Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till stöd för integreringen av internationell personal vid högskolorna

Allmän beskrivning av understödet:

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser projektfinansiering för att stödja  integration av och integrationsfrämjande åtgärder för internationell personal vid högskolorna.

Finansiering kan sökas av aktörer med förutsättningar att genomföra:

planering av och pilotförsök med ett nationellt välkomstpaket avsett för utländsk högskole- och forskningspersonal och/eller
integrering av utländska forskares och internationell personals nätverk i det finländska arbetslivet och i finländska innovationsmiljöer och/eller 
integrationsfrämjande åtgärder för integrering av den internationella personalens partners och familjer  i det finländska samhället. Åtgärderna görs i samarbete med städer, näringsliv och tredje sektorn.

Ansökningstiden börjar den 23 mars 2020 och slutar den 27 april 2020 kl. 16.15.

 

Avsikten är att fatta besluten i mai 2020. De sökande får skriftligt besked om beslutet. Bidrag beviljas för högst ett projekt. För understöden kan användas högst 340 600 euro.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (668/2001).  

Åtgärderna inom projektet riktar sig till forskare och övrig internationell personal som har flyttat till eller som ska flytta till Finland samt till deras icke Finlandsfödda partners som flyttar med dem till vårt land.  Vid genomförandet av projektet ska man beakta den helhetsmässiga kompetensutvecklingen inom högskole- och forskarsamfundet.

Understöd kan beviljas universitets- och yrkeshögskolerelaterade två-åriga projekt inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde.  Den högskola som koordinerar helheten beviljas finansieringen. I beslutet antecknas vid behov tillstånd att fördela finansieringen till andra parter i projektet.

Projekten ska bidra till att utländsk högskolepersonal integreras effektivare och smidigare i högskolesamfundet och det omgivande samhället. Projekten ska främja undervisnings- och kulturministeriets utbildningsvägar samt genomförandet av åtgärderna som riktar sig till högskolorna i ministeriets integrationsutredning, programmet Talent Boost samt genomförandet av riktlinjerna för främjandet av internationalisering av högskoleutbildning och forskning.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

av de projekt  som finansieras krävs följande:

 • projektet ska ha en tydlig och kostnadseffektiv projektplan
 • de sökande ska ha erfarenhet av att stödja integrationen av utländsk personal vid en högskola
 • det ska finnas ett högskole- och forskningspolitiskt behov för projektet
 • deltagarna ska ha förbundit sig till projektet
 • I projektet skapas modeller och bestående praxis som stöder integrering av utländsk personal i högskolesamfundet och det omgivande samhället och de resultat projektet utmynnar i ska fritt kunna utnyttjas av andra.

Därtill räknas det till fördel om:

 • projektet genomförs som ett samarbete mellan instanser som ger högskoleutbildning och bedriver forskning, tredje sektorn samt näringslivet.

De tekniska, ansökningsspecifika och grundläggande villkoren:

 • Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka 100 procent av de godtagbara totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.
 • bidragsmottagaren kommer att få tillstånd att överföra understöd vidare till en tredje part, och så fall måste mottagaren och den som använder understödet göra upp ett avtal om användningen av det understöd som överförs enligt den modell som utarbetats av UKM
 • övrig finansiering är till fördel

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

I projektets budget använder man en modell för totalkostnaderna i vilken en enhetlig koefficient på 30 % för de allmänna kostnaderna gäller för alla högskolor.

Som koefficient för personalbikostnaderna används antigen den ansökande högskolans koefficient eller en utbildningsanordnarspecifik koefficient.

Det går att avvika från undervisnings- och kulturministeriets villkor och begränsningar för specialunderstöd (UKM/1/091/2019) vad gäller årslönsgränsen på 80 000 euro i det fall att en person som redan är i anställningsförhållande i en högskola arbetar i ett projekt där lönen överskrider 80 000 euro. 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Forskning Högskoleutbildning och forskning

Ytterligare information

Tiina Vihma-Purovaara, undervisningsråd
Högskole- och forskningspolitiska avdelningen
Undervisnings- och kulturministeriet
tfn 0295 3 30327
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/avustukset