Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utvecklingsåtgärder inom kulturturismen inom regeringens projekt Turism 4.0

Med understödet främjas målet i regeringens åtgärdsprogram Turism 4.0 som handlar om att stärka kulturturismen, i synnerhet utvecklingen av turismen i fråga om kultur- och kulturarvsobjekt samt konst- och kulturfestivaler. Det som eftersträvas är att turismen allt mer ska ske året om samt att skapa servicestrukturer.

Ansökningstiden är 24.10. – 4.12.2018 kl. 16.15.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser. Bidrag beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst 150 000 euro för understöden år 2019, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.
Avsikten är att fatta besluten i januari-februari 2019. Sökandena får beslutet i den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

Understöden beviljas som specialunderstöd och på dem tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett i första hand för utvecklingsprojekt inom kulturturism som genomförs av Unescos världsarvsobjekt i Finland och av andra viktiga kulturobjekt (t.ex. arkitekturobjekt) samt av konst- och kulturfestivaler som ordnas i Finland. Målet med projekten ska vara att ta fram turismprodukter och -tjänster för den internationella turistmarknaden och/eller att skapa servicestrukturer.

Av projektet förutsätts ett verksamhetssätt som grundar sig på nätverk. I nätverket ska ingå aktörer inom kultur- och turismbranschen.

Understöd beviljas 3-5 projekt, som ska börja och sluta år 2019.  Projekt som har fått understöd år 2018 prioriteras.

Business Finland Oy/VisitFinlands nationella paraplyprogram för kulturturism Culture Finland samordnar genomförandet av projekten som understöds och skapar tillsammans med projekten indikatorer för att mäta genomslaget.

Vid halvtidsöverläggningen våren 2017 avtalade regeringen om nya satsningar på tillväxt och sysselsättning. I regeringens justerade handlingsplan för 2017–2019 ingår bland annat åtgärdsprogrammet projektet Turism 4.0, som eftersträvar snabb kompetensbaserad tillväxt inom turismen och sysselsättningen.

Ansökan hänför sig till Turism 4.0-åtgärdsprogrammets avsnitt som gäller kulturturism, där målet är att öka turismutbudet som grundar sig på innehåll inom kulturen och de kreativa branscherna, att öka åretruntkaraktären i produktutbudet inom turismen, att skapa servicestrukturer och främja turism som följer målen för hållbar utveckling.

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1 Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Ansökningarna bedöms och jämförs enligt följande kriterier: Av ansökan ska framgå att projektet uppfyller dessa förutsättningar.

 1. projektets betydelse, viktighet, nödvändighet och aktualitet med tanke på uppnåendet av målen för kulturturismen i Turism 4.0-åtgärdsprogrammet och för främjandet av hållbar turism
 2. projektets riksomfattande och/eller regionala betydelse med tanke på uppnåendet av målen för understödet och den geografiska omfattningen.
 3.  konkreta åtgärder som strävar efter att svara på understödets mål och identifierade behov, åtgärdernas tidsplan och det uppskattade genomslaget för resultaten. I planerna ska ingå mål för den hållbara utvecklingen av kulturturismprodukterna och tjänsterna.
 4. projektets uppskattade långsiktiga verkningar för utvecklingen av kulturturismen i Finland.
 5. den sökandes erfarenhet, yrkeskunskap och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet Sökanden och samarbetsparterna ska ha kompetens och erfarenhet kring produktutveckling inom kulturturismen.
 6. sökandens nätverk och samarbetsparter och deras roll i genomförandet av projektet. Det räknas till fördel om samarbetsparterna har en finansieringsandel i projektet.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningar är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller förbindelser som godkänts av ministeriet:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av hur understödet använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet.
Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta den i sin verksamhet Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att en understödstagare ska begära anbud av flera än en leverantör i varu- och tjänsteupphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.
 • Understödet som beviljas omfattas av EU:s regler om statligt stöd och beviljas som s.k. de minimis-stöd (EU-kommissionens förordning 1407/2013).  De minimis-stödet kan uppgå till högst 200 000 euro under tre på varandra följande skatteår. Det totala beloppet på stödtagarens de minimis-stöd från olika källor får inte överskrida maximibeloppet på 200 000 euro under tre på varandra följande kalenderår. Till ansökan ska fogas en redovisning av de minimis-stöd som erhållits under det pågående skatteåret och de två föregående skatteåren.

 

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Anne Mattero, tfn 0295 3 30206, e-post: [email protected]
Kultursekreterare Eero Koski, tfn 0295 3 30228, e-post: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.