Hoppa till innehåll

Bestämmelserna om exceptionella undervisningsarrangemang inom den grundläggande utbildningen träder i kraft i augusti – ändringar även i yrkesprov och högskolornas regler om frånvaro

Undervisnings- och kulturministeriet 25.6.2020 13.54
Pressmeddelande
Kuvassa koululaisia

Lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors ändras temporärt. Lagändringen gör det möjligt för utbildningsanordnaren att genom sitt beslut övergå till exceptionella undervisningsarrangemang om coronaepidemiläget kräver det. Syftet med propositionen är att säkerställa att undervisningen enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas på ett tryggt sätt under höstterminen 2020. Det kommer också att göras ändringar i yrkesproven och högskolelagarna. Republikens president ska stadfästa lagarna fredagen den 26 juni.

Lagen om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och den temporära ändringen av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors är i kraft temporärt. Lagarna träder i kraft den 1 augusti 2020 och gäller till den 31 december 2020.

Under höstterminen 2020 ordnas den grundläggande utbildningen i regel som närundervisning. Om undervisningen på grund av ett beslut som meddelas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar inte kan ordnas tryggt som närundervisning i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas, kan man i undervisningen genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

För att se till att lärandet sker på ett tryggt sätt kan man i så fall ordna undervisningen i form av distansundervisning och närundervisning så att man till exempel växlar mellan undervisning med hjälp av distansförbindelser och närundervisning veckovis. Bedömningen av huruvida närundervisningen är trygg ska göras tillsammans med den regionala myndighet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar Eleven har rätt att få skolmåltider, stöd för inlärning och skolgång samt studiesociala förmåner under de exceptionella arrangemangen.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder lagens verkställighet genom informationsstyrning och uppföljning. Ministeriet kommer att stå i nära samarbete med bildningsledningen i de största städerna och regelbundet höra erfarenheterna av och responsen på verkställigheten under höstterminen 2020.

Yrkesprov och högskolor

Bestämmelserna om yrkesprov i lagen om yrkesutbildning ändras temporärt. Om yrkesprovet för att påvisa den yrkesskicklighet och det kunnande som examensdelarna förutsätter inte kan genomföras i en genuin arbetssituation eller arbetsprocess av orsaker som beror på coronaepidemin, kan kunnandet visas genom att utföra andra praktiska uppgifter som så väl som möjligt motsvarar en genuin arbetssituation eller arbetsprocess. Dessutom kan det kunnande som visas i yrkesprovet mer flexibelt kompletteras genom andra bedömningar av kunnandet.

Universitetslagen och yrkeshögskolelagen ändras temporärt. Vid högskolor kan en studerande anmäla sig som frånvarande under det första läsåret om den studerande är förhindrad att inleda sina studier på grund av ett myndighetspåbud som hänför sig till epidemin eller av något annat vägande epidemirelaterat skäl.

Högskolorna är inte skyldiga att ordna studier som leder till examen och studiehandledning så att den studerande kan avlägga examen inom den i lagen föreskrivna målsatta tiden för avläggande av examen om det på grund av epidemin inte är möjligt att ordna de studier som ingår i läroplanen. Fördröjningar i studiernas framskridande som beror på sådana förändringar i undervisningsarrangemangen beaktas vid beslut om fortsatt studierätt.

De ändringar som gäller lagen om yrkesutbildning samt universitetslagen och yrkeshögskolelagen träder i kraft den 1 juli 2020. Lagarna avses gälla till och med den 31 juli 2021.

Ytterligare information:
Grundläggande utbildning: Kirsi Lamberg, regeringssekreterare, tfn 02953 30397

Yrkesutbildning: Piritta Sirvio, regeringsråd, tfn 02953 30238
Högskoleutbildning: Laura Hansen, regeringsråd, tfn 02953 30098