområden i daghemmens lokaler eller

 • grundläggande konstundervisning som utgår från läroplanen för olika konstområden för elever vid läroanstalter inom grundläggande konstundervisning i skolans lokaler eller

 • introduktion till grundläggande konstundervisning i form av klubbverksamhet i skolan för elever inom den grundläggande utbildningen eller

 • annan klubbverksamhet som stöder skolans konstfostran eller klubbverksamhet i skolan under ledning av lärare inom den grundläggande konstundervisningen eller

 • övrig hobbyverksamhet i samarbete med aktörer inom barnkultur eller idrott.

Verksamheten kan genomföras på daghem, i grundskolor eller i läroanstalter för grundläggande konstundervisning i närheten av dessa samt i andra lämpliga lokaler i närheten av daghemmet eller skolan. I hobbyverksamhet för barn inom småbarnspedagogiken kan även barn som omfattas av familjedagvård eller andra dagvårdsformer delta.

Barnkulturens verksamhet ska därtill

 • ledas av en yrkesperson inom konst och kultur eller en person med kompetens inom hantverk. Ledaren ska ha kompetens för arbete med barn.

 • vara högklassig, målinriktad och barn- och ungdomsorienterad.

 • grunda sig på barnens och de ungas intresse för olika konst- och kulturområden.

2.    Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.

 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.

 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.

 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Understödet får användas för

 • löne- och resekostnader för lärare och yrkeskunniga handledare

 • skäliga kostnader för samordning

 • lokalkostnader som projektet medför (användningen av skolans lokaler ska vara avgiftsfri) 

 • nödvändiga och skäliga kostnader för redskap och material 

Understödet får inte användas för verksamhet som sökanden får något annat statsunderstöd för. Statsunderstödet får inte användas 

 • för verksamhet för vilken det redan beviljats statligt specialunderstöd för samma tidpunkt 

 • för verksamhet med vilken utbildningsanordnaren ersätter redan existerande verksamhet 

 • för verksamhet enligt tillståndet att ordna utbildning hos utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme 

 • för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen för vilken kommunerna får statsandel per handledningstimme.

Nya projekt ska börja senast i september 2019. Projekt som fortsätter kan börja först efter att det föregående projektet avslutats. Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna för det projekt som finansieras.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller som naturaförmån.

Stödmottagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet.Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta den i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.

 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att stödmottagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

 

 

Grundläggande konstundervisning och barnkultur:
2018

Grundläggande konstundervisning:
2019 2017 l  2016

Barnkultur:
2019 l 2017 l 2016

Kultur

Ytterligare information

Ytterligare upplysningar:

- konsultativa tjänstemannen Iina Berden, [email protected], tfn 02953 30069

- överinspektör Hanna Koskimies, [email protected], tfn 02953 30048

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/avustukset

Elevenkätens