Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utbildning och handledning av invandrare med högskolebakgrund

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser projektfinansiering för att stöda utveckling och utvidgning av handlednings- och rådgivningstjänster och tjänster för identifiering av kunnandet som är riktade till invandrare med högskolebakgrund. Med projektfinansieringen stöds därtill kortvariga språk- och tilläggsutbildningar som främjar utbildnings- och karriärvägen för invandrare med högskolebakgrund och invandrare som studerar vid högskolor.

Finansiering kan sökas av aktörer med förutsättningar att genomföra:

 1. handledning och rådgivning (under studietiden och med inriktning på studier) i fråga om högskolestudier för invandrare med högskolebakgrund,
 2. identifiering av kunnande som förvärvats vid högskolor och
 3. utbildning på de inhemska språken som ger färdigheter och förbättrar färdigheterna för högskolestudier.

Projektets målgrupp ska vara personer med invandrarbakgrund som har högskolebakgrund eller söker till en högskola. Vid genomförandet av projektet ska man beakta den helhetsmässiga utvecklingen av kompetensen hos den aktör som ger handledning och utbildning.

Ansökningstiden börjar 19.11.2018

Ansökningstiden går ut 3.1.2019 klo 16:15

Om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i tilläggsbudgeten kan ministeriet använda högst 3 miljoner euro för understöd för utbildning och handledning av invandrare med högskolebakgrund.

Avsikten är att beslut om projekten fattas i december 2018. Sökandena får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (668/2001)

Projekten som stöds gör det snabbare och flexiblare för personer med invandrarbakgrund att få tillträde till högskoleutbildning och arbete. Därtill utvecklar projekten högskolefärdigheterna hos personer med invandrarbakgrund. Projekten främjar verkställandet av åtgärderna riktade till högskolorna i undervisnings- och kulturministeriets redogörelse Utbildningsvägar och integrering av invandrare.

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi. Kipupisteet ja toimenpide-esitykset (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/64983)
Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi. Kipupisteet ja toimenpide-esitykset II (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79439)

Det har kommit en stort antal invandrare till Finland under en kort period. Behovet av utbildnings- och stödtjänster för invandrare har ökat. På lång sikt stöder understödet skapandet av bestående strukturer för handledning och utbildning av invandrare med högskolebakgrund.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om vilka projekt som finansieras.

Utbildningsunderstödet kan uppgå till högst 120 €/studiepoäng. Understödet riktar sig till utbildningar som är avgiftsfria för de studerande.

Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

 1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Av projekten som finansieras förutsätts följande:

 • Projektet har en tydlig och kostnadseffektiv projektplan
 • Erfarenhet av verksamhet som anknyter till handledning och utbildning av invandrare med högskoleutbildning
 • Det finns ett regionalt högskolepolitiskt behov av projektet
 • Utbildningsanordnarna har förbundit sig till projektet
 • I projektet skapar man modeller och bestående förfaranden som stöder högskolestudierna, framgången i dem och tillträdet till dem i fråga om personer med invandrarbakgrund

Därtill räknas det till fördel om:

 • Projektet genomförs i samarbete mellan aktörer som ger högskoleutbildning och -handledning
 • Resultaten av projektet kan utnyttjas öppet (t.ex. lärandemiljöer, material, modeller, god praxis)
 1. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

 1. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.
 1. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Högskoleutbildning och forskning

Ytterligare information

Kaisu-Maria Piiroinen, [email protected], 0295 330359

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen