Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att ordna specialiseringsutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser följande understöd att sökas av högskolorna för att ordna specialiseringsutbildningen. Villkor för finansieringen är att ett avtal har ingåtts om specialiseringsutbildningen enligt universitets- eller yrkeshögskolelagstiftningen.

 

Författningsförändringarna som omfattar universitetens och yrkeshögskolornas nya specialiseringsutbildning har trätt ikraft 1.1.2015. (lag om ändring av universitetslagen 1172/2014, lag om ändring av yrkeshögskolelagen 1173/2014)

I statens budget för år 2016 (mom. 29.30.21) har 4 miljoner euro anslagits för att utveckla högskolornas specialiseringsutbildning och stödja övergångsskedet.  I statens budgetar för år 2016 (mom. 29.30.20) 1,6 miljoner euro reserverats för undervisningspersonalens specialiseringsutbildning.

Innan avtal ingås förutsätter startandet av den nya utbildningsmodellen omsorgsfull beredning i samarbete med företrädare för arbetslivet och planering av utbildningsstarten.

År 2017 är avsikten att finansiera ordnandet av specialiseringsutbildningen enligt följande:

 • Specialiseringsutbildning (ingen fördelning enligt område) ca 3,5 miljoner euro
 • Specialiseringsutbildning för undervisningspersonal ca 1,6 miljoner euro

 

 

Understöd beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen (688/2001). Högskolorna beviljas finansiering för att täcka rimliga kostnader för att starta upp och ordna specialiseringsutbildningen. För att ordna utbildningen beviljar undervisnings- och kulturministeriet högst 120 euro per studiepoäng och studerande som inleder studierna. Inom ramen för anslaget kan man därtill bevilja understöd för kostnader för startande av nya utbildningar. Utbildning får inte ordnas i syfte att uppnå ekonomisk vinst. För utbildningen kan man ta ut avgifter endast till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan kostnaderna för startande och ordnande av utbildningen och det statliga understödet.

Av högskolorna förväntas ingen självfinansieringsandel för projekten. Förslagen begärs enligt helhetskostnadsmodellen.

Om projektet har som avsikt att dela anslaget vidare exempelvis till andra parter i ett gemensamt projekt, ska i ansökan enligt statsunderstödslagen (688/2001) ges följande uppgifter för beslutsfattandet: det maximala beloppet av summan som utdelas, till vilka (målgrupp) finansieringen avses utdelas och för vilket syfte. Tillstånd att dela anslaget vidare kan inte antecknas i beslutet ifall dessa uppgifter saknas i ansökan.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om vilka utbildningar som finansieras. Utgångspunkten för utvärderingen är ett avtal om specialiseringsutbildningen som motsvarar lagens syften, genomförande av specialiseringsutbildningar mångsidigt på olika utbildningsområden och inom olika branscher samt ett utbildningsbehov som motiverats i presentationen av projektet

Understödet söks i första hand via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

För att använda tjänsten behöver man en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen. Den sökande fyller i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifogar de bilagor som nämns i tjänsten och lämnar in ansökan till ministeriet via ärendehanteringstjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden i tjänsten.

Ifall den sökande behöver komplettera ansökan, begära ändring i beslutet eller lämna redogörelser ska även dessa ärenden skötas via ärendehanteringstjänsten.

Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten

Hämta en Katso-kod på adressen http://www.vero.fi/katso.

Ansökan med pappersblankett

Det är fortfarande möjligt att ansöka om understöd med pappersblankett.

Ansökan på papper ska undertecknas av den sökandes officiella namntecknare. Om flera personer tillsammans har namnteckningsrätt behövs allas underteckningar.

Ansökan ska vara på undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (PB 29, 00023 STATSRÅDET) senast 31.7.2017 kl. 16.15. Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren. Det rekommenderas att ansökan inte sänds per e-post, eftersom ansökningens bilagor kan försvinna.

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
Registratorskontorets öppettider: må–fre kl. 7.30–16.15
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet.

En ansökan som kommer in efter den utsatta tiden avslås.

Anvisningar för pappersansökningar

Fyll i följande avsnitt i ansökningsblanketten: understöd som söks, den sökandes namn samt uppgifter om understödet. Till ansökan bifogas en kopia av avtalet som gäller specialiseringsutbildning och budget. Själva projektpresentationen bifogas till ansökningsblanketten som bilaga. Projektpresentationerna struktureras enligt följande modell:

 1. Högskola
 2. Specialiseringsutbildning som finansiering söks för och specialiseringsutbildningens studiepoängsantal
 3. Målgrupp för utbildningen
 4. Studerandeantal (studerande som inleder studierna)
 5. Totala kostnader för att starta och ordna utbildningen. Utbildningens kostnader per studerande.
 6. Plan för täckning av kostnaderna och uppskattning av fördelningen i studerandeavgifter, högskolans andel, understöd som söks från undervisnings- och kulturministeriet och eventuella andra intäkter.
 7. Beloppet på den ansökta finansieringen
 8. Understödets planerade användningstid
 9. Motivering till utbildningsbehovet

Anvisningar för elektroniska ansökningar

Fyll i följande avsnitt i ansökningsblanketten: understöd som söks, den sökandes namn samt uppgifter om understödet, specialiseringsutbildning som finansiering söks för och specialiseringsutbildningens studiepoängsantal, målgrupp för utbildningen, studerandeantal (studerande som inleder studierna), totala kostnader för att starta och ordna utbildningen, utbildningens kostnader per studerande, plan för täckning av kostnaderna och uppskattning av fördelningen i studerandeavgifter, högskolans andel, understöd som söks från undervisnings- och kulturministeriet och eventuella andra intäkter och motivering till utbildningsbehovet.

I ärendehanteringstjänsten bifogas en kopia av avtalet som gäller specialiseringsutbildning och budget. Avtalet om specialiseringsutbildning kan skickas som två bilagor så att sidorna med underskrifter och sidan med avtalstexten skickas separat. Den sökande kan istället för att skicka bilagor till ansökan bifoga en länk till avtalet om specialiseringsutbildning, ifall avtalet finns tillgängligt på högskolans webbplats

Bilagornas maximistorlek är tills vidare 2 mb.

 

 

Högskoleutbildning och forskning Utbildning

Ytterligare information

överinspektör  Sanna Hirsivaara,
tel. 0295 3 30111
[email protected]