Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för genomförande av innovativa projekt inom barnkultur

Med understödet stöds innovativa projekt som syftar till att stärka god praxis och till att skapa nya sätt för barn och unga under 18 år att delta i konst- och kulturverksamhet. Yrkespersoner inom konst och kultur ska ansvara för planeringen och genomförandet av projektet.   

Undervisnings- och kulturministeriet använder ca 1 miljon euro för understöden.

Ansökningstiden börjar 7.2.2020 kl 9.30 och går ut 2.3.2020 kl. 16.15.

Besluten fattas under mars månad.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understöd kan sökas av riksomfattande aktörer inom konst- och kulturområdet, kommuner, barnkulturcentrum, konstinstitutioner, museer, bibliotek, traditionsföreningar samt andra konst- och kulturaktörer. Om ansökan inbegriper verksamhet med barn förutsätts sökanden ha i praktiken visad kompetens kring arbete med barn och unga. Sökanden ska vara en sammanslutning med rättsförmåga.

Syftet är att stärka barnens och de ungas kreativitet och kulturella kompetens samt att öka kunskaperna och färdigheterna i fråga om konst och kultur. Med understöden stöds spridning av god praxis, utvecklande av nya metoder och samarbete mellan aktörer, t.ex. samarbete med skolor. De innovativa projekten ska främja förnyelsen av barnkulturens verksamhetssätt, öka barns och ungas möjligheter att på eget initiativ skapa och uppleva konst och kultur samt svara på barns och ungas önskemål, intressen och nya sätt att delta.
 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande förutsättningar och bedömningskriterier beaktas

 • behovet av projektet beskrivs tydligt och påvisas på basis av fakta
 • projektet har tydliga mål och genomförandet har en anknytning till målen
 • innehållets kvalitet och innovativitet: till ansökan ska fogas en plan som innehåller en beskrivning av verksamhetens konst- och kulturinnehåll, en förteckning över de personer som ansvarar för planeringen och genomförandet samt en tidsplan
 • inverkan på barns konst- och kulturdeltagande: antalet barn som deltar i projektet och deras åldersfördelning, projektets inverkan på det befintliga konst- och kulturutbudet samt på möjligheterna att delta och utöva hobbyverksamhet
 • hur resultaten av projektet kan utnyttjas och spridas
 • barn- och ungdomsinriktning: projektets samband med barns och ungas önskemål och intressen samt barns och ungas möjligheter att påverka genomförandet och utnyttjande av responsen från dem 
 • projektets samarbetsparter: hur projektet stärker samarbetet mellan aktörer inom barnkultur och konstfostran och/eller samarbetet mellan aktörer inom barnkultur och konstfostran och andra aktörer (t.ex. samarbete med skolor)
 • projektet beaktar befintliga strukturer, aktörer samt innehåll och god praxis som tagits fram i tidigare projekt
 • sökandens yrkesskicklighet i förhållande till projektets innehåll, kompetens och tidigare erfarenhet
 • sökandens ekonomiska och övriga förutsättningar att genomföra projektet

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 80 % av de faktiska totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

Projektet har kunnat inledas 1.1.2020 och det ska avslutas senast 30.6.2021.

Understödet kan inte överföras för att användas av någon annan aktör.

Övrig finansiering räknas till fördel när ansökan bedöms.
 

2.Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7 

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

 

3. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut om understödets belopp fattas.

 

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid.

Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för övervakningen av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Kultur

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Iina Berden, [email protected], tfn 02953 30069

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod