Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens

Specialunderstödet är avsett för projekt för kontinuerligt lärande som förnyar arbets- och näringslivet, svarar på utmaningarna i samhället och ekonomin samt de nya kompetensbehov som omvälvningarna i arbetslivet ger upphov till.

Ansökningstiden börjar 6.10.2020.

Ansökningstiden går ut 11.11.2020 kl. 16:15

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst 20 000 000 euro för understöden.

Avsikten är att besluten fattas före utgången av 2020.

Understödet beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). På understödet tillämpas lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), lagen om yrkesutbildning (531/2017), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), universitetslagen (558/2009) och yrkeshögskolelagen (932/2014).
 

Coronavirusläget har försvagat den ekonomiska utvecklingen och påskyndat strukturomvandlingen inom ekonomin. I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 har till moment 29.01.53 fogats 20 miljoner euro för åtgärder med snabb verkan för att utveckla kompetensen hos befolkningen i arbetsför ålder. Understödet är avsett för åtgärder som bidrar till att förnya arbets- och näringslivet och svarar på utmaningarna i samhället och ekonomin samt på de nya kompetensbehov som omvälvningarna i arbetslivet ger upphov till och som snabbats upp av coronakrisen. Målet är att bristen på kunnande inte ska utgöra ett hinder för samhällets och arbetslivets återhämtning. Understöd kan beviljas högskolor, utbildningsanordnare och huvudmän.

Anslagen riktas till utbildningsprojekt samt till projekt inom handlednings- och stödverksamheten. Syftet med de projekt som understöds är att höja sysselsättningsgraden, utveckla kompetensen hos de grupper som är underrepresenterade i utbildningen och/eller svara på de nya kompetensbehov som uppstår till följd av omvälvningen i samhället och ekonomin. 

Beslut om fördelning av anslagen till olika utbildnings-, handlednings- och stödprojekt fattas på basis av undervisnings- och kulturministeriets samt arbets- och näringsministeriets gemensamma beredning.
 

Understöd kan sökas för tre olika ändamål: 

1. Att förbättra de underrepresenterade gruppernas deltagande i kontinuerligt lärande genom uppsökande verksamhet och utbildningar 

Syftet med understödet är att öka de underrepresenterade gruppernas deltagande i kontinuerligt lärande, stödja deras sysselsättnings- och studiefärdigheter och studiemotivation samt förbättra deras ställning på arbetsmarknaden. 

Underrepresenterade grupper inom det kontinuerliga lärandet är till exempel personer vars utbildnings- och kompetensnivå är svag eller otillräcklig i förhållande till arbetslivets krav, personer som står utanför arbetskraften, arbetslösa, personer som arbetar i mindre företag inom den privata sektorn, personer som sysselsätter sig själva, arbetstagare som utför manuellt rutinarbete, personer över 55 år och invandrare. 

Understödet får användas 

 1. För att utveckla studeranderekryteringen, för uppsökande verksamhet och att stöda verksamhet som syftar till att öka studiemotivationen redan innan studierna inleds samt för att förbättra träffsäkerheten i branchvalet gällande den utbildning som yrkesutbildningsanordnare ordnar i enlighet men sitt anordnartillstånd
 2. För kortvariga högskoleutbildningar som bygger på examensdelar, handlednings-, rådgivnings- och stödtjänster som hänför sig till utbildning och sysselsättning, stöd under utbildningen, för kompetenskartläggning och uppsökande verksamhet samt utvecklingen av dessa.
 3. För kortvariga icke till examen ledande utbildningar vid läroanstalter för fritt bildningsarbete och utveckling av dessa  samt stärkande av basfärdigheter, stödåtgärder i anslutning till utbildningen och uppsökande verksamhet.

