Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för experimentella och utvecklingsprojekt gällande kulturens grund och kontinuitet

Understödet för experimentella och utvecklingsprojekt är avsett för att stärka verksamhet i enlighet med ministeriets kulturpolitiska strategi 2025 och för målen i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. 

Särskilt fokus för understödet är en mångsidig, stark samt nationellt och regionalt livskraftig kultur som ska bidra till kulturens grund och kontinuitet.

Med understödet främjas målområdet ”kulturens grund och kontinuitet” i den kulturpolitiska strategin 2025 i syfte att kulturens grund ska vara stark och livskraftig. De två andra målområden som anges i strategin - Skapande arbete och produktion samt Delaktighet och deltagande i kultur -  säkerställer i sin del för att kulturen utvecklas i stark och livskraftig riktning. Målen för 2025 på de här områdena är att förutsättningarna för kreativt arbete har förbättrats och att produktions- och distributionsformerna blivit mångsidigare samt att människor deltar i olika kulturverksamheter i större skala och att skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande har minskat. Därmed kan verksamhet som finansieras med detta understöd riktas till vilket som helst av dessa tre kulturpolitiska strategiska målområden, om effekterna av dem bidrar till att stärka kulturens grund och kontinuitet.

Ansökningstiden börjar 10.1.2019 och går ut 28.2.2019 klo 16.15.

Avsikten är att fatta beslut om understöden senast i början av maj 2019. Alla sökande får skriftligt besked om beslutet.

Undervisnings- och kulturministeriet förfogar över budgetmedel om högst 1 220 000 euro som kan beviljas i understöd.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett för utvecklings- eller experimentella projekt av engångsnatur inom ramen för ovannämnda mål.    

Understöd kan sökas av sammanslutningar inom konst och kultur som har rättshandlingsförmåga, så som föreningar, stiftelser eller företag samt kommuner, samkommuner och läroanstalter. Obs! Om en läroanstalt ansöker om bidrag ska den ha minst två samarbetspartners på kulturområdet. En studielinje eller ett studieprogram med inriktning på kultur vid en läroanstalt räknas inte som en separat aktör på kulturområdet.

Bidrag beviljas inte enskilda personer eller arbetsgrupper där den som officiellt ansöker om understödet är en fysisk person.

Bidrag beviljas inte heller för att skapa ett enskilt konstverk eller för annat kreativt arbete som ska resultera i ett enskilt verk, en enskild föreställning, utställning eller motsvarande.

Syftet med understödet är att leta fram idéer samt experiment och lösningar som kan omsättas i praktiken samt utvecklingsprojekt som främjar nya slags strukturella lösningar.

Budgetmedlen kan användas för att understöda projekt i följande syften: 

- mångsidig och omfattande tillgång till konst- och kulturproduktion
- infrastruktur som krävs för konst- och kulturverksamhet, så som kulturlokaler, mångsidiga eller nya användningssätt som ökar konst- och kulturutbudet och antalet personer som utnyttjar det
- effektivt anordnande eller organiserande av verksamhet inom konst och kultur samt interaktion och samarbete med andra aktörer inom konst och kultur samt inom andra branscher
- ny och/eller omfattande tillgång till kulturarv och kulturarvssamlingar samt att främja antalet personer som utnyttjar det

Länk till vår kulturpolitiska strategi 2025 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-469-6

Utvecklingsprojekten ska ha brett genomslag när det gäller att stärka verksamhetsområdets grund och kontinuitet. De åtgärder som ska genomföras inom projektet bör gå att skala upp eller kopiera för kulturområdet eller övriga branscher. Särskilt önskvärt är det med projekt där aktörer inom konst och kultur tillsammans med aktörer inom andra branscher skapar nya verksamhetsmodeller i syfte att stärka kontinuiteten på kulturområdet. Möjligheterna att skala upp projektet är dock inget nödvändigt villkor för att få understöd.

Utvecklingsprojekten bör vara riksomfattande, alternativt nationellt eller regionalt betydande på kulturens område. Projektet ska kunna genomföras under tidsperioden 2019-2021.

