Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för specialiseringsutbildning för undervisningsväsendets och småbarnspedagogikens personal

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser understöd som högskolor kan söka för att genomföra specialiseringsutbildning riktad till personalen inom undervisningsväsendet eller småbarnspedagogiken. Villkor för finansieringen är att ett avtal har ingåtts om specialiseringsutbildningen enligt universitets- eller yrkeshögskolelagstiftningen.

Ansökningstiden börjar 17.12.2019 och går ut 2.3.2020 16:15. Till specialiseringsutbildningen riktas högst 1 600 000 euro. 

Avsikten är att fatta besluten senast i 2020 april. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: universitetslagen (588/2009), yrkeshögskolelagen (932/2014), statsunderstödslagen (688/2001).

Författningsändringarna som omfattar universitetens och yrkeshögskolornas nya specialiseringsutbildning trädde i kraft 1.1.2015. (lag om ändring av universitetslagen 1172/2014, lag om ändring av yrkeshögskolelagen 1173/2014) Syftet med reformen är att förbättra kompetensen hos sakkunniga som är verksamma i arbetslivet och personer som siktar på att bli sakkunniga. Detta sker med utbildning som grundar sig på högskolornas forsknings- och utvecklingskompetens och fokusområden.

Specialiseringsutbildningar vid universiteten/yrkeshögskolorna är avsedda att genomföras efter högskoleexamen av personer som redan har varit yrkesverksamma. Specialiseringsutbildningarna främjar den professionella utvecklingen och specialiseringen med målet att skapa kompetens inom expertisområden som saknar utbildningsutbud på marknadsmässiga villkor. (Universitetslagen 7 a §, Yrkeshögskolelagen 11 a §) 

I statens budgeten 2018 (mom. 29.40.20.4) ingår finansiering av specialiseringsutbildning för undervisningspersonal. Syftet är att rikta 1 600 000 euro till anordnandet av specialiseringsutbildning för personalen inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. 

Utgångspunkten för högskolornas specialiseringsutbildning är att offentlig finansiering kan riktas till utbildningen från olika ministerier beroende på hur de bedömer kompetensbehoven och utvecklingsbehoven på sina förvaltningsområden. (Sakkunskapen först, högskolornas nya specialiseringsutbildning, undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2013:7)

Specialiseringsutbildningen för personalen inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvar. Avsikten med understödet är att öka utbudet av specialiseringsutbildning till skäligt pris för personalen inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. För specialiseringsutbildningar som genomförs med detta understöd kan man ta ut avgifter på högst 60 euro per studiepoäng som hör till studierätten.

Som specialiseringsutbildning får ordnas endast sådan utbildning vars grunder universiteten eller yrkeshögskolorna har avtalat om inbördes. Under avtalsförfarandet ska omfattande och mångsidigt samarbete bedrivas med företrädare för arbets- och näringslivet. Samarbete i synnerhet i fastställandet av kompetensmålen för specialiseringsutbildningen bidrar till att säkerställa att utbildningen fokuserar på de centrala kompetensbehoven inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken.

Finlands universitets rektorråd Unifi rf och Rådet för Yrkeshögskolornas Rektorer Arene rf har berett material till stöd för beredningen av specialiseringsutbildningen.

I anslutning till Lärarutbildningsforumet som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet har det framkommit ett behov av att bl.a. utnyttja digitaliseringen i de specialiseringsutbildningar som gäller utbildningsexport samt språk- och kulturmedvetenhet. Sökandena ombeds utnyttja Lärarutbildningsforumets utvecklingsprogram vid identifierandet av riksomfattande kompetensbehov.  Lärarutbildningsforumet arbetar fram till utgången av 2022. Det kan användas för identifierandet av riksomfattande kompetensbehov och i högskolornas samarbete när det gäller specialiseringsutbildningar.

 

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:
 
 
1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd
 
  • Avtal om specialiseringsutbildning har gjorts i enlighet med universitetslagen eller yrkeshögskolelagen. Finansiering beviljas inte om avtalet om specialiseringsutbildning inte uppfyller lagens villkor.
  • Det ska finnas ett behov av specialiseringsutbildning som har utretts genom omfattande och mångsidigt samarbete. Ansökningarna ordnas inbördes på basis av beskrivningen av utbildningsbehovet.
2. Allmänna grunder  
 
Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:
 
Högskolorna ombeds integrera mål som ingår i programmet Betydelsefull i Finland i specialiseringsutbildningarna i tillämpliga delar. Högskolorna ombeds att tillsammans med arbetslivet bedöma behovet av att som en del av specialiseringsutbildningen utveckla kompetensen hos undervisningsväsendets och småbarnspedagogikens personal i fråga om stärkandet av den kulturella mångfalden, delaktigheten och likställdheten.
 
