Hoppa till innehåll

Coronastöd för sammmanslutningar som upprätthåller föreningshus

Ansökningsfristen har förlängts till tisdag 5.10.2020 kl. 16.15

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst 1,5 miljoner euro.

Lämna helst in ansökan redan före den 5 oktober, så att vår e-tjänst inte överbelastas.

OBS! Tjänsten för elektroniska ärendefullmakter är överbelastad. Om du inte kan lämna in ansökan via e-tjänsten kan du göra ansökan på en blankett. Ansökan undertecknas och sänds skannad med bilagor till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo(at)minedu.fi. Om filernas storlek överstiger 10 megabyte, ska försändelsen delas in i flera e-postmeddelanden.

ANSÖKAN

Understödet är avsett för att stödja sammanslutningar och stiftelser som upprätthåller hus som är i bruk för föreningsändamål i det läge som förorsakats av coronapandemin. Bidrag beviljas i form av riktat allmänt understöd för sådana kostnader för underhåll och reparationer av föreningshus i underhållssyfte som uppstått efter den 13 mars 2020. Understödet får användas fram till den 31 mars 2021.

Understödet får användas för kostnader för underhåll av ifrågavarande byggnader och kan gälla bl.a. el-, uppvärmnings- och vattenavgifter, avgifter för tele/datakommunikation, försäkringar, fastighetsskatt, fastighetsskötsel och lönekostnader, nödvändiga reparationer samt andra eventuella utgifter för att hålla byggnaderna i skick. 

Understödet får inte användas för löner till administrativ personal eller verksamhetsledare, övriga driftskostnader, låneskötselbidrag eller amorteringar. Understödet får inte heller användas för att täcka kostnader som hänför sig till egentliga renoveringsinvesteringar eller grundläggande reparationer.

I ansökan ska man meddela om man har sökt och fått andra offentliga och privata understöd för samma ändamål och redogöra för annan eventuell finansiering så som till exempel lån. Understöd kan inte beviljas sammanslutningar eller stiftelser som för samma ändamål har fått understöd av Business Finland eller närings-, trafik- och miljöcentralen.

Vem beviljas understöd?

Understödet är avsett för sammanslutningar med rättsförmåga som upprätthåller ett föreningshus, såsom föreningar, andelslag, aktiebolag eller stiftelser. Kommuner eller samkommuner kan inte söka understödet. Understödet kan inte heller sökas av sammanslutningar som inte är registrerade, eftersom de saknar rättsförmåga.

Sammanslutningen ska vara en allmännyttig registrerad förening, annan sammanslutning, stiftelse eller partiavdelning som bedriver en etablerad verksamhet och som äger eller har ett långvarigt hyresavtal gällande hyrandet av en byggnad av föreningshuskaraktär. Ifall sammanslutningen hyr lokalen, ska den stå för kostnaderna för underhållet.

För att verksamheten ska anses ha föreningskaraktär krävs att

 • huset är byggt för att tjäna som föreningshus eller Folkets hus, och är i bruk för fri medborgarverksamhet
 • eller att byggnaden är byaföreningshus eller stadsdelsföreningshus och har minst en stor mötessal samt gemensamma utrymmen för detta ändamål
 • åtminstone största delen av byggnaden är i bruk för gemensamma aktiviteter, mötesverksamhet och som festsal
 • att intäkterna från uthyrning av lokalerna används för underhåll av huset och för  att hålla det i skick samt för reparationer av det
 •  att lokalerna  i sin helhet inte får hyras ut för kommersiell verksamhet, till företag eller till kommunen

Tillämpliga bestämmelser

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Syftet är att i det undantagstillstånd som uppstått på grund av coronapandemin stödja verksamhetsförutsättningarna och den fortsatta verksamheten för sammanslutningar som upprätthåller föreningshus.

Man ansöker om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst.
Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas via e-tjänsten efter utsatt tid. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram i tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten krävs FO-nummer, identifiering med stark autentisering samt KATSO-fullmakt eller Suomi.fi-fullmakt. Inloggningen i tjänsten sker via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att man identifierar sig på Suomi.fi med sina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges i blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden i tjänsten.

Via tjänsten gör sökanden eventuella kompletteringar i ansökan och begäranden om omprövning av beslutet. Sökanden gör även redovisningen i tjänsten.

Anvisning till organisationskunder för användning av ärendehanteringstjänsten
Mer information på UKM:s webbplats
Suomi.fi anvisningar och stöd 
Anvisningar för Katso-tjänsten
 

•    Extra bilagor till ansökan (docx)
•    Resultaträkningen och balansräkningen i det senaste fastställda bokslutet
•    Sammanslutningens eller stiftelsens stadgar

Ett understöd får enbart användas för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de utgifterna för den verksamhet som finansieras. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt.

En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Av stödmottagaren förutsätts ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller stödmottagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta den i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (till exempel om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 procent av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.


(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger
20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understöd. Se samtliga villkor och begränsningar 
 

Understödet är underkastat prövning. Undervisnings- och kulturministeriet begär utlåtande om ansökningarna av  Finlands Hembygdsförbund.

Bedömningen av ansökningarna baserar sig på en helhetsbedömning som beaktar följande ansökningsspecifika villkor (uppgifter om kostnader och finansiering för perioden från och med den 13 mars) 

 1. för konstaterade och uppskattade inkomstförluster på grund av coronapandemin från och med den 13 mars 2020.
 2.  eventuella kostnadsinbesparingar under samma tidsperiod
 3. åtgärder som vidtagits för att trygga den fortsatta verksamheten
 4. kostnader för underhåll och nödvändiga reparationer 

Understödet kan täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet som finansieras.

Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen
Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid prövningen av understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.

Beviljande av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.
 

En redovisning av hur understödet har använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. Av understödstagaren förutsätts ekonomirapportering enligt kostnadsställe.

Understöd som sökts och beviljats i ministeriets e-tjänst ska redovisas i e-tjänsten.
 

Kultur

Ytterligare information

Ytterligare information om ansökan:
Undervisnings- och kultur-ministeriet, kulturrådet Päivi Salonen (tfn 02953 30281), torsdagar och fredagar kl. 8.30 – 10.

Finlands Hembygdsförbund, projektsekreterare-informatör Sanna Käyhkö (tfn 046 567 3997 [email protected])
 

Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd pdf 326kB