Ministeriets mål är att endast bevilja understöd till några få utvecklingsprojekt och att dessa har betydande genomslagskraft. Understödet för ett utvecklingsprojekt kan till exempel uppgå till 200 000 - 300 000 euro.

De experimentella projekten ska innehålla riktiga experiment och kan till exempel handla om idéer, kreativa och innovativa lösningar eller verksamhetsmodeller som tagits fram av en enskild aktör. Projekten bör gå ut på att experimentera och att medhjälp av  engagerande metoder sträva att leta fram nya idéer kring ovan nämnda mål. Experimenten ska  inte handla om utvecklingsarbete som stöder sig på en projektplan av sedvanligt slag, utan om en öppnare och gemensam utvecklingsprocess där målbilden preciseras allt mer via experiment och pilotförsök. 

Experimenten kan resultera i utvecklingsdugliga lösningar eller verksamhetsmodeller. Ett resultat kan också vara att experimentet inte går att omsätta i praktiken. Ett utvecklingsprojekt får räcka högst ett år. För ett utvecklingsprojekt kan understödsbeloppet uppgå till högst 40 000 euro.

Understöd ska sökas för hela projekttiden.

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen och den inbördes jämförelsen av ansökningarna bygger på en helhetsbedömning. Ett villkor för beviljande av understöd är att ansökan uppfyller samtliga nedanstående ansökningsspecifika ansökningskriterier. Hur väl ansökan uppfyller dem poängsätts som följer. I den inbördes jämförelsen av ansökningarna beaktas respektive ansökans poängtal samt hur väl den uppfyller de allmänna beviljningsvillkoren samt de förutsättningar som anges i statsunderstödslagen.   

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Utvecklingsprojekt

Innehållsrelaterade villkor:

1)    På vilka sätt genomför projektet målområdet ”Kulturens grund och kontinuitet” inom undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 eller övriga målområden i strategin i anslutning till detta?

-    De mål för eller det målområde i strategin som  genomförs ska anges i ansökan och av den ska framgå de lösningar som den sökande har för avsikt att uppnå med hjälp av projektet och som ska svara mot dessa mål.

2)    Vilket/vilka mål som nämns under punkten ”Understödets syfte” och vilken/vilka lösningar på ett konstaterat utvecklingsbehov eller därmed anknutet problem är ert projekt ett svar på (information som baserar sig på feedback från kunder eller besökare, information ni själva har eller forskningsrön)

-    Annan information som den sökande har om  problemet eller behovet än forskningsbaserad kunskap. Här gäller det att specificera vad informationen baserar sig på och hur den har verifierats (kortfattat, högst 10 rader).
-    Vetenskapliga undersökningar, publiceringsdatum och problem eller behov som presenteras i undersökningen (kortfattat, högst 10 rader).

3)    Plan över de utvecklingsåtgärder som strävar till att svara på det/de utvecklingsbehov som valts eller lösa problemet   

-    ge en tydlig beskrivning av utvecklingsåtgärden (på vilket sätt ni genom åtgärden ska uppnå de mål ni ställt upp)  
-    eventuella samarbetsparter ska delta i utvecklingsprojektet samt den avsiktsförklaring som ingåtts med dem  
-    kostnadskalkyl för utvecklingsprojektet för hela projekttiden.
-    de eventuella samarbetsparternas finansieringsandel för genomförandet av projektet ( samarbetsparten förutsätts ha minst en (1) procents finansieringsandel av totalkostnaderna för  hela projektet; se villkor och begränsningar för understöd från UKM samt vår ansökningsguide).
-    preliminär tidsplan för projektet.
-    kommunikationsplan som bl.a. ska innehålla mål, målgrupper och verktyg.
-    metoder för uppföljning av projektet medan det pågår

4)    Projektets konsekvenser i hela landet, nationellt inom kultursektorn eller regionalt samt eventuellt i samhället i stort. Det är meriterande om ni har en eller flera samarbetspartners på kulturens område eller /och inom andra branscher inom projektet. Om den sökande är en läroanstalt ska den ha minst två samarbetspartners på kulturområdet. Utbildningsanstalters kulturlinjer eller kulturprogram räknas inte som aktörer på kulturens område.