Högskolorna ombeds integrera ett jämställdhetsperspektiv i utbildningsprojekten och ta in främjande av jämställdheten mellan könen och likabehandling i specialiseringsutbildningarna i tillämpliga delar. Högskolorna ombeds att tillsammans med arbetslivet bedöma behovet av att som en del av specialiseringsutbildningen utveckla kompetensen hos undervisningsväsendets och småbarnspedagogikens personal i fråga om främjandet av jämställdheten mellan könen.
 
Högskolorna ombeds att tillsammans med arbetslivet bedöma behovet av att som en del av specialiseringsutbildningen utveckla kompetensen hos undervisningsväsendets och småbarnspedagogikens personal i fråga om främjandet av en hållbar utveckling.
 

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.
 
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):
  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.
 
4. Hinder för beviljande av understöd
 
Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd. 
 
Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.
Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.
 
Understöd beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen (688/2001). Högskolorna beviljas finansiering för att täcka skäliga kostnader för att starta upp och ordna specialiseringsutbildningar. För att ordna utbildningen beviljar undervisnings- och kulturministeriet högst 180 euro per studiepoäng och studerande som inleder studierna. För specialiseringsutbildningar som genomförs med detta understöd kan man ta ut avgifter på högst 60 euro per studiepoäng som hör till studierätten. Understödet är avsett i första hand för utbildningar som börjar senast våren 2021.
 
Utbildning får inte ordnas i syfte att uppnå ekonomisk vinst. För utbildningen kan man ta ut avgifter endast till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan kostnaderna för startande och ordnande av utbildningen och det statliga understödet.
 
Det är möjligt att avvika från undervisnings- och kulturministeriets villkor och begränsningar för specialunderstöd (OKM/3/091/2018) vad gäller årslönsgränsen på 80 000 euro i det fall att en person som arbetar med projektet redan har ett anställningsförhållande med högskolan och lönen överskrider 80 000 euro. 
 
Tröskelvärdet för konkurrensutsättning av anskaffningar inom projektet är 20 000 euro. Understödstagaren får iaktta det tröskelvärde för upphandling av småanskaffningar som anges i understödstagarens egen upphandlingsanvisning, även om det skulle vara lägre än det som ministeriet fastställt. I upphandlingar som överskrider 20 000 euro (+moms) men underskrider det tröskelvärdet på 60 000 euro som föreskrivs i upphandlingslagen ska åtminstone ett förenklat förfarande för konkurrensutsättning genomföras så att man för jämförelse begär kostnadsberäkningar och andra uppgifter av några få anbudsgivare. 
 
Med avvikelse från ovan nämnda villkor och begränsningar kan man i projektet tillämpa en totalkostnadsmodell. Koefficienten för de allmänna kostnaderna är 30% och för personalbikostnad högst 50 %.
 
Läromedel och andra material som tas fram i projektet ska göras tillgängliga för alla universitet och yrkeshögskolor och högskolestuderande till exempel genom öppen licens.

Eventuella läromedel som produceras i projektet ska göras tillgängliga för lärande och undervisning med öppen licens via den tjänst för nationella öppna läromedel som är under utveckling. I tjänsten ska läromedlen licenseras med den valda CC-licensen.

 
Stödtagaren ska återbetala understödet eller en del av det om understödet inte använts enligt beslutet om understöd. Om antalet studerande som tagit emot en studieplats inte motsvarar antalet som anges i beslutet ska en del av understödet återbetalas. Summan som återbetalas är den kalkylerade enhetskostnaden (det erhållna understödet dividerat med antalet studerande i beslutet) multiplicerad med studerandeantalet som inte realiserats.
 
Om projektet har som avsikt att dela anslaget vidare exempelvis till andra parter i ett gemensamt projekt, ska i ansökan enligt statsunderstödslagen (688/2001) ges följande uppgifter för beslutsfattandet: det maximala beloppet av den summa som utdelas, till vilka (målgrupp) finansieringen avses utdelas och för vilket syfte. Tillstånd att dela anslaget vidare kan inte antecknas i beslutet ifall dessa uppgifter saknas i ansökan.
 
Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.
 
Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt. 
 
Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §). 
 
Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.
 
  • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen. 
  • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen. 
(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)
 
Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.
 
En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten. Stödtagaren ska rapportera hur många studerande som sökt till, antagits till och inlett specialiseringsutbildningen.
 
Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten. 
Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.
 
 
.
Småbarnspedagogik Utbildning

Ytterligare information

Sanna Hirsivaara, utbildningsråd, tfn 0295 330 111, 
[email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.