2. Kortvariga utbildningar med syfte att svara på kunskapsbehoven 

Understödet är avsett för utbildning som bidrar till att förnya arbets- och näringslivet och svarar på utmaningarna i samhället och ekonomin samt de nya kompetensbehov som omvälvningarna i arbetslivet ger upphov till och som snabbats upp av coronakrisen. Syftet med utbildningarna är att höja sysselsättningsgradenoch/eller svara på de nya kompetensbehov som uppstår till följd av omvälvningen i samhället och ekonomin. Vidare beaktas sådana strukturomvandlingslägen  där det snabbt krävs ny kompetens som sammanför  olika branscher och utbildningsformer. Målet är att säkerställa att bristen på kunnande inte utgör ett hinder för samhällets, ekonomins och arbetslivets återhämtning och förnyelse.

Understöd får användas för: 

 1. genomförande av snabbverkande utbildningshelheter uppbyggda av delar ur högskolexamina . För genomförande av utbildningen beviljar undervisnings- och kulturministeriet understöd till ett belopp av högst 140 euro per studiepoäng/studerande.
 2. utveckling och genomförande av specialiseringsutbildningar enligt yrkeshögskolelagen eller universitetslagen. För genomförande av utbildningen beviljar undervisnings- och kulturministeriet understöd på högst 220 euro per studiepoäng och studerande som inleder sin utbildning. Om understöd söks för genomförande av specialiseringsutbildning, ska till ansökan bifogas ett avtal om specialiseringsutbildning enligt yrkeshögskolelagen eller universitetslagen. Finansiering beviljas för utveckling av specialiseringsutbildningen endast om avsikten är att komma överens om utbildningen och inleda den senast under 2021. Då ska det t.ex. genom ett intentionsavtal framgå att högskolorna förbinder sig till avtalsberedningen och inledandet av specialiseringsutbildningen. Utvecklingsfinansiering beviljas till ett belopp av högst 25 000 euro/utbildning. 
 3. genomförande av högskoleexamensutbildning som varar högst 2 år (högst 120 sp). För  genomförande av utbildningen beviljar undervisnings- och kulturministeriet understöd på högst 7 200 euro per studieår för en studerande som inleder studierna.
 4. genomförande av s.k. behörighetsgivande utbildning för dem som avlagt en utländsk examen eller utbildning. Utbildningen ska stöda den behöriga myndighetens erkännande av examina. Utbildningarna baserar sig på det kunnande som de finländska högskoleexamina ger.
 5. Genomförande av kortvariga utbildningar inom fri bildning samt stödande åtgärder för dessa samt stödande åtgärder i anslutning till yrkesutbildningen 

Högskolorna ska i sina ansökningar uppge antalet studerande som antas till utbildningarna och studiernas omfattning i studiepoäng. Om målet är att skapa ett studieutbud där den studerande kan bedriva studier i olika omfattning enligt behov, ska i ansökan uppges medeltalet för antalet avlagda studier per studerande. 

3. Stöd till kommunförsöken med sysselsättning 

Understödet är avsett för projekt som stöder kommunförsöken gällande främjande av sysselsättningen och till vilka undervisnings- och kulturministeriet inte tidigare har beviljat understöd.  Understödet riktas i första hand till de nya försöksområdena som avses i regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 114/2020).

Understöd kan av särskilda skäl också beviljas de försöksområden för vilka undervisnings- och kulturministeriet beviljat understöd genom sitt beslut av den 12 juni 2020. Ett särskilt skäl kan vara att utvidga samarbetsnätverket till att omfatta nya utbildningsanordnare, huvudmän eller högskolor.

Med understödet stöds sysselsättningsmålen för målgruppen för kommunförsöket med sysselsättning. Målgruppen är de arbetslösa och arbetssökande (https://tem.fi/tyollisyyskokeilut) som i kommunförsöket styrs till kommunerna, dvs.

 • Arbetslösa och arbetssökande som deltar i arbetskraftsservice som får eller är berättigade till FPA:s arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning,
 • alla arbetssökande under 30 år och
 • alla invandrare och arbetssökande med ett främmande språk som modersmål som antingen är arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice vid arbets- och näringsbyråerna i projektområdena.

Syftet med kommunförsöken för främjande av sysselsättningen är att förbättra sysselsättningsförutsättningarna för de kunder som omfattas av försöket och göra vägledningen till service smidigare. Genom att utveckla den kompetens som lämpar sig för det kompetensbehov som upptäckts vill man i väsentlig grad göra den arbetssökandes serviceväg smidigare. För att målet ska nås hoppas man att det inom varje försöksområde finns eller bildas ett samarbetsnätverk för kommuner, utbildningsanordnare och huvudmän, högskolor, undervisnings- och kulturministeriet, arbetsförvaltningen samt arbets- och näringslivet i regionen.

Inom yrkesutbildningen beviljas understöd i första hand för projekt i fråga om vilka de anordnare av yrkesutbildning som deltar har arbetskraftsutbildning som en uppgift i sitt tillstånd att ordna utbildning. Även andra anordnare av yrkesutbildning kan stödas, om det i regionen kan påvisas ett behov av frivillig utbildning för arbetslösa med beaktande av målgruppen för kommunförsöket med sysselsättning. 

Understödet kan användas för  

 1. att skapa samarbetsstrukturer för försöksområdena för sysselsättning, utveckling av gemensamma verksamhetsmodeller och multiprofessionellt samarbete för att serviceprocessen för kunden ska vara smidig och resultatrik
 2. att utveckla verksamhetsmodeller för personlig tillämpning inom utbildning som genomförs i form av arbetskraftsutbildning och förbättring av utbildningens sysselsättande karaktär (t.ex. förbättring och diversifiering av kvaliteten på de processer som gäller personlig tillämpning, planering av utbildningsvägen, skapande av verksamhetsmodeller för multiprofessionellt samarbete, utveckling av arbetsgivarsamarbetet samt förbättring av andra åtgärder som främjar utbildningens sysselsättande karaktär). Det primära målet är att utveckla arbetskraftsutbildningen enligt tillståndet att ordna utbildning, men med finansieringen kan man också stöda utvecklingen av utbildningsprocesserna i frivilliga studier för dem  som får arbetslöshetsförmån.
 3. kortvariga högskoleutbildningar som består av examensdelar, handlednings-, rådgivnings- och stödtjänster som hänför sig till utbildning och sysselsättning, stöd under utbildningen, för kompetenskartläggningar och uppsökande verksamhet samt utveckling av dessa.
 4. genomförande av utbildningar som stöder sysselsättningen vid läroanstalter för fritt bildningsarbete, stödåtgärder i anslutning till dessa utbildningar och för genomförande av den verksamhet som ansökan gäller samt för utveckling av dessa, med undantag för utbildning i läs- och skrivkunnighet för invandrare och annan integrationsfrämjande utbildning som godkänts i en integrationsplan.

***
I alla tre användningsändamål är syftet med understödet att särskilt stödja samarbetsprojekt mellan anordnare av yrkesutbildning, huvudmän inom det fria bildningsarbetet och högskolorna  som ska svara på målgruppernas behov med hjälp av verksamhet som överskrider gränserna mellan de olika utbildningsformerna. Understöd kan beviljas aktörernas egna projekt. 

Den verksamhet som finansieras med understödet ska vara nära kopplad till verksamheten enligt tillståndet för anordnare av yrkesutbildning, högskolornas utbildningsansvar och verksamheten enligt tillståndet att driva läroanstalter för fritt bildningsarbete. Den verksamhet som finansieras får inte påverka verksamhetsmöjligheterna för företagsekonomiskt genomförda tjänster. Den verksamhet som finansieras är avgiftsfri för deltagarna.

Anordnarna av yrkesutbildning kan inte bokföra vare sig verksamhet som genomförs med statsunderstöd som sådana studerandeår som avses i lagen om yrkesutbildning, och inte heller göra det t.ex. i fråga om förberedande utbildningar eller studier som stöder studiefärdigheterna enligt den lagen. Understödet ska riktas till sådana funktioner som anordnaren genomför utöver de funktioner som genomförs med statsandelsfinansiering.

Åtgärder som entydigt hör till ett annat utvecklingsprogram eller annan utvecklingskostnad finansieras inte heller.

Om stödtagaren vill överföra understödet vidare, ska stödtagaren och den som använder understödet upprätta ett avtal om användningen av det understöd som överförs enligt den mall som utarbetats vid undervisnings- och kulturministeriet. 

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 90 % av de faktiska totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

Högskolorna ska utgående från modellunderlaget presentera projektets budget i en separat bilaga. Se punkterna blanketter och bilagor.
 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte  är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten

Mer information på UKM:s webbplats  

Suomi.fi-anvisningar och stöd

Anvisningar för Katso-tjänsten
 

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Grunder för beviljande som gäller alla projekt:

 • Verksamhetens genomslag: hur bidrar projektet till att svara på omvälvningarna i arbetslivet, underlättar återhämtningen från coronakrisen samt stöder tillgången på  kompetent arbetskraft i regionen.
 • Kvaliteten på planen för uppföljning och utvärdering av projektets genomslag samt möjligheterna att utnyttja resultaten efter att projektet avslutats.
 • Kostnadseffektivt genomförande av projektet
 • Projektaktörernas kompetens och engagemang
 • Verksamhetens art (aktörernas kompetens, erfarenhet, yrkesskicklighet)
 • Genomförandeplanens tydlighet och ändamålsenlighet i förhållande till understödets syfte
 • Målet för kommunförsöken med sysselsättning är en mer resultatrik serviceprocess för arbetslösa arbetssökande än för närvarande. Projektansökningar som stöder detta mål bedöms förutom med ovan nämnda kriterier även på följande grunder:
 • Hur trovärdigt projektet visar hur serviceprocessen för kommunförsökets klientgrupper utvecklas i fråga om kompetenstjänster. I praktiken utvärderas hela servicekedjan från studeranderekrytering till sysselsättning.
 • Hur samarbetet med de kommuner som deltar i kommunförsöket med sysselsättning organiseras, hurdant samarbetsnätverk sökanden har till sitt förfogande eller planerar och hur samarbetsnätverken med arbetsgivarna genomförs.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor.

UKM:s strategi kan läsas på webbsidan

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl om understödets mottagare har dömts till straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd. 
Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.
 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.
Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt. 
En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten. 

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §). 

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen. 
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen. 
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understöd. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

Undantag som gäller högskolor:

Det går att avvika från undervisnings- och kulturministeriets villkor och begränsningar för specialunderstöd vad gäller årslönsgränsen på 80 000 euro i det fall att en person som arbetar med projektet redan har ett anställningsförhållande med högskolan och lönen överskrider 80 000 euro.  Med avvikelse från ovannämnda villkor och begränsningar ska en totalkostnadsmodell tillämpas i projektet. Omkostnadskoefficienten är 30 % och koefficienten för personalbikostnader högst 50 %.

Läromedel och andra material som tas fram i projektet ska göras tillgängliga för alla till exempel genom öppen licens. De läromedel som eventuellt genomförs inom ramen för projektet ska med öppen licens göras tillgängliga för lärande och undervisning via den nationella tjänsten för öppna läromedel som är under utveckling. I tjänsten ska läromedel licensieras med den valda CC-licensen.
 

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.
Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten. 

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.
 

Sök nu

Hakuaika vuodelle 2020
6.10.2020 - 11.11.2020 16:15

Beviljade understöd

2020

Ytterligare information

Undervisningsrådet Annika Bussman, tfn 0295 330 407, [email protected] (fritt bildningsarbete)

Päivi Bosquet, överinspektör, tfn 0295 330 375, [email protected] (högskolor)

Mer information: planeringschef Kirsi Heinivirta, tfn 0295 330 136, [email protected] (underrepresenterade grupper)

Konsultativa tjänstemannen Ville Heinonen 0295 330 105, [email protected] (yrkesutbildning, kommunförsök med sysselsättning)

Sanna Hirsivaara, utbildningsråd, tfn 0295 330 111, [email protected] (högskolor)

Specialsakkunnig Saara Ikkelä 0295 330 109, [email protected] (underrepresenterade grupper)

Undervisningsrådet Kaisu Piiroinen, tfn 0295 330 359, [email protected] (högskolor)

Undervisningsrådet Tiina Polo 0295 330 022, [email protected] (yrkesutbildning,)