-    Beskrivning av projektets prognosticerade effekter i ett större sammanhang
-    Hur kan åtgärden eller verksamhetsmodellen kopieras eller skalas upp, och vad skulle det kosta?

Experimentella projekt

Villkor som gäller projektets innehåll:

1) Vilket problem inom konst- och kulturområdet försöker projektet lösa eller vilken utmaning försöker det svara på? Med avseende på vilket/vilka mål under punkten ”Understödets syfte” försöker försöksprojektet hitta nya idéer, finna kreativa, innovativa lösningar eller nya verksamhetsmodeller?   

-    kortfattad beskrivning av projektet och syftet med

2) Hur anknyter lösningen på utvecklingsbehovet eller problemet till information som baserar sig på feedback från kunder eller besökare, information ni själv har eller på forskningsrön.

-    I fråga om annan information ni har om  problemet eller behovet än forskningsbaserad kunskap. I andra fall gäller det att specificera vad er information baserar sig på och hur den har verifierats (kortfattat, högst 10 rader).
-    I fråga om vetenskapliga undersökningar: publiceringsdatum och problem eller behov som presenteras i undersökningen (kortfattat, högst 10 rader).

3) Plan för experimentet

-    beskriv experimentet (er idé, lösning eller verksamhetsmodell) så noggrant som möjligt  
-    beskriv vilka åtgärder som hänför till experimentet  
-    presentera er plan för hur experimentet ska genomföras och om det ska genomföras eller testas under projekttiden  
-    kostnadskalkyl

Kriterier för beviljande som gäller den sökande (utvecklingsprojekt eller experimentella projekt)

•    I fråga om utvecklingsprojekt ska den sökande och dennes samarbetspartners ha tidigare erfarenhet  av att ha genomfört ett utvecklingsprojekt.

-    Utvecklingsprojektets namn, tidpunkt för genomförandet och helhetsbudget
-    Utvärdering av utvecklingsprojektet (resultaten) och uppgifter om vem som genomfört det. Om utvärderingen ingår i en publikation, ska uppgifterna om den anges ( bifoga inte publikationen som bilaga).

•    I fråga om experimentella projekt är det till fördel om den sökande har erfarenhet av att ha genomfört ett projekt  

-    det experimentella projektets namn, tidpunkt för genomförandet och helhetsbudget
-    utvärdering av projektet (resultaten) och uppgifter om vem som genomfört det

•    I fråga om både utvecklingsprojekt och experimentella projekt

-    den sökandes yrkeskunskap och kompetens
-    eventuella samarbetspartners tidigare erfarenhet av att ha genomfört ett motsvarande  projekt eller ha deltagit i genomförandet av något annat projekt
-    den sökandes ekonomiska och övriga förutsättningar för att genomföra projektet

Obs! Understöd kan i regel beviljas till högst 95 procent av de godtagbara kostnaderna (se villkor och begränsningar för specialunderstöd)

Behandling av ansökningarna och bedömning av dem samt principer för hur de poängsätts

Ansökningarna handläggs vid ministeriets kultur- och konstpolitiska avdelning. Förslaget till beslut ska godkännas av Europa-, kultur- och idrottsministern.  Innan förslaget läggs fram kommer ansökningarna att utvärderas och poängsättas.

Poäng ges för 0-5 av de ansökningsspecifika beviljningskriterierna. Det maximala antalet poäng som kan ges för utvecklingsprojekt är därmed 25 och för experimentella projekt 20 poäng. 

I poängsättningen beaktas följande aspekter enligt respektive beviljningskriterier.

Utvecklingsprojekt

I punkt 1 beaktas följande vid poängsättningen:

-    Hur väl motsvarar projektet i sin helhet målområdet ”Kulturgrunden och kontinuiteten i kulturen” i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 eller övriga målområden i strategin i anslutning till det?

I punkt 2 beaktas följande vid poängsättningen:

-    hur väl motiverade och betydelsefulla de utvecklingsbehov eller  problemlösningar som presenteras i ansökan är
-    hur relevanta utvecklingsbehoven eller problemlösningarna är

I punkt 3 beaktas följande vid poängsättningen:

-    utvecklingsåtgärderna i relation till de mål som ställts upp
-    åtgärdernas nyhetsvärde
-    hur realistiska åtgärderna är (ge konkreta exempel)
-    samarbetspartners och åtgärder för att nå målen med projektet
-    hur mångsidiga samarbetsparterna är
-    hur genomförbar planen är (projektets kostnadskalkyl, de projektanställdas arbetsuppgifter, tidsplan), dvs. hur realistisk kostnadskalkylen är i relation till de planerade åtgärderna
-    planen för att informera om projektet
-    uppföljningsmetoder

I punkt 4 beaktas följande vid poängsättningen:

-    utsikterna för att de åtgärder som genomförs inom projektet kommer att bli etablerad praxis eller en strukturell lösning
-    hur projektet garanteras bli riksomfattande eller få större regional betydelse eller nationell betydelse på kulturens område samt i samhället i vidare bemärkelse
-    om projektet är gemensamt för och genomförs av flera landskap, bör det framgå på vilket sätt man kan se till att det får konsekvenser på riksnivå eller i större omfattning inom ramen för verksamhetsområdet
-    även möjligheterna att omsätta resultatet i större skala räknas till fördel för

Experimentella projekt  

I punkt 1 beaktas följande vid poängsättningen:

-    Kopplingen mellan det mål som valts och idén med experimentet eller den lösning det ska ge etc.?  

I punkt 2 beaktas följande vid poängsättningen:

-    Hur relevanta de konstaterade problemen eller behoven som ansökan presenterar en lösning på är och med vilka metoder de ska lösas.

I punkt 3 beaktas följande vid poängsättningen:

-    experimentets betydelse eller nyhetsvärde
-    möjligheterna att vidareutveckla eller uppfinna nya funktioner eller projekt för att främja hållbar utveckling på kulturens område
-    hur realistiskt och klart och tydligt projektet och testningen som ingår i det är
-    hur realistisk kostnadskalkylen är i relation till de föreslagna åtgärderna

I poängsättningen av den sökande beaktas ( detta gäller både utvecklingsprojekt och experimentella projekt)

-    tidigare erfarenhet  
-    yrkeskunskap (t.ex. i form av ett CV)
-    den sökandes ekonomiska förutsättningar för att genomföra projektet (senaste fastställda bokslut och balansräkning)

Det slutgiltiga minimiantalet poäng som krävs för att beviljas understöd fastställs först när ansökningarna bedöms

För utvecklingsprojektens del är utgångspunkten att villkoret för beviljande av understöd är att projektet får minst en (1) poäng för vart och ett av de ansökningsspecifika beviljningskriterierna och sammanlagt minst 16 poäng så att projektets innehållsrelaterade plan får minst 4 poäng och att poängtalet för den sökande själv är minst 3 poäng. 

För  de experimentella projektens del är utgångspunkten på motsvarande sätt att villkoret för beviljande av understöd är att projektet får minst en (1) poäng för vart och i enlighet med av de ansökningsspecifika beviljningskriterierna och sammanlagt minst 11 poäng så att projektets innehållsrelaterade plan får minst 4 poäng och att poängtalet för den sökande själv är minst 3 poäng.

2.    Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller förbindelser som ministeriet har godkänt:

•    främjande av kulturell mångfald, gemenskap och delaktighet, se handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland, UKM 2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-405-4
•    främjande av jämställdhet och likabehandling, se lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) samt diskrimineringslagen (1325/2014), vars principer gäller all verksamhet och alla projekt som ministeriet finansierar
•    främjande av hållbar utveckling, se En målbild för Finland 2050 – Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling (PDF)

3.   Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

•    Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
•    Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
•    Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
•    Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.   Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna in uppgifter till ministeriet för tillsyn av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Ytterligare information

Närmare information i frågor som ansökningsguiden inte besvarar fås per e-post:

Leena Laaksonen, e-post: [email protected]

Esa Pirnes, e-post: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd:  http://minedu.fi/sv/avustukset