Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till högskolorna för att svara mot bristen på kompetent arbetskraft genom snabbverkande åtgärder

Specialunderstödet är avsett för universitet och yrkeshögskolor för att genomföra utbildningar som avhjälper bristen på kompetent arbetskraft inom olika sektorer. De utbildningar som finansieras kan vara examensinriktad utbildning, specialiseringsutbildning eller kortare kompetenshelheter bestående av delar av en examen. Avsikten är att genomföra hållbara verksamhetsmodeller med hjälp av vilka högskolorna även i framtiden snabbt kan reagera på föränderliga kompetensbehov.

Målgruppen för utbildningen har inte avgränsats endast till personer med högskoleexamen. Det är meningen att finansieringen ska riktas till att utvidga utbildningen inom branscher med kompetensbrist, såsom IKT-, programmerings-, byggnads- och teknologiindustribranschen samt social- och hälsovårdssektorn. Högskolorna ska planera och genomföra snabbverkande utbildningsprojekt i tätt samarbete med arbetslivet, närings-, trafik- och miljöcentralen samt arbetskraftsförvaltningen i regionen, och samarbetsmodellen ska beskrivas i ansökan.

Understöd kan beviljas sådana universitets- och yrkeshögskolerelaterade utbildningsprojekt inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde som inleds år 2019. Utbildningarna kan genomföras i form av nätverksbaserat samarbete mellan flera högskolor. Den högskola som koordinerar helheten beviljas finansieringen. I beslutet antecknas vid behov tillstånd att fördela finansieringen till andra parter i projektet. Utbildningarna ska genomföras inom tre år från beslutsdatumet.

Ansökningstid:
Ansökningstiden börjar den 8 oktober och går ut den 9 november 2018 kl. 16.15.

Om riksdagen beviljar de förslagna budgetmedlen för detta ändamål, kan ministeriet använda för understöd till snabbverkande åtgärder för att tillgodose kompetensbehovet högst 30 miljoner euro, av vilket minst 10 miljoner skall användas för kodarutbildning.

Det är meningen att beslut om utbildningsprojekten ska fattas i december 2018. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen (668/2001). På utbildningarna och antagningen av studerande till dem tillämpas bestämmelserna i yrkeshögskolelagen (932/2014) och universitetslagen (558/2009).

En av de strategiska prioriteringarna i regeringsprogrammet är att stödja förnyelsen av det finländska samhället. Syftet med specialunderstödet är att främja sysselsättningen och underlätta problemet med att hitta arbetskraft som matchar arbetslivets kompetensbehov. Målet är att trygga tillgången på arbetskraft med hög kompetens och att utveckla kompetensen hos arbetskraften, särskilt inom branscher som lider av brist på kompetent arbetskraft.

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om vilka utbildningar som finansieras. Av högskolorna förväntas ingen självfinansieringsandel för projekten. Understödet får högst uppgå till högst 165 euro/studiepoäng. I bedömningen av beloppet har man tagit i beaktande att ansökningarna riktas särskilt till branscher där det råder brist på kompetent arbetskraft och där utbildningskostnaderna är högre än genomsnittet. Projektbudgeten ska göras upp på en separat budgetblankett enligt totalkostnadsmodellen, dock så att koefficienten för de allmänna kostnaderna är 30 %.

Understödet riktar sig till utbildningar som är avgiftsfria för de studerande.

Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

 • Den högskola som beviljar examen har utbildningsansvar för den föreslagna utbildningen.
 • Arbetskrafts- och kompetensbehoven ska vara väl grundade med avseende på målgruppen för utbildningen, sysselsättningsmöjligheterna och utvecklingen av arbets- och näringslivet.
 • Av ansökan ska framgå att utbildningen planeras och genomförs i samarbete med NTM-centralerna, TE-tjänsterna, företag och arbetslivet.
 • Projektplanen ska vara tydlig och planen för att genomföra projektet kostnadseffektiv och realistisk.
 • Innovativa, arbetslivsorienterade och flexibla utbildningssätt och eventuellt nätverksbaserat samarbete mellan högskolorna.
 • En plan på uppföljningen av hur effekterna av utbildningen ökar tillgången på kompetent arbetskraft.
 • Åtgärder för att säkra genomströmningen inom utbildningen.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål det är beviljat för.

Understödet får uppgå till högst 165 euro/studiepoäng. Utbildningarna ska genomföras inom tre år från beslutsdatumet. Mottagaren av specialunderstöd ska återbetala statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i beslutet om statsunderstöd.

Det är möjligt att avvika från undervisnings- och kulturministeriets villkor och begränsningar för specialunderstöd (OKM/3/091/2018) vad gäller årslönsgränsen på 80 000 euro i det fall att en person som arbetar med projektet redan har ett anställningsförhållande med högskolan och lönen överskrider 80 000 euro. Tröskelvärdet för konkurrensutsättning av anskaffningar inom projektet är 20 000 euro. Understödstagaren får iaktta det tröskelvärde för upphandling av småanskaffningar som anges i understödstagarens egen upphandlingsanvisning, även om det skulle vara lägre än det som ministeriet fastställt. I upphandlingar som överskrider 20 000 euro (+moms) men underskrider det tröskelvärdet på 60 000 euro som föreskrivs i upphandlingslagen ska åtminstone ett förenklat förfarande för konkurrensutsättning genomföras så att man för jämförelse begär kostnadsberäkningar och andra uppgifter av några få anbudsgivare. Med avvikelse från ovan nämnda villkor och begränsningar kan man i projektet tillämpa en totalkostnadsmodell. Koefficienten för de allmänna kostnaderna är 30%. Som koefficient för personalbikostnader används den koefficient som den ansökande högskolan tillämpar.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas in senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera om utgifterna enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska redogöra för sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Om projektet har som avsikt att dela anslaget vidare exempelvis till andra parter i ett gemensamt projekt, ska i ansökan enligt statsunderstödslagen (688/2001) ges följande uppgifter för beslutsfattandet: det maximala beloppet av den summa som utdelas, till vilka (målgrupp) finansieringen avses utdelas och för vilket syfte. Tillstånd att dela anslaget vidare kan inte antecknas i beslutet ifall dessa uppgifter saknas i ansökan.

Ytterligare information

Päivi Bosquet, utbildningsråd, tfn 0295 330 375,
[email protected]

Sanna Hirsivaara, utbildningsråd, tfn 0295 330 111, 
[email protected]

Maija Innola, utbildningsråd, tfn 0295 330 120,
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd:
https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen