Hoppa till innehåll

Specialunderstöd under Covid-19-pandemin för avbrutna tävlingsserier på högsta nivå och divisionsnivå och till de grenförbund som organiserar serierna

Understödet är avsett för de ligor och grenförbund som organiserar de nationella huvudserier där idrottarna enligt lagstiftningen är professionella idrottsutövare. Covid-19-stödet är avsett för de förändrade arbetssituationer som pandemin orsakat.

Understödet är också avsett för de grenförbund som inom respektive gren ansvarar för att skicka idrottare till världscup-tävlingar. Kostnaderna för dessa ersätts till den del de har uppkommit av att lag har haft sådana tävlingar under tiden i fråga som har inhiberats på grund av pandemin. 

Lönekostnaderna för professionella idrottsutövare kan understödas under tidsperioden 1.3 –31.5 .2020 så att lönekostnaderna betalas för högst två månader per förening. Med understödet kan man betala högst hälften av en enskild idrottares månadslön och högst 1000 euro per idrottare per månad.
 

Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och löper ut den 14 maj 2020 kl. 16.15.

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst 3 miljoner euro.
 

Statsunderstödslagen (688/2001)

Idrottslagen (390/2015)

Understöd kan undantagsvis beviljas för idrottares löner, förutsatt att Europeiska kommissionen godkänner stödet enligt EU:s regler om statligt stöd (artikel 107 i EUF-fördraget). 

Understödet är avsett för de ligor och grenförbund som organiserar de nationella huvudserier där idrottarna enligt lagstiftningen är professionella idrottsutövare. Covid-19-stödet är avsett för de förändrade arbetssituationer som pandemin orsakat. Jääkiekon SM-liiga Oy, Fotbollsligan rf och grenförbunden ska i enlighet med understödsvillkoren fördela understödet vidare till fullt belopp till sina liga-, divisions- och huvudserieföreningar.

Understöd beviljas till Veikkaus-ligaserieföreningar och FM-ligaserieföreningar till ett belopp på högst 50 000 euro per förening, och till andra nationella föreningar på huvudserienivå och divisionsnivå enligt det antal idrottare i föreningen som kan anses vara professionella idrottsutövare. 

Idrottarna i de föreningar till vilka förbundet eller ligan fördelar stödet vidare får inte vara permitterade under den tid understödet används.  Understöd får inte heller fördelas vidare till en förening som har fått något annat statsunderstöd (Business Finland, NTM-centraler, Finnvera) för kostnader som Covid-19-pandemin orsakat.

Understödet är också avsett för de grenförbund som inom respektive gren ansvarar för att skicka idrottare till världscup-tävlingar. Kostnaderna för dessa ersätts till den del de har uppkommit av att lag har haft sådana tävlingar under tiden i fråga som har inhiberats på grund av pandemin.

Den 24 april 2020 godkände Europeiska kommissionen Finlands program för att minska Covid-19-pandemins konsekvenser för Finlands ekonomi.  Enligt kommissionens beslut kan ett företag beviljas högst 800 000 euro i stöd. Stöd får inte beviljas företag som var i svårigheter redan den 31 december 2019, dvs. innan coronaepidemin bröt ut.

Undervisnings- och kulturministeriet har som mål att aktörer i de professionella serierna och i de nationella huvudserierna ska kunna fortsätta med verksamheten trots att verksamhetsförutsättningarna har förändrats till följd av coronaepidemin.

Genom det beviljade understödet ska man ersätta de inkomster som idrottarna har förlorat, trygga föreningarnas verksamhetsförutsättningar och se till att verksamheten kan fortsätta efter undantagstillståndet på ett så flexibelt sätt som möjligt.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande:

1 Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Lönekostnaderna för professionella idrottsutövare kan understödas under tidsperioden 1.3 –31.5 .2020 så att lönekostnaderna betalas för högst två månader per förening. Med understödet kan man betala högst hälften av en enskild idrottares månadslön och högst 1000 euro per idrottare per månad.

Understöd beviljas till Veikkaus-ligaserieföreningar och FM-ligaserieföreningar till ett belopp på högst 50 000 euro per förening, och till andra nationella föreningar på huvudserienivå och divisionsnivå enligt det antal idrottare i föreningen som kan anses vara professionella idrottsutövare.

Understödet är också avsett för de grenförbund som inom respektive gren ansvarar för att skicka idrottare till världscup-tävlingar. Kostnaderna för dessa ersätts till den del de har uppkommit av att lag har haft sådana tävlingar under tiden i fråga som har inhiberats på grund av pandemin.

Idrottarna i de föreningar till vilka förbundet eller ligan fördelar stödet vidare får inte vara permitterade under den tid understödet används. Understöd får inte heller fördelas vidare till en förening som har fått något annat statsunderstöd (Business Finland, NTM-centraler, Finnvera) för kostnader som Covid-19-pandemin orsakat.

2 Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen.

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3 Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
  • Beviljande av understödet är motiverat utifrån de mål som har ställts upp för användning av statsunderstöd.
  • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande fått samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
  • Beviljande av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödmottagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4 Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för tillsynen över användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Idrott Yleinen

Ytterligare information

Hannu Tolonen, överinspektör
tfn.0295 330 314
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod