Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för försöks- och utvecklingsprojekt för kreativt arbete

Understödet ska främja förutsättningarna för kreativt arbete och internationalisering samt stärka konstens och kulturens förmedlande verksamhet på den inhemska och internationella marknaden.

Ansökningstiden är 8.3-19.4.2018 kl. 16.15

Undervisnings- och kulturministeriet förfogar över budgetmedel om högst 790 000 euro som kan beviljas i understöd för ansökningarna. 

Avsikten är att besluten fattas utgången av hösten 2018. Sökandena får beslutet i den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understöd kan beviljas

A. För försöksprojekt med vars hjälp förutsättningarna för kreativt arbete och internationalisering stärks genom att stärka deras förmedlande verksamhet. Projekten kan till exempel gälla försök där konst och kultur fungerar som förmedlare eller utvecklare av nya former av konst- och kulturfestivalkoncept.

Projektet ska genomföras före utgången av 2019. Statsunderstödet kan i regel täcka ca 80 % av de godtagbara kostnaderna.

För projekten reserveras totalt ca 100 000 euro.

B. För utvecklingsprojekt med bredd som är gemensamma för fleraolika aktörer och betydelsefulla på nationell nivå. Syftet med projekten ska vara att stärka sådan förmedlande verksamhet som erbjuds yrkesutövare eller företag inom vilken som helst kultur- eller konstgenreeller som riktar sig till kulturturism.

Ca 5-10 projekt beviljas understöd. Projekten ska inledas under 2018 och avslutas 2019. Statsunderstödet kan i regel täcka ca 70 % av de godtagbara kostnaderna.

Med förmedlingsverksamhet avses i denna ansökan agentur-, manager- eller någon annan motsvarande verksamhet som bedrivs av ett förmedlingsföretag i syfte att få ut de producenter eller rättsinnehavare som är kunder hos företaget på marknaden. Syftet med verksamheten är i regel att få ut ett kulturellt innehåll på marknaden, utvidga kundkretsen för det kulturella innehållet eller öppna upp nya marknader för det.

För utvecklingsprojekt med bredd reserveras totalt ca 690 000 euro.

Understödet är avsett för samfund och stiftelser med rättsförmåga som verkar inom konst och kultur, med konst- och kulturfestivaler eller kulturturism. Understöd beviljas inte till enskilda personer, arbetsgrupper, läroanstalter, kommuner eller samkommuner. Läroanstalter, kommuner och samkommuner kan dock vara samarbetspartners till den sökande eller föremål för verksamheten.

Utlysningen av understödet riktar sig till målområdet kreativt arbete och produktion i den kulturpolitiska strategin för 2025, enligt vilken ” förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete har förbättrats och produktions- och distributionssätten har diversifierats.  

Understödet ingår i målet att stärka de kreativt områdenagenomförandet av regeringens halvtidsöversyn Lösningar för Finland: En halvtidsöversyn Regeringens verksamhetsplan för 2017-2019.

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Projektet ska uppfylla beviljningskriterierna i antingen punkt A eller punkt B. Anteckna vilkendera helheten ansökan gäller (antingen A eller B) i ansökningsblanketten. 

A Försöksprojekt

Projektet ska stärka förutsättningarna för kreativt arbete och för internationalisering eller verksamhet som gäller kulturturism.  

I bedömningen av ansökningarna om statsunderstöd lägger undervisnings- och kulturministeriet vikt vid följande saker (för varje punkt kan man maximalt få 0-5 poäng):

 1. projektets betydelse och vikt med tanke på att stärka kreativt arbete och produktion
 2. åtgärder med vars hjälp den sökande strävar efter att motsvara syftet med understödet och de identifierade behoven, tidsplanen för åtgärderna och den effekt resultaten väntas medföra
 3. projektets betydelse för nyskapande och försök
 4. den sökandes erfarenhet, yrkeskunskap och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet

B. Utvecklingsprojekt med bredd

Projektet ska stärka dem som ägnar sig åt kreativt arbete eller förmedling av kulturturism på den inhemska/ internationella marknaden. 

I bedömningen av ansökningarna om statsunderstöd lägger undervisnings- och kulturministeriet vikt vid följande (för varje punkt kan man maximalt få 0-5 poäng):

 1. projektets betydelse och vikten av det med tanke på utvecklingen av förmedlingsverksamheten för dem som ägnar sig åt kreativt arbete eller kulturturism och hur intäkterna utformas
 2. projektets riksomfattande och regionala betydelse, genomslag och omfattning
 3. åtgärder med vilka man eftersträvar att stärka förmedlingen av kreativt arbete eller kulturturism, tidsplanen för åtgärderna och budgeten för dem samt och den effekt resultaten väntas medföra
 4. projektets förväntade kulturpolitiska konsekvenser i ett större sammanhang
 5. den sökandes erfarenhet, yrkeskunskap och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet
 6. antalet samarbetspartners, deras yrkesskicklighet och erfarenhet av att ha genomfört eller deltagit motsvarande projekt. Det räknas till fördel om samarbetsparterna har en finansieringsandel i projektet.

2.    Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.

Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.

Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.

Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av hur understödet använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet.

Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå, ifall det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta den i sin verksamhet Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i den här upphandlingen. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016).
  Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att en understödstagare ska begära anbud av flera än en leverantör i varu- och tjänsteupphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.
 • Understödet som beviljas omfattas av EU:s regler om statligt stöd och beviljas som s.k. de minimis-stöd (EU-kommissionens förordning 1407/2013).De minimis-stödet kan uppgå till högst 200 000 euro under tre på varandra följande skatteår. Det totala beloppet på stödtagarens de minimis-stöd från olika källor får inte överskrida maximibeloppet på 200 000 euro under tre på varandra följande kalenderår. Till ansökan ska fogas en redovisning av de minimis-stöd som erhållits under det pågående skatteåret och de två föregående skatteåren.

 2018 |

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Kimmo Aulake, tfn 0295 3 30067, e-postadress: [email protected]

Kulturrådet Kirsi Kaunisharju, tfn 0295 3 30144, e-postadress: [email protected]

Konsultativa tjänstemannen Anne Mattero, tfn 0295 3 30206, e-postadress: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod