Hoppa till innehåll

Specialunderstöd bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet.

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet. Understödet är avsett för att utveckla de allmänna bibliotekens service och verksamhetsformer.

Understöd kan sökas av kommuner/kommunala allmänna bibliotek.

Ansökningstiden börjar 28.10.2019 och slutar 2.12.2019 kl.16.15.

Ansökningarna handläggs av sakkunniga i biblioteksärenden vid regionförvaltningsverken på gemensamma och lika grunder. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar regionförvaltningsverken budgetanslag, och regionförvaltningsverken fattar beslut i ärendet i februari-mars 2020. Regionförvaltningsverken skickar beslutet till sökanden via tjänsten.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Syftet med understöden är att uppfylla målen i lagen om allmänna bibliotek  (1492/2016), Undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025,  Undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030 samt regeringsprogrammet.

Understödet hänför sig till målområdet Delaktighet och medverkan i kulturlivet i den kulturpolitiska strategin som sträcker sig fram till 2025. Målet är att öka allas delaktighet i kultur och att minska klyftorna mellan olika befolkningsgrupper när det gäller deltagande i kultur.

Ansökningar om statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningen görs i regionalförvaltningsverkens e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/. För tjänsten behövs Suomi.fi-identifikation, som fungerar med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort. Anvisningarna för ärendehanteringstjänsten finns på https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/oppaat-ja-materiaalit.

Sökanden ska fylla ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och och sända in ansökan i regionförvaltningstverkens e-tjänst. Ansökningarna ska ha lämnats in via e-tjänsten senast 2.12 2019 kl. 16.15.

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

 • Projekten ska ha tydliga mål och åtgärder samt en tidsbunden plan och en kostnadsberäkning med motiveringar
 • Understödet får täcka högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet
 • I projekten ingår en rekommendation om regionalt och/eller riksomfattande samarbete.
 • Projekten förväntas resultera i inarbetad praxis och strukturella reformer.
 • Projektresultaten ska gå att implementera på bredare bas än i ett enskilt projekt.

I sektorsövergripande projekt kan understöd ur bibliotekens anslag beviljas endast för bibliotekens andel. Övriga förvaltningsgrenar måste ansöka om egna understödsandelar utgående från andra anslag. Understöd kan också ansökas för att anställa extra personal för att genomföra ett projekt.

Nedan nämnda kostnader för basverksamheten vid biblioteken är inte godtagbara kostnader:

 • anskaffningar av material och inventarier
 • bygg-, renoverings- och inredningsarbeten

Understöd kan beviljas för att införa självbetjäning på bibliotek om projektet förbättrar tillgången till bibliotekstjänster. Projekt som handlar om att införa självbetjäning på bibliotek är utvecklingsprojekt, inte investeringsprojekt.  

Understöd kan beviljas för digitaliseringsprojekt om det material som ingår i projektet är lokalt, regionalt eller nationellt värdefullt. Materialet ska vara i bibliotekets besittning. I digitaliseringsprojekt ska biblioteken kontakta Nationalbibliotekets digitaliseringstjänst i S:t Michel för anvisningar. Allt material i digital form ska vara tillgängligt också via söktjänsten Finna.fi.

Undervisnings- och kulturministeriet har gett Seinäjoki stadsbibliotek ett riksomfattande specialuppdrag bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och deras läskunnighet  Genom det riksomfattande specialuppdraget för att främja barns och ungas läsning och läskunnighet stärks verksamhetsförutsättningarna för samtliga allmänna bibliotek i rollen som främjare av en mångsidig läskunnighet (multilitteracitet) hos barn och unga. Den som planerar större/ regionala projekt för att främja läsandet bland barn och unga rekommenderas att med tanke på den interna samordningen mellan regionala projekt stå i kontakt med Seinäjoki stadsbibliotek på grund av bibliotekets specialuppdrag.     

Helheter för lokala och regionala utvecklingsprojekt

Kommunerna/de allmänna kommunala biblioteken kan ansöka om statsunderstöd för nedanstående helheter, som grundar sig på syftet med de allmänna biblioteken i lagen om dem, regeringsprogrammet för statsminister Rinnes regering 2019, Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle samt på Undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030.

