Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till högskolorna för att svara mot den positiva strukturförändringens kompetensbehov

Specialunderstödet är avsett för universitet och yrkeshögskolor för genomförande av sådana utbildningar som svarar mot den positiva strukturförändringen och tillväxtbranschernas kompetensbehov. Understöd kan sökas antingen för 1) examensinriktad fortbildning eller för 2) anordnade av utbildning som leder till examen eller utbildning som består av examensdelar som bildar en kompetenshelhet.

De examensinriktade fortbildningarna leder till lägre eller högre högskoleexamen och är avsedda för att tillföra ny kompetens hos personer som redan har avlagt en högskoleexamen i Finland eller någon annanstans, som har en examen på institutnivå eller som av någon annan anledning har förutsättningar för att avlägga en högskoleexamen på högst två års tid. Den examensinriktade fortbildningen ska framför allt svara på de förändrings- och kompetensbehov som den tekniska utvecklingen föranleder och ska särskilt bidra till utnyttjandet av IKT-kompetens inom olika branscher. Understödet är avsett för utbildningar som är högst två-åriga.

Målgruppen för övrig utbildning som finansieras med detta specialunderstöd är i första hand arbetslösa eller personer som hotas av arbetslöshet och gäller utbildningar som leder till högskoleexamen, specialiseringsutbildningar eller avläggande av examensdelar som bildar en kompetenshelhet. Utbildningarna finansieras med budgetmedel för högre utbildning som överförs från arbets- och näringsministeriets ansvarsområde. Understödet är avsett för utbildningar som är högst två-åriga.

Understöd kan beviljas för universitets- och yrkeshögskolerelaterade utbildningsprojekt inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde som inleds år 2018. Utbildningarna kan genomföras i form av nätverksbaserat samarbete mellan flera högskolor. Den högskola som koordinerar helheten beviljas finansieringen. I beslutet anges vid behov tillstånd att fördela finansieringen till andra parter i projektet.

Ansökningstiden börjar den 6 november 2017 och löper ut den 7 december 2017 kl. 16.15.

Om riksdagen beviljar de förslagna budgetmedlen för detta ändamål, kan ministeriet använda högst följande belopp för understöd som ska svara på de kompetensbehov hos högutbildade som den positiva strukturomvandlingen föranleder:

 • 10 miljoner euro i bidrag för utbildningsprojekt för examensinriktad fortbildning
 • 3,3 miljoner euro i bidrag för andra utbildningsprojekt som syftar till avläggande av högskoleexamina, specialiseringsutbildningar eller avläggande av examensdelar som bildar en kompetenshelhet.

Avsikten är att besluten om projekt som gäller examensinriktad fortbildning fattas i december 2017 och för övriga projekt i början av 2018. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (668/2001). På utbildningarna och antagningen av studerande till dem tillämpas bestämmelserna i yrkeshögskolelagen (932/2014) och universitetslagen (558/2009).

En av regeringsprogrammets strategiska prioriteringar är att stödja förnyelsen av det finländska samhället. Syftet med detta specialunderstöd är att främja sysselsättningen och underlätta det matchningsproblem som finns mellan arbetskraften och arbetslivets kompetensbehov. Målet är att trygga tillgången på arbetskraft som har hög kompetens och tillföra den ny kompetens, särskilt inom tillväxtbranscher och i regioner med positiv strukturomvandling.

 1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om vilka utbildningar som finansieras. Av högskolorna förväntas ingen självfinansieringsandel för projekten. Understödet får högst uppgå till 8000 euro per studerande per år.

Förslagen bör göras upp enligt helhetskostnadsmodellen på en skilda blankett, ändå så att den omkostnadskoefficient är 30 % .

Understödet riktar sig till utbildningar som är avgiftsfria för de studerande.

Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

 • Den högskola som beviljar examen har utbildningsansvar för den föreslagna utbildningen.
 • För att fullfölja studierna in om den utbildning de studerande antas till förutsätts högst två års studier.
 • Arbetskrafts- och kompetensbehoven både ifråga om målgruppen för utbildningen och med tanke på sysselsättningsmöjligheterna samt utvecklingen av arbets- och näringslivet ska vara väl grundade.
 • Projektplanen ska vara tydlig: en kostnadseffektiv och realistisk plan för genomförande av projektet.
 • Utbildningen ska planeras och genomföras i samarbete med NTM-centralerna, TE-tjänster, företag och arbetslivet.
 • Innovativa och flexibla utbildningssätt och eventuellt nätverksbaserat samarbete mellan högskolorna.
 • Åtgärder för att säkra genomströmningen inom utbildningen.
 1. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

 1. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.
 1. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understödet får högst uppgå till 8000 euro per studerande per år.

Trots de villkor och begränsningar för specialunderstöd som undervisnings- och kulturministeriet utfärdat (UKM/4/091/2017) får man avvika från kravet på att årslönen inom projektet högst får uppgå till 80 000 euro, ifall det handlar om en person med en lön som överskrider sagda nivå som redan arbetar inom högskolan och jobbar inom projektet. Därtill är gränsen för när  anskaffningar för projektet måste konkurrensutsättas 30 000 €, vilket också det avviker från den gräns som anges i ovan nämnda villkor (7000 €). För ett projekt som överskrider 30 000 € (+ moms) men underskrider det tröskelvärde på 60 000 € som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling och koncession, ska eventuella anskaffningar genomföras genom ett förenklat förfarande för konkurrensutsättning där man begär offerter av några få anbudsgivare för att kunna jämföra priser och andra uppgifter. Med avvikelse från ovannämnda villkor och begränsningar man bokföra omkostnader för projektet med hjälp av den omkostnadskoefficient på 30 % som ingår i totalkostnadsmodellen. Som koefficient för lönebikostnaderna används antingen den sökande högskolans koefficient eller koefficienter som är specifika för genomförandet av projektet.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Om projektet har som avsikt att dela anslaget vidare exempelvis till andra parter i ett gemensamt projekt, ska i ansökan enligt statsunderstödslagen (688/2001) ges följande uppgifter för beslutsfattandet: det maximala beloppet av summan som utdelas, till vilka (målgrupp) finansieringen avses utdelas och för vilket syfte. Tillstånd att dela anslaget vidare kan inte antecknas i beslutet ifall dessa uppgifter saknas i ansökan.

Ytterligare information

Överinspektör Päivi Bosquet, tfn 0295 3 30375, [email protected]

Överinspektör Sanna Hirsivaara, tfn 0295 3 30111,  [email protected]

Undervisningsråd Maija Innola, tfn 0295 3 30120, [email protected]

 

Se även guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd:
http://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen