Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till museer för att betala utställningsarvoden till konstnärer

Understödet är avsett för att täcka utställningsarvoden som betalas till konstnärer i samband med ordnande av utställningar. Understöd kan sökas av museer som sköts yrkesmässigt och på heltid och som drivs av en kommun eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.

Utställningsarvodet som museet betalar till konstnären i samband med att en utställning ordnas är ersättning för det arbete som konstnären gör i anknytning till utställningen. Arvodet kan bestå av bl.a. konstnärens deltagande i planeringen och genomförandet av utställningen, konstnärens deltagande i upphängningen av verket eller verken, konstnärens deltagande i tillställningar och kringprogram med anknytning till utställningen eller efterarbete som utställningen orsakar för konstnären.

Ansökningstiden börjar 7.10.2020 och löper ut 10.11.2020 kl.16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet använder totalt ca 365 000 euro för understöden. Besluten fattas i december 2020.

På bidragen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett för att täcka utställningsarvoden som betalas till konstnärer i samband med ordnande av utställningar. Understöd kan sökas av museer som sköts yrkesmässigt och på heltid och som drivs av en kommun eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.

 

Syftet med understödet är att främja rekommendationerna om avtals- och ersättningsförfaranden i slutrapporten från undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp som utrett förfarandena kring konstutställningar (UKM 2016:4) samt rekommendationen i utvärderingsrapporten om försöket med utställningsarvoden (UKM 2020:19) om etablering av ersättningarna för utställningsarvoden som en del av museernas normala verksamhet.

 

Ansökan om understöd görs i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte  är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisting för e-tjänsten

Mer information på UKM:s webbplats

Suomi.fi-anvisningar och stöd

Anvisningar för Katso-tjänsten

 

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Vid beslut om understöd prioriteras utställningar som ordnas åren 2020–2021. Om anslaget räcker till kan understöd beviljas också för en utställning som ordnas senare. I bedömningen beaktas understödets skälighet i förhållande till projektet och projektets totala kostnader.

Ministeriets understöd kan täcka högst 80 % av kostnaderna för arvodet till konstnären. Museer som ansöker om understöd ska ha en självfinansieringsandel som är minst 20 %.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: en kort beskrivning av utställningsprojektet/projekten som understödet söks för, projektets tidsplan och totala kostnader, en utredning över arvodena som betalas till konstnären/konstnärerna samt en redovisning av museets självfinansieringsandel. 

Understödet får inte överföras för att användas av någon annan aktör.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
  • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understödet kan inte användas för att betala den utställningsersättning som betalas med stöd av 2 § i upphovsrättslagen, dvs. den s.k. ”Kuvastoersättningen”, och inte heller för konstnärens resekostnader eller transportkostnader för verken eller för att ersätta materialkostnader för framställandet av verken.

Stödtagaren ska uppgöra ett skriftligt avtal med konstnären om deltagande i utställningen och utbetalning av utställningsarvode. Avtal förutsätts dock inte ännu när understödet söks.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. Av stödmottagaren förutsätts ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller stödmottagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

20192018 I 2017

Sök nu

Hakuaika vuodelle 2020
7.10.2020 12:00 - 10.11.2020 16:15
Kultur

Ytterligare information

Kulturråd Petra Havu, 0295 3 30185, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.