Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för behov av tilläggsfinansiering på grund av coronapandemin till annan grundläggande konstundervisning än sådan grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme

Understödet är avsett för att stödja den fortsatta grundläggande konstundervisningen och att förbättra förutsättningarna för upprätthållarna av läroanstalter att ordna grundläggande konstundervisning i deras svåra läge.


Understöd beviljas för att täcka sådana kostnader och behov av verksamhetsutveckling som undantagsförhållandena och verksamhetsbegränsningarna med anledning av coronapandemin har orsakat eller orsakar under tiden 13.3. – 15.8.2020. Understödet får användas tills den 31 december 2020. 


För behov av tilläggsfinansiering som coronapandemin orsakat kan statsunderstöd beviljas till sådana upprätthållare av läroanstalter inom grundläggande konstundervisning (t.ex. registrerad sammanslutning eller stiftelse) som inte får statsandel per undervisningstimme för läroanstaltens driftskostnader. Även en utbildningsanordnare enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), dvs. en kommun, kan söka understödet.


Genom detta statsunderstöd ska man i första hand täcka sådana kostnader för ordnande av grundläggande konstundervisning som anknyter till anskaffningar, personalkostnader eller andra motsvarande kostnadsposter. Dessutom kan understödet sökas för annan undervisningsverksamhet än läroanstaltens grundläggande konstundervisning när kostnaderna anknyter till anskaffningar, personalkostnader eller andra motsvarande kostnadsposter. Understödet kan också beviljas för planering och genomförande av nya förfaringssätt som till exempel ersätter närundervisningen. 

 

Ansökningstiden börjar 30.42020 och slutar 25.5.2020 kl. 16.15.  

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst 3 000 000 euro för understöden. 

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsunderstödslagen (688/2001). 
 
   
 

Syftet med understödet är att förbättra de förutsättningar för upprätthållarna av läroanstalter av grundläggande konstundervisning som har försämrats

Ansökan om understöd görs i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. 

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas genom e-tjänsten efter den utsatta tiden. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram i tid.  

Bruksanvisning för e-tjänsten  

För att samfundskunder ska kunna använda tjänsten krävs Fo-nummer, identifiering med stark autentisering samt KATSO-koder eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggningen i tjänsten sker via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att identifiera sig på Suomi.fi med sin personliga bankkod, mobilcertifikat eller ett certifikatkort.  

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges i blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via e-tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden genom e-tjänsten.  

Via e-tjänsten kan sökanden göra eventuella kompletteringar i ansökan och begära omprövning av beslutet. Sökanden gör även redovisningen i e-tjänsten. 


Anvisning om ärendehanteringstjänsten 
Ytterligare information på UKM:s webbplats

Suomi.fi-anvisningar och stöd
Anvisningar för Katso-tjänsten 

 

 

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande: 
 
  • Statsunderstöd kan beviljas till sådana upprätthållare av läroanstalter inom grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme för läroanstaltens driftskostnader. Även en utbildningsanordnare enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), dvs. en kommun, kan söka understödet.
  • Den grundläggande konstundervisningen vid läroanstalten ska ordnas i enlighet med lagen och förordningen om grundläggande konstundervisning (L 633/1998; F 813/1998).
  • Den grundläggande konstundervisningen vid läroanstalten ska ges i enlighet med den läroplan som kommunen godkänt och som utarbetats enligt Utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning.  
  • Vid bedömningen av behovet av tilläggsfinansiering beaktas bland annat hur upprätthållare av läroanstalten ordnar den grundläggande konstundervisningen  förutsättningarna för anordnandet, hur etablerad sökandens grundläggande konstundervisning är, sökandens behov av ekonomiskt stöd på grund av coronapandemin samt verksamhetens kostnadsstruktur. 
  • Dessutom beaktas de förändringar i verksamheten, extra kostnader och de verifierbara inkomstförluster som orsakas av att annan verksamhet än grundläggande konstundervisning ställs in och närundervisning avbryts. Vid bedömningen av behovet av tilläggsfinansiering beaktas också sådana eventuella kostnadsbesparingar i fråga om ordnandet av grundläggande konstundervisning som undantagsförhållandena medfört (t.ex. kostnader för föreställningar, lokalhyror och permitteringar). 
Undervisnings- och kulturministeriets understöd får i regel täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet som finansieras.
 
  Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen  
 
Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut om understödets belopp fattas.  
 
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):  
 
  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
  • •Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.  
  • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.  
  • Beviljandet av statsunderstöd inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.  
 
 

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för övervakningen av användningen av tidigare beviljade understöd.  

Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid.  

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.  

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de faktiska totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilaga.  

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.  

En redovisning för användningen av understödet ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet.  

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understödet. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet:
https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Bilaga till ansökan
Bilaga 5

Beviljade understöd

2020
Kultur Yleinen

Ytterligare information

Upplysningar mellan 4.5 - 22.5.2020 varje tisdag, onsdag och torsdag kl. 14 - 16, tfn 0295 330 320 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://minedu.fi/sv/understod 

 

.