Projekten ska helst skapa metoder och verksamhetsmodeller med vars hjälp bibliotekstjänsterna främjar invånarnas välbefinnande, deltagande och ett meningsfullt liv för dem. Särskild uppmärksamhet bör ägnas främjandet av barns och ungas välbefinnande och deltagande. I ett gott samhälle gör man saker tillsammans, det är interaktivt, delaktigt och likvärdigt.

Mångsidig läskunnighet (multilitteracitet) är en central nyckel till kontinuerligt lärande och ett fullvärdigt medborgarskap. Öppen och tillförlitlig information samt källkritisk kompetens ger förutsättningar för att verka som likvärdiga medborgare också i det digitala samhället. Genom att ge alla dessa färdigheter främjar biblioteken medborgarnas känsla av samhörighet och förebygger marginalisering. Bibliotekstjänsterna stöder en utforskande, kreativ, ansvarsfull och internationell livshållning.

Bibliotekens tillgängliga, mångsidiga lokaler för gemensamt bruk bidrar till samhörighet, jämlikhet och närdemokrati. Det behövs mångsidiga verksamhetssätt och samarbetsmodeller mellan olika aktörer (inkl. biblioteken) för att trygga tillgängligheten på olika slags områden (t.ex. i stadskärnan, förorterna, glesbygden).   

 

Helhet: Aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet

 • Biblioteken ska utvecklas till gemensamma utrymmen som stöder medborgarverksamhet
 • Kommuninvånarnas metoder för deltagande och påverkan ska utvecklas och hinder för deltagande ska undanröjas
 • Dialogen mellan olika språk- och kulturella grupper ska stärkas
 • Verksamhet som stöder ett gott debattklimat ska främjas

Helhet: Läsfrämjande insatser

 • Främja läskunnigheten hos barn och unga samt läsning som hobby
 • Främja mångsidig läskunnighet (multilitteracitet) inom alla befolkningsgrupper

Helhet: Kontinuerligt lärande

 • Utveckla biblioteken som öppna och mångsidiga arbets- och lärmiljöer
 • Främja ett systematiskt samarbete mellan daghem, skolor, läroanstalter och andra aktörer
 • Främja öppen och tillförlitlig tillgång till information och stärka den källkritiska kompetensen

Helhet: Bibliotekens genomslagskraft, nya verksamhetsmodeller och hållbar utveckling

 • Ta fram verksamhetsmodeller för att öka bibliotekens genomslagskraft i samhället
 • Ta fram verksamhetsmodeller som stärker invånarnas deltagande och närdemokratin
 • Ta fram verksamhetssätt och samarbetsmodeller som förbättrar bibliotekstjänsternas tillgänglighet
 • Främja en hållbar utveckling

Helheterna anges i regionalförvaltningsverkens e-tjänst under fliken Projekt i punkten ”Sammanfattad beskrivning av projektet”

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan:  https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

 

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd. 

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för.

Regionförvaltningsverkets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av hur understödet använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet.

Av stödmottagaren förutsätts ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå.

Regionförvaltningsverket har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (16 § i statsunderstödslagen).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska både ekonomisk rapportering och resultatrapportering ingå. Understödstagaren ska rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe.

Understöd som ansökts och beviljats i regionförvaltningen e-tjänst (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv) kan också redovisas i e-tjänsten.

Bibliotek

Ytterligare information

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Kristiina Kontiainen, Satu Ihanamäki och Raija Valtonen

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Eeva Hiltunen

Regionförvaltningsverket i Lappland, Vesa Sarajärvi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Päivi Almgren och Päivi Jokitalo

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Anneli Ketonen och Mika Mustikkamäki

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Merja Kummala-Mustonen

Svenskspråkiga och tvåspråkiga projekt: Susanne Ahlroth

 

E-postadressen till sakkunniga vid regionförvaltningsverken har formen [email protected]  

Läs också: Guide för ansökan om, användning av och tillsyn av användningen av statsunderstöd regionförvaltningsverken 2019